skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten

Werknemers in dienst bij een van de 14 universiteiten vallen onder de Cao Nederlandse Universiteiten (afgekort: NU). Het gaat om 55.000 werknemers. Deze cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

De basis Salaris en vergoeding Contributie Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Soort cao
De cao heeft het karakter van een standaard cao, maar kent een aantal bepalingen op basis waarvan nadere invulling kan worden gegeven op instellingsniveau. Wat is het verschil tussen een standaard en een minimum cao?

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: Universiteiten van Nederland (was: Vereniging van Nederlandse Universiteiten, VSNU)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Meer vaste banen: Vanaf 1 januari 2022 krijgt iedere universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHD) en hoogleraar (tenzij geen sprake is van geschiktheid voor de functie) in principe na een jaar een vast dienstverband (indien iemand helemaal nieuw bij een universiteit binnenkomt is dit 18 maanden). Ook voor ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) is een afspraak gemaakt voor meer vaste dienstverbanden. Een uitzondering bij deze groepen zijn tijdelijke contracten voor (duidelijk) niet structurele werkzaamheden die zijn aangegaan vóór 4 juni 2021 en uiterlijk 1 juli 2022 eindigen. Tenslotte komt tijdelijk wetenschappelijk personeel (WP) met een toegekende subsidie (VIDI) in vaste dienst.
  • Kortere ontslagbeschermingstermijn: De VSNU wilde voor meer vaste banen een aanzienlijke verkorting in de ontslagbeschermingstermijn terug. Tijdens deze termijn (was 13 maanden) mogen werknemers niet ontslagen worden, en beschikken ze over tijd om ander werk te vinden. Vanaf 1 juli 2023 gaat de ontslagbeschermingstermijn terug naar 10 of 11 maanden (inclusief opzegtermijn) afhankelijk van het aantal dienstjaren. Vanaf 1 januari 2025 hebben werknemers nog 6 of 7 maanden ontslagbescherming (inclusief opzegtermijn). Indien een werknemer langer dan 15 jaar in dienst is en 5 jaar of korter verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt een totale ontslagbeschermingstermijn van 12 maanden.
  • Vergoeding hybride werken: Ook na COVID-19 kunnen werknemers deels vanuit huis werken. De werknemer ontvangt een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en een internetvergoeding van 25 euro per maand.
  • Afspraken over werkdruk: Iedere universiteit zorgt voor voldoende vrij besteedbare werktijd voor werknemers. Invulling hiervan gebeurt op instellingsniveau in overleg met het Lokaal Overleg (LO). Dit laatste geldt ook voor de cao-afspraak dat universiteiten de privétijd van werknemers bewaken. Tenslotte is het de bedoeling dat werknemers een reële taakopdracht krijgen. De invulling daarvan moet zo decentraal mogelijk gebeuren. Vóór eind maart 2022 moet elke universiteit met het LO een afspraak hierover hebben gemaakt.
  • Bestendiging Vitaliteitspact: Het vitaliteitspact wordt definitief ingevoerd en daarmee een vast onderdeel van de cao. Vanaf 1 augustus 2021 behoudt een werknemer die hiervan gebruikmaakt aanspraak op meer bovenwettelijke vakantie-uren.

Salaris en vergoedingen

Afspraken volgens de laatste cao:

  • Gedurende de looptijd van de cao worden de salarissen van werknemers structureel met 2% verhoogd: per 1 juli 2021 met 1,64% en per 1 januari 2022 met 0,36%. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers een eenmalige uitkering van 650 euro bruto op basis van een voltijd dienstverband.
  • Het minimum uurloon wordt vanaf 1 juli 2021 verhoogd naar 14 euro. De zes laagste salarisschalen zijn hiermee opgetrokken.

Contracten

Arbeidsovereenkomst
In beginsel wordt een dienstverband aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht.

Opzegtermijn
De opzegtermijn kan verschillen afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. In artikel 8.1 in de cao wordt hierop ingegaan.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao NU 2020: De bestaande cao-regeling voor vergoeding voor de contributie van vakbond of beroepsvereniging blijft van kracht. De vergoeding kan deel uitmaken van het uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. Op basis van artikel 5.4 lid 1 sub c kan de werkgever hierover afspraken maken met de medezeggenschap (lokaal overleg).

Werktijden

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur.
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een volledige arbeidsduur van 38 uren heeft een werknemer recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling overeenkomstig de ZANU.

×Close search
Zoeken