skip to Main Content

Cao UMC

Voor de bijna 74.000 werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Op deze pagina kun je de Cao UMC downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao UMC.

Voor medisch specialisten die ten minste 18 uur in de patiëntenzorg binnen een umc werken, geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
Van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Algemeen verbindend verklaard
De Cao UMC geldt voor alle umc’s in Nederland.

Soort cao
Dit is een standaard cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg & Welzijn, LAD, CNV Connectief en NU’91
Werkgeversorganisatie: NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Klankbordgroep
De FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao UMC. De klankbordgroep buigt zich over de onderwerpen die de inzet van de onderhandelingen kunnen vormen en fungeert tijdens het onderhandelingstraject als klankbord voor de onderhandelaars.

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

Bekijk de resultaten

Salarisverhogingen

 • De salarisverhogingen zijn verschillend voor drie groepen.
  Werknemers in schalen 1 t/m 10:
  – ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 75 euro bruto per maand;
  – ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 61 euro bruto per maand.
  Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel:
  -ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 3,5%;
  – ontvangen per 1 januari 2022 een structurele salarisverhoging van 3,5%.
  Werknemers in schaal 11 en hoger:
  – ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 1%, plus 1% met een maximum van 46 euro per maand (= 1% van het bruto maandbedrag behorend bij schaal 11 periodiek 5);
  – ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele salarisverhoging van 1%, plus 1% met een maximum van 46 euro per maand.
 • Voor alle groepen geldt dat cao-partijen vanaf medio 2022 onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023. Afgesproken is dat alle werknemers ten minste worden gecompenseerd voor de gestegen prijzen.
 • Werknemers krijgen een toeslag van 90 euro bij het verschuiven van diensten als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd.
 • De rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur.
 • Na de derde maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • De toelage voor onregelmatige diensten (TOD) wordt verbeterd door verhoging van de berekeningsbasis, en uitgebreid naar schaal 11.
 • De toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (BAD) wordt uitgebreid naar de hogere schalen.
 • De stagevergoeding geldt voortaan voor stagiaires van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen (met uitzondering van de coassistenten, die een eigen vergoeding hebben).
 • De kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij behorende opleidingskosten worden vergoed.
 • Er wordt een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 • Iedere werknemer heeft het recht op het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Bij de inschaling van leerlingen en professionals in opleiding tellen relevante ervaringsjaren mee bij de inschaling.
 • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het umc zodat zij gedurende de opleiding niet tal van keren moeten wisselen van werkgever en dus te maken krijgen met wisselende arbeidsvoorwaarden en een ander pensioenfonds.
 • Aios ontvangen de maximaal fiscaal onbelast toegestane reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer voor de periode dat zij verplicht in een umc hun opleiding volgen.
 • Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
 • Ieder umc implementeert generatiebeleid voor in elk geval één van deze drie groepen: (1) de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan, (2) de groep ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk, of (3) voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Salaris

Salarisschalen
Umc’s bepalen het salaris van werknemers door middel van salarisschalen en periodieken. Iedere functie heeft via het functiewaarderingssysteem Fuwavaz een functiewaardering waar een salarisschaal aan is gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt op welke periodiek in de bij de functie behorende schaal een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Het salaris wordt ieder jaar met een periodiek verhoogd totdat het maximum van de schaal is bereikt, tenzij de werknemer onvoldoende functioneert. Voor de inschaling van basisartsen en arts-assistenten zijn in de cao afzonderlijke bepalingen opgenomen.

Reiskostenvergoeding
Er is in de Cao UMC bepaald dat instellingen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vaststellen. Aios die in dienst zijn van een umc en daar ook werken, ontvangen de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform de regeling zoals die op grond van art. 5.3 van de cao in het betreffende umc met de OR is overeengekomen. Aios die als verplicht onderdeel van hun opleiding in een andere (zorg)instelling gaan werken en daardoor verder moeten reizen dan van hun woonplaats naar het umc waar ze in dienst zijn, krijgen de maximaal fiscaal onbelast toegestane reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Zodra de detachering eindigt en de aios weer in het umc gaat werken, stopt die vergoeding en krijgt hij weer de ‘reguliere’ woon-werkverkeervergoeding zoals die met de OR is afgesproken.

