skip to Main Content

Functiewaardering

Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een bijbehorend beloningsbeleid. De functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer. Bij de meeste cao’s in de zorg is dit onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Functiebeschrijving

Bij functiewaardering worden alle functies beschreven, en vervolgens ten opzichte van elkaar gewaardeerd. Dat gebeurt meestal aan de hand van een puntentoekenning. Afhankelijk van het aantal toegekende punten komt de functie in een bepaalde schaal. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen. Deze zijn onderverdeeld in periodieken. Elke schaal kent een minimum en een maximum schaalbedrag. Functiewaardering is bepalend voor de koppeling van een zekere functie aan de laagste periodiek van enige salarisschaal. Sociale partners aan de cao-tafel maken afspraken over het begin en einde van een schaal. De functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer. Door de functiebeschrijving in een bepaalde vorm op te stellen kan de functiebeschrijving ook onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet bij alle cao’s het geval, maar bij de meeste zorg-cao’s wel.

FWG-functiewaarderingssysteem

Het FWG-functiewaarderingssysteem is een instrument waarmee de zwaarte van een functie kan worden bepaald. Hiertoe wordt een functie geanalyseerd en gewaardeerd op negen gezichtspunten en vergeleken met andere functies. Het resultaat van de functiewaardering is dat een functie wordt ingedeeld in een functiegroep. De cao’s waarin FWG wordt toegepast onderscheiden 16 functiegroepen. Op grond van de cao heeft iedere werknemer het recht de zogeheten ter inzage-versie te raadplegen. Hiervoor is een inlogcode vereist die de werkgever, op basis van cao-afspraken, beschikbaar moet stellen. De werkgever is op grond van de cao verplicht u voor te lichten over uw arbeidsvoorwaarden, dus ook over FWG. Werknemers kunnen via de werkgever het FWG-systeem inzien. Dit recht is vastgelegd in de cao’s die FWG hanteren.

Nieuwe functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen in FWG moeten, op grond van de cao-afspraken, een beeld geven van de daadwerkelijk uitgeoefende functie. Omdat de functiebeschrijving vooral moet worden gezien als een actuele weergave van de arbeidsrelatie (welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de werknemer?), is het van belang dat hierover wederzijds duidelijkheid bestaat. De werkgever kan dan ook om uiteenlopende redenen de behoefte hebben de bestaande functiebeschrijvingen te herzien. Daarbij valt te denken aan actualisatie, functiedifferentiatie, het leggen van een relatie naar (nieuwe) HRM-doelen of het reduceren van het aantal functiebeschrijvingen. In sommige cao’s (Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg) wordt precies aangegeven wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben.

Rol ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht op functiewaardering. Dit recht geldt niet als in de cao al inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over functiewaardering, zoals bij FWG het geval is. Dit betekent dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. In de cao staat dat de ondernemingsraad toetst of voldaan wordt aan de criteria voor het starten van de herziening van een functiehuis en het format van de beschrijvingen.

Bezwaarprocedure

De FWG-procedure voorziet in een instellings- en een landelijke bezwaarmogelijkheid. De werknemer kan bij zijn werkgever bezwaar maken tegen de (concept-) functiebeschrijving en tegen de indeling en waardering op basis van die functiebeschrijving. Het bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door de Interne Bezwaren Commissie FWG, zoals die binnen iedere instelling moet zijn ingesteld. Eventueel kunnen werknemers daarna nog bij de landelijke bezwarencommissie terecht.
×Close search
Zoeken