skip to Main Content

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Op deze pagina kunt de Cao VVT downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao VVT.

De basis Salaris en vergoeding Functiewaardering Contributie Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De Cao VVT 2019-2021 liep af op 31 augustus 2021 maar is verlengd tot 31 december 2021.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Ja

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao).

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: ActiZ en Zorgthuisnl

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen per 1 september 2021 na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering. Ook mogen werknemers vanaf 1 september maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Lees verder

Volgende cao
Ook is afgesproken dat in september 2021 de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte, de Landingsbaan en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers bij de herverzekering van het 3e ww-jaar.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Het salaris van een werknemer is afhankelijk van in welke schaal en trede de werknemer zit. Werkgevers bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering (lees meer hierover bij contracten) waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt waar een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook afzonderlijk afspraken maken.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Werknemers met een vaste werklocatie ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen
Als een werknemer in opdracht van de werkgever incidenteel een dienstreis moet maken ontvangt hij of zij hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoed de kosten van de laagste klasse van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,27 netto per kilometer.

Vergoeding structurele dienstreizen (van huis naar cliënten of tussen cliënten)
De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt. De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 9,1 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het bruto salaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 44%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen (maximaal 3 maanden).

Stoppen met 45 jaar
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Vergoeding contributie

Wat zegt uw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die u betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien u in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het kan u een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao VVT 2021: volgens de cao moeten werkgevers de regelingen in artikel 13.3 integraal en ongewijzigd overnemen (tenzij er eigen regeling van toepassing is). In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt tenminste de helft van het contributiedeel, dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien. Ook zijn zwangere werknemers niet verplicht om overwerk te verrichten.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 58,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvangen alle werknemers ongeacht leeftijd, 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

BalansBudget
Vanaf 1 september 2021 mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Toekomstige regeling: LandingsBaan
In de Cao VVT 2019-2021 zijn afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang. Hiervoor kunnen werknemers hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. Werknemers die aantoonbaar 45 jaar in de sector welzijn hebben gewerkt worden tevens in staat gesteld om volledig met pensioen te gaan. Cao-partijen werken deze regeling nog verder uit.

Verlof bijzondere gebeurtenissen
In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen. In sommige situaties gaat dit van de vakantieuren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien de werknemer redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen. Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk De tijd die de werknemer nodig heeft.
Registratie partnerschap De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft eerste graad De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft tweede graad De tijd die de werknemer nodig heeft.
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders De tijd die de werknemer nodig heeft.
Bevalling partner Kortdurend
Overlijden eerste graad Tijd voor het bijwonen van de uitvaart en tijd die nodig is voor het organiseren van de dienst.
Overlijden tweede graad Tijd voor het bijwonen van de uitvaart en tijd die nodig is voor het organiseren van de dienst.
Overlijden derde graad
Verhuizing

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende werkgever te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoud de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

Bezoek aan dokter of tandarts
Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

×Close search
Zoeken