Dienstreizen
Als een werknemer voor het werk moet reizen (niet woon-werkverkeer), gebeurt dit bij voorkeur met het openbaar vervoer. Kosten die gemaakt worden, vergoedt de werkgever. Reist de werknemer met de trein, dan mag er gebruik worden gemaakt van de eerste klasse. Kan er volgens de werkgever geen of moeilijk gebruik worden gemaakt van het OV, dan mag de werknemer uitwijken naar een eigen motorvoertuig. In dat geval ontvangt de werknemer een kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer. Werknemers die op eigen initiatief met eigen motorvoertuig reizen terwijl doelmatig met OV kan worden gereisd, krijgen € 0,09 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers werkzaam in een umc hebben recht op 8,3% eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt in november uitbetaald.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie binnen schaal 1 tot en met 11 valt of als ze leerling, onderzoeker in opleiding of arts-assistent zijn. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt, en wordt berekend over het feitelijke uurloon tot een maximum van schaal 10 periodiek 8. Per 1 januari 2023 wordt deze grondslag verder verhoogd naar schaal 10 periodiek 12. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 07:00 uur – 47%
Tussen 20:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 08:00 uur – 47%
Tussen 12:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zon- en feestdagen
Hele dag 72%

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functiewaardering in de umc’s gebeurt aan de hand van Fuwavaz (Functiewaardering VAZ (Vereniging Academische Ziekenhuizen, de rechtsvoorganger van de NFU). Functiewaardering is het onderling vergelijken en rangordenen van functies om tot waardering van die functies en daarmee tot inschaling te kunnen komen. Dat gebeurt ook bij Fuwavaz. Fuwavaz is door werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, speciaal voor de umc’s ontwikkeld. Binnen Fuwavaz wordt gewerkt met landelijke normfuncties; deze zijn op basis van veertien kenmerken gewaardeerd en door middel van een conversietabel ingedeeld in een van de salarisschalen in de Cao UMC. Lokaal kan een umc eigen functiebeschrijvingen maken en waarderen met Fuwavaz. Werknemers die het niet eens zijn met de waardering van hun functie kunnen hiertegen bezwaar maken.

Scholing en ontwikkeling

Afspraken voor umc-werknemers excl. academisch medisch specialisten

Scholing en ontwikkeling in het algemeen
Alle umc-werknemers hebben het recht op ontwikkeling en scholing. De afspraken over het volgen van opleidingen/scholing kunnen zowel tijdens het jaargesprek als daarbuiten worden gemaakt. Als het gaat om scholing/ontwikkeling die nodig is om je functie adequaat te kunnen uitoefenen, komen de kosten en het tijdsbeslag voor rekening van de werkgever. Wil je een opleiding/scholing volgen voor de uitoefening van een andere functie en past dat binnen je loopbaanvooruitzicht en de afspraken die daarover zijn gemaakt? Dan vergoedt de werkgever de helft van de kosten (tenzij hier een aanvullende afspraak over is gemaakt).
Lees meer over de voorwaarden, vergoeding en terugbetalingsverplichting in artikel 3.1 t/m 3.1.4 van de cao.

Aanvullend geldt voor aios het volgende:
De werkgever vergoedt 100% van de kosten van studieactiviteiten die door het RGS als opleidingseis zijn gesteld. De tegemoetkoming geldt tot een maximum van de kosten voor opleidingsactiviteiten, zoals door het RGS per 1 april 2015 vastgesteld. Deze peildatum wordt jaarlijks in het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) opnieuw bezien. Lees er meer over in artikel 13.4 van de cao. Met RGS wordt ook RTS bedoeld.

Kosten inschrijving (kwaliteits)registers
De kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij behorende opleidingskosten worden vergoed als dit volgens de werkgever bijdraagt aan het adequaat uitoefenen van de functie. Zie ook artikel 3.1.5 en bijlage K van de cao.

Afspraken voor academisch medisch specialisten

Voor de arbeidsvoorwaarden van academisch medisch specialisten is in de cao een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 15). Hierin staan ook de afspraken over scholing. Academisch medisch specialisten krijgen jaarlijks een budget voor functiegebonden kosten, waaruit onder andere studiekosten in het kader van de accreditatie, bij- en nascholing en het bezoek aan congressen/symposia kunnen worden betaald, evenals het lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.
Een academisch medisch specialist heeft jaarlijks recht op ten hoogste tien verlofdagen wegens studie, accreditatieactiviteiten, bij- en nascholing en het bezoeken van congressen en symposia.
Lees er meer over in artikel 15.9 t/m 15.9.2 van de cao.

