skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten

Door de aansluiting van onze federatiepartners bij het Ambtenarencentrum (AC) voeren we vanuit FBZ onderhandelingen over de Cao Nederlandse Universiteiten (afgekort: Cao NU). Zo’n 55.000 werknemers in dienst bij een van de 14 universiteiten vallen onder deze cao. De cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

Looptijd
1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Soort cao
Dit is een standaard cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: Universiteiten van Nederland (was: Vereniging van Nederlandse Universiteiten, VSNU)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Ouderschapsverlof: Volgens de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof krijgen werknemers in het eerste levensjaar van hun kind 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald tot 70%, gelimiteerd tot het maximum dagloon. Bij de universiteiten was al een regeling doorbetaald ouderschapsverlof van 13 weken tot 62,5% van de bezoldiging totdat het kind 8 jaar wordt. Dit percentage wordt per 1 augustus 2022 verhoogd naar 70% van de bezoldiging in het eerste levensjaar van het kind. Bij de universiteiten is daarmee de limiet van het maximum dagloon niet van toepassing. Verder geldt geen terugbetalingsverplichting meer bij vertrek binnen 6 maanden na afloop van het gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlof.
  • Scholing: In verband met de inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022) is het artikel over scholing en ontwikkeling (artikel 6.10 Cao NU) aangepast. Daarin staat nu expliciet dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.
  • Studieafspraak contracten docenten: Cao-partijen onderkennen dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universitaire sector en ook voor deze groep medewerkers getuigt van goed werkgeverschap. Daarom starten partijen in september 2022 een gezamenlijke studie om op basis van een analyse van gegevens vast te stellen hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode kan worden verbeterd waarbij met name ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer vaste contracten te creëren. Daarbij worden de mogelijkheden en beperkingen vanuit organisatieperspectief meegenomen. De uitkomsten van deze studie zijn input voor de onderhandelingen voor de volgende cao.

Salaris

Afspraken volgens de laatste cao:

  • Op 1 juli 2022 krijgen universitaire werknemers met een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit, een structurele salarisverhoging van 4%.
  • Daarnaast ontvangen werknemers (die op 1 juli 2022 een dienstverband hebben bij een Nederlandse Universiteit) uiterlijk in augustus 2022 een eenmalige uitkering van bruto € 400 op basis van een voltijds dienstverband. Voor werknemers met een minimumuurloon voor de universitaire sector (€ 14 per 1 juli 2021), geldt een eenmalige uitkering van bruto € 750 op basis van een voltijds dienstverband.

Functiewaardering

De functies van werknemers bij de Nederlandse universiteiten worden ingedeeld en gewaardeerd volgens het functie-ordeningssysteem (UFO). Op basis van UFO krijgt iedere werknemer een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau. In de handleiding staan alle functieprofielen en informatie over het indelingsproces. Het universitair competentie-instrument beschrijft de 32 universitaire competenties.

Scholing en ontwikkeling

Het artikel over scholing en ontwikkeling (artikel 6.10) is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022. In de nieuwe cao staat dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.

Contracten

Arbeidsovereenkomst
In beginsel wordt een dienstverband aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht.

Opzegtermijn
De opzegtermijn kan verschillen afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Artikel 8.1 gaat hierop in.

Vergoeding contributie

Wat zegt je cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Op basis van artikel 5.4 kan de vergoeding deel uitmaken van het uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. Hierover worden dan afspraken gemaakt tussen je werkgever en  de medezeggenschap (lokaal overleg).

Werktijden en diensten

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur.
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een volledige arbeidsduur van 38 uren heeft een werknemer recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling overeenkomstig de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten.

.

×Close search
Zoeken