skip to Main Content

Cao UMC

Voor de bijna 74.000 werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Op deze pagina kunt de Cao UMC downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao UMC.

Voor medisch specialisten die ten minste 18 uur in de patiëntenzorg binnen een umc werken, geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.

De basis Salaris en vergoeding Functiewaardering Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

Algemeen verbindend verklaard
De Cao UMC geldt voor alle umc’s in Nederland.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao).

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, ACOP (FNV), LAD, CCOOP (CNV) en NU’91
Werkgeversorganisatie: NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

Bekijk de resultaten

  • Werknemers krijgen gedurende de looptijd een structurele salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020).
  • Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92% (dit geldt niet voor academisch medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten). Deze structurele salarisverhoging werkt ook door in de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslagen en pensioenopbouw. Werknemers hebben tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om niet-opgenomen persoonlijk budget op te maken conform de mogelijkheden in de cao.
  • Coassistenten ontvangen (naast de huidige vergoedingsregelingen) vanaf 1 januari 2019 een vergoeding van 100 euro bruto per maand tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.
  • De NFU erkent dat werkdruk een breed ervaren knelpunt is. Ze wil via vijf sporen stappen zetten om de werkdruk te verlagen, te weten: 1. investeren in goede arbeidsomstandigheden en preventie van verzuim/uitval, 2. verruiming van de zorgverlofregelingen per 1 januari 2019, 3. kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, 4. verdergaan met functiedifferentiatie en het weghalen van niet-zorgtaken uit het takenpakket en 5. het vergroten van de mogelijkheden voor medewerkers om zelf hun werktijden te regelen.
  • Bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen. Dit heeft in alle umc’s inmiddels geleid tot afspraken over lokaal generatiebeleid.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren.
  • De Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling UMC (BWUMC) wordt aangepast conform de bepalingen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 ingaat. Dit betekent onder andere dat als een werknemer recht heeft op een uitkering volgens de BWUMC, de toetredingsleeftijd voor de aansluitende uitkering tot AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 op 56 jaar wordt gesteld. Daarnaast komt de premie voor reparatie van het zogenoemde derde WW-/WGA-jaar voor rekening van de werknemer. Inmiddels heeft de NFU aangegeven dat de umc’s in 2020 geen premie derde WW-WGA-jaar zullen inhouden.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Umc’s bepalen het salaris van werknemers door middel van salarisschalen en periodieken. Iedere functie heeft via het functiewaarderingssysteem Fuwavaz een functiewaardering waar een salarisschaal aan is gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt op welke periodiek in de bij de functie behorende schaal een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Het salaris wordt ieder jaar met een periodiek verhoogd totdat het maximum van de schaal is bereikt, tenzij de werknemer onvoldoende functioneert. Voor de inschaling van basisartsen en arts-assistenten zijn in de cao afzonderlijke bepalingen opgenomen.

Reiskostenvergoeding
Er is in de Cao UMC bepaald dat instellingen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vaststellen.

Dienstreizen
Als een werknemer voor het werk moet reizen (niet woon-werkverkeer), gebeurt dit bij voorkeur met het openbaar vervoer. Kosten die gemaakt worden, vergoedt de werkgever. Reist de werknemer met de trein, dan mag er gebruik worden gemaakt van de eerste klasse. Kan er volgens de werkgever geen of moeilijk gebruik worden gemaakt van het OV, dan mag de werknemer uitwijken naar een eigen motorvoertuig. In dat geval ontvangt de werknemer een kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer. Werknemers die op eigen initiatief met eigen motorvoertuig reizen terwijl doelmatig met OV kan worden gereisd, krijgen € 0,09 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers werkzaam in een umc hebben recht op 8,3% eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt in november uitbetaald.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als ze leerling, onderzoeker in opleiding of arts-assistent zijn. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 07:00 uur – 47%
Tussen 20:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 08:00 uur – 47%
Tussen 12:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zon- en feestdagen
Hele dag 72%

Contracten

Opzegtermijn
Wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd, geldt een opzegtermijn van minimaal één en maximaal drie maanden.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz. Functies worden in deze methode op zwaarte gerangschikt. Op basis hieronder wordt voor een functie een beloning vastgesteld. De Fuwavaz-methode is door werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties speciaal voor umc’s ontwikkeld. Functies die (nog) niet zijn opgenomen in de normfuncties, worden op basis van de functiebeschrijving met veertien kenmerken gewaardeerd en op basis daarvan ingedeeld in een salarisschaal. Werknemers die het niet eens zijn met de waardering van hun functie kunnen hiertegen bezwaar maken.

Werktijden en Diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Uitzonderingen zijn academisch medisch specialisten en arts-assistenten. Bij een academisch medisch specialist bedraagt de arbeidsduur gemiddeld per week ten minste 40 uur en ten hoogste 48 uur, exclusief diensten. Inclusief diensten komt dit neer op ten hoogste 55 uur per week. Voor arts-assistenten is een fulltime dienstverband 46 uur per week (2.392 uur per jaar).

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn vrouwelijke werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer recht op 168 vakantie-uren per jaar. Aangezien arts-assistenten langere werkweken maken hebben zij bij een fulltime dienstverband recht op 215 uur vakantie per jaar. Medisch specialisten hebben recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.

Feestdagen
In de Cao UMC zijn de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en eens per vijf jaar 5 mei in een jubileumjaar. De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Doktersbezoek / tandartsafspraak
Werknemers in umc’s moeten (tand)arts-afspraken zo veel mogelijk buiten werkuren plannen. Is dit niet mogelijk dat mag dit binnen werktijd met behoud van vakantie-uren.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao UMC wordt bijzonder verlof verleend in diverse situaties. In sommige situaties gaat dit van de vakantie-uren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw 1 dag
Eigen huwelijk 1 dag
Samenlevingscontract/partnerovereenkomst 1 dag
Huwelijk eerste graad 1 dag
Huwelijk tweede graad 1 dag
Huwelijk derde graad Geen
Bevalling partner Kortdurend
Overlijden eerste graad 4 dagen
Overlijden tweede graad 2 dagen
Overlijden derde graad Geen
Adoptieverlof Ten hoogste 3 dagen
Verhuizing 1 dag per kalenderjaar

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn, moeten de ziekmeldingsprocedure van het betreffende umc volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie dan moet werknemer zich ziek melden volgens de ziektemeldingsprocedure (dus tijdig). De ziektedagen gaan in dat geval niet af van de vakantiedagen. Als de ziektedagen achteraf gemeld worden, moet de werknemer de ziekte achteraf aantonen.

×Close search
Zoeken