skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten

Werknemers in dienst bij een van de 14 universiteiten vallen onder de Cao Nederlandse Universiteiten (afgekort: NU). Het gaat om 55.000 werknemers. Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Soort cao
De cao heeft het karakter van een standaard cao, maar kent een aantal bepalingen op basis waarvan nadere invulling kan worden gegeven op instellingsniveau. Lees wat het verschil is tussen een standaard en een minimum cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Verlenging van de pilot Regeling Vitaliteitspact onder gelijke voorwaarden tot en met 31 december 2021.
  • Herformulering van de cao-tekst over mobiliteit OBP, met nadruk op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Bij alle universiteiten wordt een ombudsfunctie ingericht.
  • Onderzoek naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek.

Salaris en vergoedingen

De werknemer krijgt een salaris volgens de bepalingen in hoofdstuk 3 in de cao en de salaristabellen in Bijlage A.

  • Op 1 juni 2020 een structurele salarisverhoging van 3,0%.
  • Een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato dienstverband).

Contracten

Arbeidsovereenkomst
In beginsel wordt een dienstverband aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht.

Opzegtermijn
De opzegtermijn kan verschillen afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. In artikel 8.1 in de cao wordt hierop ingegaan.

Werktijden

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur.
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een volledige arbeidsduur van 38 uren heeft een werknemer recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling overeenkomstig de ZANU.

×Close search
Zoeken