skip to Main Content

Gezond en veilig werken

Het ziekteverzuim in de zorg is hoger dan het landelijk gemiddelde. Psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting zijn de belangrijkste oorzaken. Om te zorgen dat zorgprofessionals en paramedici kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren, is gezond en veilig werken een essentieel thema voor FBZ aan cao-tafels.

Voldoende tijd voor herstel

De ziekteverzuim- en burn-outcijfers in de zorg zijn hoog. Dit is niet alleen slecht voor de medewerkers en voor de kwaliteit van zorg, maar brengt ook onnodig hoge kosten met zich mee. Het hoge verzuim wordt deels veroorzaakt door de hoeveelheid werkuren en de werktijden die in de zorg gebruikelijk zijn. FBZ vindt het daarom belangrijk dat de regels die hiervoor zijn vastgelegd in wetgeving en cao’s worden gehandhaafd. Roosters moeten zo zijn ingericht dat voldoende gelegenheid tot herstel wordt geboden.

Aanpak werkdruk, invoering levensfasebeleid en Generatiepact

De hoge fysieke en psychische werkdruk in de zorg moeten worden aangepakt. Fysieke werkdruk kan worden verbeterd door uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en regelingen in cao’s, het meer bekend maken en handhaven van protocollen en door meer inzet van eHealth. Psychische werkdruk kan worden verminderd door vermindering van de administratieve lastendruk en door het scheppen van een betere balans tussen werk en privé. Voor het laatste is een integraal levensfasebeleid voor de verschillende leeftijdsgroepen nodig. Hierdoor worden meer mogelijkheden geschapen voor het combineren van het werk met zorgtaken in het gezin of als mantelzorger. Voor ouderen die minder willen gaan werken, is invoering van regelingen als het Generatiepact gewenst. Hierbij gaan ouderen minder uren werken met behoud van een groter deel van hun salaris en volledige pensioenopbouw.

Halt aan grensoverschrijdend gedrag

Veel zorgverleners en studenten hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag door patiënten, opleiders, leidinggevenden of collega’s in de vorm van te ver gaande opmerkingen of grappen, maar ook aanrakingen. Om dit onacceptabele gedrag tegen te gaan, moeten afhankelijkheidsrelaties worden verminderd en moeten meldpunten en vertrouwenspersonen bekend en goed bereikbaar zijn. Het belangrijkste is echter dat er een cultuuromslag komt waarbij duidelijke normen worden gesteld voor wat wel en niet wordt geaccepteerd, en waarbij zorgverleners elkaar ook aanspreken op hun gedrag.

×Close search
Zoeken