skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorgsector. Het gaat om 170.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao Gehandicaptenzorg downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Gehandicaptenzorg.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Functiewaardering Contributie Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 april 2019 tot 1 oktober 2021.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Ja

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao).

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: VGN en MEE NL

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,4% per 1 juni 2020 en 3,15 % per 1 juni 2021. Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar 8,33%. Eenmalige uitkeringen in december 2019 (1,25%), in december 2020 (1,5%) en september 2021 (1,5% over salaris jan – sept 2021). Werknemers krijgen in de Cao Gehandicaptenzorg het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijden.

Meer resultaten

 • De cao geldt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021
 • Structurele verhoging van het salaris met 6,55%
 • Verhoging van de eindejaarsuitkering met structureel 1,28%
 • Eenmalige uitkeringen in 2019, 2020 en 2021
 • Recht om in vrije tijd onbereikbaar te zijn voor het werk
 • Betere afspraken om de hoge werkdruk aan te pakken
 • Vanaf hun 57e zijn werknemers niet meer verplicht slaapdiensten te draaien
 • Cao-partijen onderzoeken maatregelen om werknemers in de gehandicaptenzorg eerder te kunnen laten stoppen met werken
 • Werkgevers die van hun werknemers verwachten dat zij zich inschrijven in een kwaliteitsregister van een partner binnen werknemersfederatie FBZ vergoeden de kosten voor (her)registratie. Organisaties moeten in hun scholingsplan ruimte reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Werkgevers bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt waar een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven normaliter ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Eenmalige uitkeringen
In de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 zijn een aantal eenmalige uitkeringen afgesproken.

 • December 2019 : 1,25% over het feitelijke salaris (aan werknemers die op 1 december 2019 in dienst waren)
 • December 2020: 1,5% over het feitelijke salaris (aan werknemers die op 1 december 2020 in dienst zijn)
 • September 2021: 1,5% over het feitelijke salaris over januari t/m september (aan werknemers die op 1 september 2021 in dienst zijn)

Reiskostenvergoeding
Werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van ten minste 8 cent per kilometer (tot maximaal 30 kilometer enkele reis).

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het feitelijk verdiende salaris over het betreffende jaar. De hoogte van deze uitkering is volgende de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als zij onregelmatig werken en de functie is ingedeeld in functiegroep 65 of lager. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag waarop wordt gewerkt, en wordt toegekend over maximaal het salaris dat hoort bij inpassingsnummer 19 uit de salaristabel. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 49%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 49%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao Gehandicaptenzorg is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (voor de werknemer 1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao Gehandicaptenzorg worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG Gehandicaptenzorg. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld. In onze FAQ functiewaardering vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Vergoeding contributie

Wat zegt uw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die u betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien u in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het kan u een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021: werknemers kunnen een vergoeding krijgen als hun vereniging bij FBZ is aangesloten én deze vereniging beroepsinhoudelijke activiteiten verricht voor de gehandicaptenbranche (artikel 9:10). De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uit te ruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), dat belastingvoordeel oplevert.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Voor een arts verstandelijk gehandicapten in opleiding (avgio) die de opleiding vóór 2016 is gestart en dus nog onder de Cao Gehandicaptenzorg valt, is dat gemiddeld 38 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die een jaarurensystematiek hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Zwangerschap en diensten
Tijdens zwangerschap zijn werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien. Ook zijn zwangere werknemers niet verplicht om overwerk te verrichten, onregelmatige diensten, bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten of consultatiediensten te draaien.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) bedraagt jaarlijks 57 uur. Daarnaast is mogelijk het overgangsrecht voor oudere werknemers van toepassing.

Feestdagen
De Cao Gehandicaptenzorg benoemt de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao Gehandicaptenzorg wordt er bijzonder verlof verleend in diverse situaties. In sommige situaties gaat dit van de vakantie-uren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Aangifte van huwelijk of geregistreerd partnerschap en verlijden van samenlevingscontract bij de notaris Benodigde tijd
Eigen huwelijk 14,4 uur extra PBL
Registratie partnerschap 14,4 uur extra PBL
Aangaan samenlevingsovereenkomst 14,4 uur extra PBL
Eigen huwelijksjubileum 25- en 40 jaar 1 dag
Huwelijk/partnerschap eerste graad 1 dag
Huwelijk/ partnerschap tweede graad 1 dag
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders 1 dag
Het 25- en 40-jarige werkjubileum 1 dag
Overlijden eerste graad Dag van overlijden t/m dag van uitvaart
Overlijden tweede graad 1 dag
Verhuizing eigen initiatief Benodigde tijd
Verhuizing in opdracht van werkgever Max 2 dagen
Vergaderingen bijwonen als lid van Provinciale Staten, Gemeenteraad, Gewestraad of Waterschap Benodigde tijd
Het voorbereiden voor een examen voor een opleiding met opleidingsovereenkomst met werkgever Maximaal 4 dagdelen

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende werkgever te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoud de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoud de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de vraag of het dienstverband nog voortduurt, van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

×Close search
Zoeken