Afspraken voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici

Voor de arbeidsvoorwaarden van ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici is in de cao een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 14A). Ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici krijgen jaarlijks een budget voor functiegebonden kosten, waaruit onder andere studiekosten in het kader van de accreditatie, bij- en nascholing en het bezoek aan congressen/symposia kunnen worden betaald, evenals het lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.
Een ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus heeft jaarlijks recht op ten hoogste tien verlofdagen wegens studie, accreditatieactiviteiten, bij- en nascholing en het bezoeken van congressen en symposia.
Lees er meer over in artikel 14A.5 en artikel 14A.6 van de cao.

Kosten (her)registratie BIG

Werknemers die verplicht zijn zich te registreren op grond van artikel 3 van de Wet BIG krijgen zowel de kosten verbonden aan de registratie als de herregistratie door de werkgever vergoed, indien en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie. Deze bepaling geldt niet voor academisch medisch specialisten; zij kunnen voor de BIG-registratie hun budget functiegebonden kosten aanwenden. Zie ook artikel 5.8 van de cao.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging komt in aanmerking voor teruggave. Dit moet je zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao UMC 2022-2023:

 • Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen.
 • De werkgever vergoedt aan de medewerker de lidmaatschapsbijdrage voor de in bijlage K opgenomen beroepsverenigingen, als de medewerker uit hoofde van zijn functie in het umc het beroep uitoefent waarvoor de beroepsvereniging bestaat.
 • Academisch medisch specialisten kunnen via artikel 15.9.1 lid 1 aanspraak maken op vergoeding van het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging, KNMG en (haar) beroepsverenigingen.
 • Ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici kunnen via artikel 14A.5 aanspraak maken op vergoeding van het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging en beroepsverenigingen.

Contracten

Opzegtermijn
Wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd, geldt een opzegtermijn van minimaal één en maximaal drie maanden.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Uitzonderingen zijn academisch medisch specialisten en arts-assistenten. Bij een academisch medisch specialist bedraagt de arbeidsduur gemiddeld per week ten minste 40 uur en ten hoogste 48 uur, exclusief diensten. Inclusief diensten komt dit neer op ten hoogste 55 uur per week. Voor arts-assistenten is een fulltime dienstverband 46 uur per week (2.392 uur per jaar).

Zwangerschap avond- en nachtdiensten
Na de derde maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen avond- en nachtdiensten te worden verricht.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer recht op 168 vakantie-uren per jaar. Aangezien arts-assistenten langere werkweken maken hebben zij bij een fulltime dienstverband recht op 215 uur vakantie per jaar. Medisch specialisten hebben recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.

Feestdagen
In de Cao UMC zijn de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en eens per vijf jaar 5 mei in een jubileumjaar. De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Doktersbezoek / tandartsafspraak
Werknemers in umc’s moeten (tand)arts-afspraken zo veel mogelijk buiten werkuren plannen. Is dit niet mogelijk dat mag dit binnen werktijd met behoud van vakantie-uren.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao UMC wordt bijzonder verlof verleend in diverse situaties. In sommige situaties gaat dit van de vakantie-uren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw 1 dag
Eigen huwelijk 1 dag
Samenlevingscontract/partnerovereenkomst 1 dag
Huwelijk eerste graad 1 dag
Huwelijk tweede graad 1 dag
Huwelijk derde graad Geen
Bevalling partner Kortdurend
Overlijden eerste graad 4 dagen
Overlijden tweede graad 2 dagen
Overlijden derde graad Geen
Adoptieverlof Ten hoogste 3 dagen
Verhuizing 1 dag per kalenderjaar

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn, moeten de ziekmeldingsprocedure van het betreffende umc volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie dan moet werknemer zich ziekmelden volgens de ziektemeldingsprocedure (dus tijdig). De ziektedagen gaan in dat geval niet af van de vakantiedagen. Als de ziektedagen achteraf gemeld worden, moet de werknemer de ziekte achteraf aantonen.

×Close search
Zoeken