skip to Main Content

Cao gezondheidscentra

InEen heeft de Cao Gezondheidscentra, die voor de 4.500 werknemers in gezondheidscentra gold, opgezegd per 1 maart 2019. InEen wil alle functiegroepen die in gezondheidscentra werken daar waar mogelijk in aanpalende cao’s onderbrengen. FBZ volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft ze kritisch volgen, zodat er een goede oplossing komt voor alle functiegroepen die nu zonder cao zitten.
Over de opzegging van de cao Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

Over de opzegging van de cao

Waarom is de cao opgezegd?
InEen gaf in 2018 aan de Cao Gezondheidscentra te willen ontmantelen. Reden daarvoor is dat de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer zouden aansluiten bij de tarieven die zorgverzekeraars hanteren voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra. FBZ deelt de analyse van InEen dat een aantal disciplines binnen de gezondheidscentra onder druk staat, maar ziet tegelijkertijd dat het ‘overall’ gezien helemaal niet zo slecht gaat met gezondheidscentra. FBZ is dan ook van meet af aan tegen ontmanteling geweest. Het profiel van gezondheidscentra, waarbinnen zorgprofessionals samen onder één dak werken, vraagt in onze ogen om een eigen cao. InEen bleef echter volharden in haar standpunt en heeft de cao per 1 maart 2019 opgezegd.

Wat wil InEen?
InEen wil alle functiegroepen onder aanpalende cao’s onderbrengen. Physician assistants zijn inmiddels onder de Cao Huisartsenzorg ondergebracht. Over huisartsen is InEen in gesprek met de LAD.

Voor werknemers die al vóór 1 maart 2019 onder de cao vielen en die nog niet onder een andere cao zijn ondergebracht, wil InEen voorlopig de oude Cao Gezondheidscentra toepassen.

Waarom is FBZ niet blij met deze plannen?
Het belangrijkste bezwaar van FBZ zit in de afspraken voor werknemers die niet in een aanpalende cao kunnen worden ondergebracht, zoals de fysiotherapeuten en verloskundigen. Voor hen wil InEen een adviesregeling maken, maar die wil ze niet bindend opleggen aan haar leden. Dat betekent dat werkgevers volledig vrij zijn om de afspraken in de adviesregeling wel of niet te volgen; ze kunnen bijvoorbeeld een lager salaris aanbieden. FBZ ziet adviesregelingen om die reden per definitie als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Wat betekent de opzegging voor je arbeidsvoorwaarden?
Als je physician assistant bent, valt je intussen onder de Cao Huisartsenzorg. Voor alle overige werknemers die onder de Cao Gezondheidscentra vielen, is er nog geen oplossing. De afspraken uit de huidige cao (looptijd: 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019) blijven voorlopig gewoon voor hen gelden. Dit wordt ‘nawerking’ van de cao genoemd. Je huidige arbeidsvoorwaarden en alle rechten en plichten uit de cao blijven dus van kracht, zolang je je huidige arbeidscontract houdt. Dit geldt echter níet voor nieuwe werknemers die vanaf 1 maart 2019 in dienst komen. Een werkgever kan met hen individueel andere afspraken maken over loon, verlof, werktijden, etc., en is dus niet meer gebonden aan de Cao Gezondheidscentra.

Ben je na 1 maart 2019 in een gezondheidscentrum gaan werken? Of heb je andere vragen over deze cao in relatie tot je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met jouw (beroeps)vereniging.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
De functies zijn ingedeeld in zestien functiegroepen met behulp van de ‘Functie-indeling Gezondheidscentra’ systematiek (FIG). Een werknemer die nieuw in een functie wordt benoemd, wordt op grond van zijn kennis, ervaring en competenties, ingeschaald in de bij zijn functiegroep behorende salarisschaal. Er zijn vier beoordelingsscores. De beoordelingsscore is bepalend voor de salarisgroei volgens tabel 3.1.5 in de cao.

