skip to Main Content

Arbeidsmarkt

Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor passende en goede (collectieve) arbeidsvoorwaarden en sociale plannen voor de leden van FBZ-verenigingen. Deze werknemers hebben te maken met bezuinigingen en een veranderende arbeidsmarkt. De stelselwijzigingen in de langdurige zorg, de decentralisatie van de jeugdzorg en de uitkomsten van de onderhandelingen in de cure hebben invloed op de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn.

Over de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is de interactie tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. De arbeidsmarkt wordt vaak opgesplitst in een loonmarkt en een werkgelegenheidsmarkt. Vaak wordt ook het arbeidsaanbod van zelfstandigen tot de arbeidsmarkt gerekend. Als het aanbod van werk groter is dan de vraag, wordt gesproken van een ruime arbeidsmarkt. Dan is er dus veel werkgelegenheid. Bij een krappe arbeidsmarkt is de vraag naar arbeid groter dan het aanbod. Dan zijn er dus veel mensen die werk zoeken. Werkgelegenheid, werkloosheid en lonen hangen samen met de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Jongeren stromen in en zoeken een baan, werknemers verliezen hun baan en zoeken een nieuwe baan, sommigen beginnen als zelfstandige, en uiteindelijk stromen ouderen uit.

Aansluiten op de arbeidsmarkt

Werkgevers en werknemers moeten zich voortdurend aanpassen aan technologische vooruitgang en globalisering. Door de toename van het opleidingsniveau neemt het aantal laagopgeleiden af, en tegelijkertijd neemt de vraag naar dergelijke arbeid af door technologische vooruitgang en concurrentie van de lageloonlanden. Daarnaast staan veel beroepen voor middelbaar opgeleiden onder druk waardoor een deel van deze groep bij de onderkant van de arbeidsmarkt dreigt aan te sluiten. De arbeidsparticipatie van ouderen op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd zal dit verder toenemen. Daarbij doet de vraag zich voor hoe oudere werknemers een productieve bijdrage (kunnen) blijven leveren op de arbeidsmarkt. Ook moet nagegaan worden hoe werkgevers en werknemers tijdig kunnen investeren in duurzame inzetbaarheid door bijvoorbeeld door afspraken te maken over subsidies op scholing en mobiliteit, de werkloosheidsverzekering en ontslagbescherming.

Veranderende omgevingsfactoren

Er is sprake van veranderende omgevingsfactoren. Traditionele organisatiestructuren maken plaats voor nieuwe. Het fenomeen arbeidscontract voor het leven bestaat al lang niet meer.
Strategische beleidsdoelen worden met Human Resources Management instrumenten vertaald naar flexibilisering van de organisatie waardoor mensen, met een dikwijls uitstekende staat van dienst, op enig moment niet meer passen binnen de cultuur en doelstellingen van de organisatie. Voor zowel werkgever als de (vaak hoogopgeleide) werknemer is dan de vraag aan de orde hoe met deze bron van zorg en de mogelijke pijnlijke gevolgen adequaat kan worden omgegaan. Externe loopbaanbegeleiding is zonder eigentijds personeelsbeleid niet meer weg te denken. Werkgevers hebben invloed op de arbeidsmarkt o.a. door:

  • Het bevorderen van de arbeidsmobiliteit, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing en omscholen mogelijk te maken, en ruimte geven voor (snuffel)stages.
  • Jongeren aan te trekken: door middel van traineeships, het aanbieden van stageplaatsen en door samen te werken met opleidingsinstituten.
  • De arbeidsproductiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door het delen van kennis en het bevorderen van experimenten voor het verbeteren van werkprocessen en het verminderen van de administratieve lasten voor professionals.
  • Het creëren van passende arbeidsvoorwaarden.
  • Het voeren van een personeelsbeleid dat rekening houdt met persoonlijke omstandigheden van werknemers.
×Close search
Zoeken