skip to Main Content

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Op deze pagina kunt de Cao VVT downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao VVT.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Ja

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao).

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: ActiZ en Zorgthuisnl

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand. Werknemers kunnen tijd sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Ook krijgen werknemers het recht om na 45 jaar te stoppen met werken. Partijen spannen zich bovendien maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.

Lees verder

 • Looptijd
  De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.
 • Salarisontwikkeling
  Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
 • Korter werken en gezond met pensioen
  Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt over een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan kunnen medewerkers in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid te stoppen met werken. Hiermee geven sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.
 • 90% vaste contracten
  Partijen spannen zich maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
 • Werkdruk
  Werkgevers zijn verplicht werkdruk aan te pakken. Initiatieven vanuit een team of medewerker(s) worden gehonoreerd en gefaciliteerd.
 • Zeggenschap
  Zorgprofessionals worden meer betrokken worden bij het beleid dat van invloed is op hun beroepsuitoefening.
 • Recht op onbereikbaarheid
  Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn.

Meer weten? Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Het salaris van een werknemer is afhankelijk van in welke schaal en trede de werknemer zit. Werkgevers bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering (lees meer hierover bij contracten) waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt waar een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook afzonderlijk afspraken maken.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Werknemers met een vaste werklocatie ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen
Als een werknemer in opdracht van de werkgever incidenteel een dienstreis moet maken ontvangt hij of zij hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoed de kosten van de laagste klasse van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,27 netto per kilometer.

Vergoeding structurele dienstreizen (van huis naar cliënten of tussen cliënten)
De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt. De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 9,1 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het bruto salaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 44%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen (maximaal 3 maanden).

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien. Ook zijn zwangere werknemers niet verplicht om overwerk te verrichten.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 58,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvangen alle werknemers ongeacht leeftijd, 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

Toekomstige regeling: BalansBudget
In de Cao VVT 2019-2021 is afgesproken dat werknemers uren kunnen gaan sparen om tijdelijk minder of niet te kunnen werken. Werknemers kunnen uren sparen door het uitvoeren van meerwerk, als compensatie voor bijzondere diensten, met bovenwettelijke verlofuren en met (een deel van) de eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen vanaf 1 januari 2020 al beginnen met sparen. De invoering van het BalansBudget volgt op een later tijdstip, in 2020 werken de cao-partijen de regeling verder uit. Verwacht wordt dat medio 2021 de regeling ingaat. Tot die tijd kunnen werknemers al tijd sparen, lees daar hier meer over.

Toekomstige regeling: LandingsBaan
In de Cao VVT 2019-2021 zijn ook afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang. Hiervoor kunnen werknemers hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. Werknemers die aantoonbaar 45 jaar in de sector welzijn hebben gewerkt worden tevens in staat gesteld om volledig met pensioen te gaan. In 2020 wordt ook deze regeling door de cao-partijen nader uitgewerkt. Naar verwachting gaat ook deze regeling media 2021 in.

Verlof bijzondere gebeurtenissen
In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen. In sommige situaties gaat dit van de vakantieuren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien de werknemer redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen. Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk De tijd die de werknemer nodig heeft.
Registratie partnerschap De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft eerste graad De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft tweede graad De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders De tijd die de werknemer nodig heeft.
Bevalling partner Kortdurend
Overlijden eerste graad Tijd voor het bijwonen van de uitvaart en tijd die nodig is voor het organiseren van de dienst.
Overlijden tweede graad Tijd voor het bijwonen van de uitvaart en tijd die nodig is voor het organiseren van de dienst.
Overlijden derde graad
Verhuizing

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende werkgever te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoud de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Bezoek aan dokter of tandarts
Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

×Close search
Zoeken