Persoonlijke toeslag
De werknemer kan een persoonlijke toeslag krijgen als de arbeidsmarktsituatie daarvoor aanleiding geeft en/of indien de werknemer specifieke taken verricht die qua niveau of omvang uitstijgen boven het niveau van de functiegroep waarin de functie van de werknemer is ingedeeld of uitgaan boven de omvang van de aanstelling.

Vakantietoeslag
De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald over de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden (juni tot en met mei). Voorde werknemer die in de loop van het jaar in of uit dienst is getreden, wordt de vakantietoeslag naar rato berekend. De vakantietoeslag bedraagt over het tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan de datum van uitbetaling 8% van het in elk van die 12 maanden geldende salaris, inclusief persoonlijke toeslag, uitbetaalde uren overwerk (zonder de overwerktoeslag) en meeruren.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering is 6% van 12 keer het salaris inclusief persoonlijke toeslag, de vakantietoeslag, uitbetaalde uren overwerk (zonder de overwerktoeslag) en meeruren. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks in november uitbetaald.

Overwerktoeslag
De overgewerkte uren worden per maand in tijd gecompenseerd. Uren die in een maand niet gecompenseerd kunnen worden, worden na afloop van de maand uitbetaald met een toeslag van 50%. De overwerktoeslag is geen basis voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Roostertoeslag
Als een werknemer wordt ingeroosterd buiten de gebruikelijke werktijden ontvangt hij, naast zijn salaris, een toeslag in de vorm van een percentage van het bruto uurlooninclusief persoonlijke toeslag volgens tabel 3.2.5 in de cao.

Contracten

Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (vast contract) of voor bepaalde tijd (tijdelijk contract).
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet langer duren dan één jaar, tenzij sprake is van een van de omstandigheden die worden genoemd in artikel 2.1.3 lid d, e of g van de cao.

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de werkgever is conform de wettelijke regeling en bedraagt ten minste twee maanden. De opzegtermijn voor de werknemer is één maand. Deze termijn kan schriftelijk anders worden overeengekomen met een maximum van zes maanden. Daarbij geldt dat de opzegtermijn voor de werkgever altijd het dubbele is van de opzegtermijn voor de werknemer.

Werktijden

  • Nieuwe werknemers hebben een 38-urige werkweek. Werknemers die vóórdat de Cao 2015-2017 werd gesloten een 36-urige werkweek hadden, behouden die.
  • De arbeidsduur van een huisarts met op naam ingeschreven patiënten wordt niet vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week, maar op basis van de tijd die benodigd is om de op naam ingeschreven patiënten de benodigde huisartsenzorg te (doen) geven. Een voltijds dienstverband komt overeen met het aantal op naam ingeschreven patiënten voor de lokaal vastgestelde normpraktijk. De werkgever stelt met instemming van het Lokaal Overleg Huisartsen (LOH) per praktijk de omvang van de normpraktijk vast op basis van de zorgzwaarte, leeftijdsopbouw van de praktijk, de sociaal-economische kenmerken en specifieke lokale omstandigheden. Uitgangspunt voor het overleg is de normpraktijk zoals door de NZa vastgesteld. Bij wijziging van de omstandigheden of aanpassing van de NZa-norm wordt de omvang van de lokale normpraktijk heroverwogen. De normpraktijk voor 2018 is door de NZa vastgesteld op 2.095. In 2017 was de NZa-norm 2.168.

Vakantie en verlof

De werknemer heeft recht op 180 vakantie-uren met behoud van salaris, zijnde 25 vakantiedagen. De huisarts heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband.

Ziekte

Als de werknemer door arbeidsongeschiktheid niet in staat is de arbeid te verrichten, is de werknemer verplicht dit onmiddellijk te melden aan de werkgever. De werknemer laat de werkgever tijdig weten wanneer de werknemer is hersteld en weer met de werkzaamheden begint. Alle ziekmeldingen worden gerapporteerd aan de Arbodienst van de werkgever.
Lees meer over de verdere bepalingen rondom ziekte in hoofdstuk 8 van de cao.

×Close search
Zoeken