skip to Main Content

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Op deze pagina kun je de Cao VVT downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao VVT.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
De cao-partijen gaan hier een aanvraag voor indienen.

Soort cao
Dit is een standaard cao.  Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: ActiZ en Zorgthuisnl

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

 • Structurele salarisverhoging
  – Per 1 maart 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2% met een bodem van € 65. De schalen FWG 25 tot en met FWG 65 (IP-nummers 6 tot en met 60) krijgen daarbovenop 1,25%.
  – Per 1 maart 2023 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 3%.
  – Per 1 maart 2022 wordt in de FWG-schalen 15 tot en met 55 een aantal van de onderste periodieken verwijderd, zodat de aanvangssalarissen in het loongebouw worden verbeterd.
 • Er is een eerste stap gezet in het verbeteren van de reiskostenvergoeding, die ingaat op 1 juli 2022.
 • Voor de tijd die je bent ingeroosterd voor een bereikbaarheidsdienst ontvangt je een vaste vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten bedraagt de vergoeding € 7 bruto. Voor de uren die je na oproep daadwerkelijk tijdens een bereikbaarheidsdienst werkt, krijg je een toeslag van 25%. Daarnaast krijg je deze uren gecompenseerd in tijd.
 • Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. De Landingsbaan wordt per 1 januari 2022 onderdeel van de cao (zie ook verderop).
 • Werknemers krijgen eigen regie over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Functiegerichte scholing en scholing die de werkgever verplicht stelt, worden volledig vergoed in tijd en geld.
 • De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie voor de Wet BIG nodig zijn. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.
 • Harmonisatie gratificatie: per 1 januari 2023 krijgen ook werknemers in de thuiszorg een gratificatie bij een 12½ jarig dienstjubileum (een kwart van het bruto maandsalaris) en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De gratificatie bij een 50-jarig dienstverband vervalt.
 • De salarisgarantie bij herindeling FWG in een lagere functie wordt per 1 juli 2022 ook van toepassing op de thuiszorg en geldt vanaf dat moment dus voor de hele VVT.
 • In de cao wordt toegevoegd dat de werkgever zorgdraagt voor facilitering van de Zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen.
 • Cao-partijen nemen in de vernieuwde cao een hardheidsclausule Werknemers kunnen daar een beroep op doen als de harmonisatie en vernieuwing van de cao-bepalingen voor hen nadelig uitpakken.

Salaris

Salarisschalen
Werkgevers bepalen op basis van de functie-indeling van FWG VVT het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Je ontvangt het salaris dat hoort bij de periodiek die overeenkomt met de ervaring van de werknemer en/of de mate waarin de werknemer aantoonbaar bekwaam is om de functie zelfstandig uit te voeren. Je schuift ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Op 1 juli 2022 wordt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer afgeschaft. Werknemers ontvangen voor het reizen naar een aangewezen locatie (niet zijnde de woning van een cliënt) een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen
Als je in opdracht van je werkgever incidenteel een dienstreis moet maken, ontvang je hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,28 netto per kilometer.

Vergoeding werkverkeer (naar, van en tussen cliënten/locaties)
De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt. De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 4.5.2 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is. Voor reizen naar en tussen cliënten in de wijk met de auto/motor geldt een vergoeding van € 0,19 netto voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 netto daarboven.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het brutosalaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%

Zaterdag
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 49%

Zon- en feestdagen
Hele dag 60%

Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Scholing en ontwikkeling

Opleidingsplan
Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing
Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven.
Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld. Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten.

Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG
Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden. Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Op basis van artikel 8.5.2. Cao VVT blijven een aantal regelingen uit de Cao V&V 2006-2007 en de Cao T van toepassing tenzij er binnen een organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad en werkgever. In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijnen van toepassing zijn. Opzegging vindt in de regel plaats per de eerste van de maand.

Stoppen met 45 jaar
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.

55 jaar of ouder en diensten
Als je 55 jaar of ouder bent, word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- of aanwezigheidsdienst tussen 23.00 – 07.00 uur, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een dienstverband van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren te kunnen opnemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken, krijgen vakantie-uren naar rato.

BalansBudget
Sinds 1 september 2021 kun je via het BalansBudget maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi.

Toekomstige regeling: LandingsBaan
In de Cao VVT 2019-2021 zijn afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang. Hiervoor kunnen werknemers van 60 jaar of ouder hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat de LandingsBaan per 1 januari 2022 onderdeel is van de cao.

Verlof bijzondere gebeurtenissen
In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen. In sommige situaties gaat dit van je vakantie-uren af. In andere situaties krijg je de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien je redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen. Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk
Registratie partnerschap
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar
Huwelijk/bruiloft eerste graad
Huwelijk/bruiloft tweede graad
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders
Bevalling partner
Overlijden iemand in je familiekring (kind, partner, (adoptie)ouders, broer, zus) Bij het overlijden van bijv. je kind, (relatie-)partner, (adoptie) ouders en broer en zus), maak je met je werkgever maatwerkafspraken over de tijd die je nodig hebt om met deze gebeurtenis om te gaan.
Verhuizing

Ziekte

Ziekmelding
Als je ziek bent, moet je de ziekmeldingsprocedure die in jouw instelling geldt, volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Bezoek aan dokter of tandarts
Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

×Close search
Zoeken