skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorgsector. Het gaat om 190.000 werknemers. Op deze pagina kun je de Cao Gehandicaptenzorg downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Gehandicaptenzorg.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 oktober 2021 tot en met 31 december 2024.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
De cao is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW.

Soort cao
Dit is een standaard cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91
Werkgeversorganisatie: VGN en MEE NL

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
In juni 2023 is een onderhandelingsresultaat bereikt over het verlengen van de Cao Gehandicaptenzorg in combinatie met een extra tussentijdse salarisverhoging en een aantal aanvullende afspraken:

 • Salarisverhogingen: Afgesproken is dat werknemers:
  – per 1 september 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro bruto op fulltime basis;
  – per 1 september 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro bruto op fulltime basis;
  – per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro;
  – per 1 juni 2024 een structurele salarisverhoging krijgen van 2% met een bodem van 55 euro;
  – per 1 december 2024 een structurele salarisverhoging krijgen van 2% met een bodem van 55 euro.
 • Reiskostenvergoeding: de vergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2024 verdubbeld van 8 naar 16 cent. Deze regeling geldt wanneer je werkgever met de OR of PVT geen eigen regeling overeengekomen is.
 • Vergoeding voor onregelmatig werken (ORT): de ORT is flink verbeterd. Per 1 januari 2024 komen ook functies hoger dan functiegroep 65 hiervoor in aanmerking. Bovendien wordt de ORT voortaan berekend over het feitelijke salaris (in plaats van over maximaal het salaris behorende bij IP-nummer 19).
 • Protocol: er wordt een protocol ontwikkeld voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
 • Voorrang roostering: vaste werknemers krijgen voorrang bij inroostering ten opzichte van flexkrachten en zzp’ers.

Bovenstaande afspraken zijn aanvullend op de afspraken in de lopende cao in 2023. Conform de lopende cao was in mei 2023 al een salarisverhoging toegekend van 3,2%. Ook zijn de salarisschalen 40 en 45 per 1 mei 2023 verhoogd met een extra salaristrede, en hebben werknemers in de schalen 55, 60 en 65 in mei 2023 een eenmalige uitkering ontvangen van 750 euro bruto op fulltime basis. Daarnaast is de eindejaarsuitkering in december 2023 eenmalig verhoogd met 0,5%.

Salaris

Salarisschalen
Werkgevers bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie wordt door middel van functiewaardering aan een bepaalde salarisschaal gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt vervolgens op welke trede binnen deze schaal een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven normaliter ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Reiskostenvergoeding
Werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van ten minste 16 cent per kilometer (tot maximaal 30 kilometer enkele reis). Op instellingsniveau kan hiervoor een hoger bedrag afgesproken worden met de Ondernemingsraad.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het feitelijk verdiende salaris over het betreffende jaar. De hoogte van deze uitkering is 8,33%. In december 2023 bedraagt deze eenmalig 8,83%; die verhoging vloeit voort uit de afspraak in het onderhandelingsresultaat dat alle werknemers in december 2023 een eenmalige uitkering van 0,5% krijgen.

Thuiswerkvergoeding
Werknemers krijgen per 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag, als er op instellingsniveau geen eigen regeling voor een thuiswerkvergoeding is vastgesteld.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als zij onregelmatig werken. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag waarop wordt gewerkt, en wordt toegekend over het feitelijke salaris. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 49%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 49%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao Gehandicaptenzorg worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG Gehandicaptenzorg. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld. In onze FAQ functiewaardering zie je de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Scholing en ontwikkeling

Scholingsplan en persoonlijk ontwikkelingsbeleid
Op grond van de cao heeft iedere werknemer recht op scholing en bovendien een plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten. Daarom moet iedere werkgever jaarlijks een scholingsplan en een persoonlijk ontwikkelingsbeleid vaststellen voor de hele organisatie. Deze documenten komen tot stand in overleg met de Ondernemingsraad (OR). Het budget dat een organisatie hiervoor ter beschikking stelt, is ten minste 2% van de loonsom per jaar. In overleg met de OR mag ook besloten worden om per team of per individu een scholings-/ontwikkelingsbudget in te stellen.

Op basis van het scholingsplan moet scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de huidige functie, voor rekening komen van de werkgever. Hieronder valt mede scholing die nodig is voor de (her)registraties zoals genoemd in art. 9:9 van de cao (Wet BIG, SKJ, RGS en kwaliteitsregisters).

Als werknemer kun je je wensen voor scholing en persoonlijke ontwikkelingen met je leidinggevende bespreken, bijvoorbeeld in het jaargesprek. Ook is het mogelijk om een formeel scholingsverzoek in te dienen.

Kosten inschrijving registratie en (kwaliteits)registers

 • De werkgever vergoedt de kosten die voortvloeien uit de (her)registratie voor de Wet BIG, als en voor zover deze registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
 • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het kader van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
 • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het specialistenregister van de RGS aan artsen voor verstandelijk gehandicapten.
 • De werkgever vergoedt de kosten van de (her)registratie in een kwaliteitsregister van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ, indien de werkgever verwacht dat de werknemer staat ingeschreven in dit register.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024:
Werknemers kunnen een vergoeding krijgen als hun vereniging bij FBZ is aangesloten én deze vereniging beroepsinhoudelijke activiteiten verricht voor de gehandicaptenbranche (artikel 9:10). De vergoeding bedraagt 150 euro per jaar. Daarnaast kun je (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uitruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), dat levert belastingvoordeel op, waardoor je netto meer overhoudt.

Contracten

Opzegtermijn
In de Cao Gehandicaptenzorg is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (voor de werknemer 1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die de jaarurensystematiek (JUS) hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878, en maak je met je leidinggevende afspraken over het arbeidspatroon gedurende het jaar. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Zwangerschap en diensten
Tijdens zwangerschap zijn werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien. Ook zijn zwangere werknemers niet verplicht om overwerk te verrichten, onregelmatige diensten, bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten of consultatiediensten te draaien.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Daarnaast ontvangt iedere werknemer jaarlijks 57 uur Balansverlof (tot 1 januari 2023 PBL) op voltijdbasis.

Feestdagen
De Cao Gehandicaptenzorg benoemt de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao Gehandicaptenzorg wordt er bijzonder verlof verleend in diverse situaties. In sommige situaties gaat dit van de vakantie-uren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Aangifte van huwelijk of geregistreerd partnerschap en verlijden van samenlevingscontract bij de notaris Benodigde tijd
Eigen huwelijk 14,4 uur extra PBL
Registratie partnerschap 14,4 uur extra PBL
Aangaan samenlevingsovereenkomst 14,4 uur extra PBL
Eigen huwelijksjubileum 25- en 40 jaar 1 dag
Huwelijk/partnerschap eerste graad 1 dag
Huwelijk/ partnerschap tweede graad 1 dag
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders 1 dag
Het 25- en 40-jarige werkjubileum 1 dag
Overlijden eerste graad Dag van overlijden t/m dag van uitvaart
Overlijden tweede graad 1 dag
Verhuizing eigen initiatief Benodigde tijd
Verhuizing in opdracht van werkgever Max 2 dagen
Vergaderingen bijwonen als lid van Provinciale Staten, Gemeenteraad, Gewestraad of Waterschap Benodigde tijd
Het voorbereiden voor een examen voor een opleiding met opleidingsovereenkomst met werkgever Maximaal 4 dagdelen

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende werkgever te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de vraag of het dienstverband nog voortduurt, van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.

×Close search
Zoeken