skip to Main Content

Arbeidsmarkt

Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor passende en goede (collectieve) arbeidsvoorwaarden en sociaal plannen voor de leden van FBZ-verenigingen. Deze werknemers hebben te maken met bezuinigingen en een veranderende arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen, de stelselwijzigingen in de langdurige zorg, de decentralisatie van de jeugdzorg, de financiering door de rijksoverheid en het beleid van zorgverzekeraars hebben invloed op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

Wat wil FBZ?

Er moet meer vast personeel komen in de zorg, bij voorkeur in loondienst. Flexcontracten en externe inhuur van zzp’ers drijven in veel zorgsectoren de kosten op. Omdat het budget niet meegroeit, betekent dit dat er dan minder geld is voor voldoende personeel en voor goede arbeidsvoorwaarden voor vaste medewerkers. In andere beroepen krijgen zzp’ers juist minder betaald en ontstaat ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
In bepaalde zorgsectoren sprake van onderbezetting en een groot aantal openstaande vacatures. Dit zorgt voor toenemende werkdruk bij het zittende zorgpersoneel. FBZ wil dat er meer opleidingsplekken komen voor professionals in tekortsectoren, zoals de ggz en de ouderenzorg. En we willen dat werkgevers investeren in opleiding en goede arbeidsomstandigheden voor het huidige personeel, zodat zij gezond aan het werk kunnen blijven en niet vertrekken naar werk buiten de zorg.
Door aanbesteding en veranderende financiering vinden in de zorg veel fusies en overgang van werkzaamheden plaats. FBZ wil dat werknemers zo veel mogelijk hun werk kunnen vervolgen. Waar dat niet kan, moeten ze op een goede manier naar ander werk worden begeleid.

Wat doet FBZ?

FBZ onderhandelt namens zorgprofessionals over de cao. Daarin maken we niet alleen afspraken over arbeidsvoorwaarden, maar ook over zaken die te maken hebben met de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld afspraken over een generatiepact, om ervoor te zorgen dat oudere werknemers gezond aan het werk kunnen blijven. Of afspraken over het percentage flexwerkers dat mag worden ingezet. Ook praten we mee over het arbeidsmarktbeleid aan zogenoemde ‘arbeidsmarkttafels’.
Verder doet FBZ samen met beroepsverenigingen onderzoek naar de positie van professionals in de zorg. We nemen deel aan het maatschappelijke debat over de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg. Maar ook binnen de instellingen stimuleren we dat de positie van zorgprofessionals wordt versterkt en dat zij kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid en de organisatie van de zorg.
Tenslotte zit FBZ in verschillende arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen , die erop gericht zijn het werk in de zorg gezond en aantrekkelijk te houden en positieve ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt te stimuleren.

Wat betekent dat voor jou?

Door de deelname van FBZ aan cao-onderhandelingen, arbeidsmarkttafels en arbeidsmarktfondsen en aan het maatschappelijk debat, krijgt de professional nadrukkelijk een stem op de plek waar beslissingen worden genomen. Dat gebeurt ook door binnen de instellingen te werken aan de positionering van professionals. Knelpunten op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor het werk van zorgprofessionals, worden zo op de juiste plek aan de orde gesteld. Omdat we 36.000 zorgprofessionals vertegenwoordigen en een groot netwerk hebben binnen de zorg, vervullen we een belangrijke signaleringsfunctie waar ook jij als professional baat bij hebt.
Als door bijvoorbeeld aanbesteding of financieringsproblemen bij jouw instelling sprake is van een fusie, dreigend faillissement of overname van werk, kan FBZ namens de werknemers met de werkgever in gesprek gaan. Ook geven wij dan informatie over wat er aan de hand is en wat je zelf moet doen. Speelt dit bij jouw instelling en twijfel je of FBZ hiervan op de hoogte is, neem dan vooral contact met ons op.

Arbeidsmarktfondsen

Een arbeidsmarktfonds stimuleert arbeidsmarktinitiatieven die de branche als geheel ten goede komen. In een arbeidsmarktfonds kijken werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties naar noodzakelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de langere termijn. Dit staat los van het cao-overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. FBZ participeert als sociale partner in tal van arbeidsmarktfondsen. Elke branche heeft een eigen arbeidsmarktfonds. Bekijk hieronder het overzicht.

FBZ wil dat het geld dat werkgevers en werknemers samen in het fonds stoppen, wordt gestopt in projecten waar zorgprofessionals iets aan hebben. Bijvoorbeeld projecten gericht op het verlagen van de werkdruk, het op peil houden van kennis en vaardigheden, het bevorderen van de instroom van bepaalde professionals of juist het behouden van ervaren krachten voor de zorg. FBZ denkt en beslist mee over waar de arbeidsmarktfondsen hun geld aan uitgeven. Soms via een zetel in het bestuur, soms in een werkgroep of cao-tafel, waar concrete voorstellen worden bedacht en besproken. Hierbij kijkt FBZ vooral naar projecten die op de lange termijn het werk in de zorg gezond, veilig en aantrekkelijk houden, zodat zorgmedewerkers ook in de toekomst professioneel en met plezier hun werk kunnen blijven doen. In de meeste sectoren dragen alle werknemers via een kleine premie bij aan het arbeidsmarktfonds. Ook werkgevers betalen een bijdrage. FBZ behartigt binnen het fonds jouw belangen, zodat zorgprofessionals ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren onder goede arbeidsomstandigheden.

Gehandicaptenzorg: StaG

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een
samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg. Doel is een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken. Met professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat. Meer weten? www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl.

GGZ: O&O-fonds GGZ

Het O&O-fonds GGZ is in 2005 opgericht door de sociale partners met als doel: een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in deze branche. Zodat de behoeften en wensen van organisaties en werknemers in de ggz zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van arbeidsmarkt- en hrm-beleid in de ggz. Meer weten? www.werkenindeggz.nl.

Gezondheidscentra: SSFG

Om goede eerstelijnszorg te kunnen blijven leveren en over voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven beschikken, is gezamenlijke ontwikkeling van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid essentieel. SSFG ondersteunt hierbij. Dit is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/AHG. De SSFG is er voor alle werknemers in de multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg. De activiteiten van SSFG staan in het teken van het stimuleren van goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid. Meer weten? www.ssfg.nl.

Jeugdzorg: FCB

FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Voor FBZ is de cao-tafel Jeugdzorg relevant. In FCB-verband werken werkgevers en werknemers samen om de ontwikkeling van het werk in de sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang te stimuleren. Daarnaast wordt gewerkt aan een positief imago van het werk in deze branche. Meer weten? www.fcb.nl.

Universiteiten, universitair medische centra en onderzoekinstellingen: SoFoKleS

SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Het fonds deelt zijn kennis met de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en onderzoekinstellingen. Meer weten? www.sofokles.nl.

VVT: A+O VVT

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT) wil de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) bevorderen en verbeteren. Goede arbeidsomstandigheden vormen daarin een belangrijk element. Evenals aandacht voor personele knelpunten en de mogelijke oplossingen. In de Stichting A+O VVT werken werknemers en werkgevers samen op deze thema’s. Meer weten? www.aovvt.nl.

Ziekenhuizen: StAZ

De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche op het gebied van arbeidsmarktbeleid. StAZ streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche. Partijen ontplooien gezamenlijk activiteiten en verspreiden de ontwikkelde producten op brancheniveau. Meer weten? www.staz.nl.

×Close search
Zoeken