skip to Main Content

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Op deze pagina kun je de Cao VVT downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao VVT.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
De cao-partijen gaan hier een aanvraag voor indienen.

Soort cao
Dit is een standaard cao.  Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: ActiZ en Zorgthuisnl

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Op 22 juni 2023 bereikten FBZ en de andere vakbonden met de werkgevers een principeakkoord over een verlenging van de Cao VVT (naar 31 december 2024) in combinatie met de volgende afspraken:

  • Naast alle eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) ontvangen werknemers per 1 oktober 2023 een extra salarisverhoging van 5% met een bodem van 125 euro. Per 1 maart 2024 krijgen ze een extra verhoging van 2,5 procent met een bodem van 75 euro en per 1 oktober 2024 nog eens 2,5 procent met een bodem van 75 euro.
  • Daarnaast wordt de stagevergoeding voor coassistenten vanaf 1 januari 2024 verhoogd zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT. De vergoeding is verhoogd naar 450 euro per maand per 1 juli 2022 en 495 euro per maand vanaf 1 januari 2023.
  • Per januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, waardoor er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten. Dit werkt door in de vergoeding van artikel 3.9 lid 5 Overwerk. Dat betekent dat, als werknemers onder de definitie van dit artikel vallen, ze een overwerkvergoeding krijgen.
  • Per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verbeterd. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.

Salaris

Salarisschalen
Werkgevers bepalen op basis van de functie-indeling van FWG VVT het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Je ontvangt het salaris dat hoort bij de periodiek die overeenkomt met de ervaring van de werknemer en/of de mate waarin de werknemer aantoonbaar bekwaam is om de functie zelfstandig uit te voeren. Je schuift ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
De tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer is per 1 januari 2024 verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer. Het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag is verhoogd van 30 naar 40 kilometer. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen
Als je in opdracht van je werkgever incidenteel een dienstreis moet maken, ontvang je hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,28 netto per kilometer.

Vergoeding werkverkeer (naar, van en tussen cliënten/locaties)
De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt. De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 4.5.2 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is. Voor reizen naar en tussen cliënten in de wijk met de auto/motor geldt een vergoeding van € 0,19 netto voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 netto daarboven.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het brutosalaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%

Zaterdag
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 49%

Zon- en feestdagen
Hele dag 60%

Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Scholing en ontwikkeling

Opleidingsplan
Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing
Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven.
Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld. Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten.

Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG
Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden. Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Op basis van artikel 8.5.2. Cao VVT blijven een aantal regelingen uit de Cao V&V 2006-2007 en de Cao T van toepassing tenzij er binnen een organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad en werkgever. In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijnen van toepassing zijn. Opzegging vindt in de regel plaats per de eerste van de maand.

Stoppen met 45 jaar
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.

55 jaar of ouder en diensten
Als je 55 jaar of ouder bent, word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- of aanwezigheidsdienst tussen 23.00 – 07.00 uur, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een dienstverband van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren te kunnen opnemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken, krijgen vakantie-uren naar rato.

BalansBudget
Sinds 1 september 2021 kun je via het BalansBudget maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi.

Toekomstige regeling: LandingsBaan
In de Cao VVT 2019-2021 zijn afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang. Hiervoor kunnen werknemers van 60 jaar of ouder hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat de LandingsBaan per 1 januari 2022 onderdeel is van de cao.

Verlof bijzondere gebeurtenissen
In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen. In sommige situaties gaat dit van je vakantie-uren af. In andere situaties krijg je de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien je redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen. Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk
Registratie partnerschap
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar
Huwelijk/bruiloft eerste graad
Huwelijk/bruiloft tweede graad
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders
Bevalling partner
Overlijden iemand in je familiekring (kind, partner, (adoptie)ouders, broer, zus) Bij het overlijden van bijv. je kind, (relatie-)partner, (adoptie) ouders en broer en zus), maak je met je werkgever maatwerkafspraken over de tijd die je nodig hebt om met deze gebeurtenis om te gaan.
Verhuizing

Ziekte

Ziekmelding
Als je ziek bent, moet je de ziekmeldingsprocedure die in jouw instelling geldt, volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Bezoek aan dokter of tandarts
Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

×Close search
Zoeken