skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
Van 1 juni 2019 tot 1 december 2021

Algemeen verbindend verklaard
Ja

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: de Nederlandse ggz

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

 • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%.

Lees verder

Nog meer belangrijke resultaten

 • Werknemers ontvangen in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegenover de looptijd betekent dit bij elkaar opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen worden gedurende de looptijd met 8-10% verhoogd.
 • Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed. Verslavingsartsen krijgen de kosten verbonden aan registratie in het KNMG-register vergoed. De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling krijgt de gemaakte registratie door de werkgever vergoed.
 • Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.
 • Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt.
 • Elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, heeft een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf).
 • Tijdens de looptijd wordt een onderzoek gedaan naar gezonde roosters en belastende diensten en naar de studie-afspraak Preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao).

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Ggz-instellingen bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen. De werkgever bepaalt welke functionele salarisschaal voor de werknemer van toepassing is op grond van de functie-indeling in de cao. Het nummer van de functionele salarisschaal is gelijk aan het nummer van de functiegroep waarin de functie van de werknemer is ingedeeld, tenzij de werknemer in een aanloopschaal van een betreffende  functiegroep is ingedeeld.

Functiewaardering en inschaling
De werkgever deelt de functie van de werknemer in. Hij doet dit in een van de functiegroepen van het actuele FWG-systeem. De indeling in een van de FWG-functiegroepen vindt niet plaats wanneer een werknemer in opleiding is. De functie van medisch specialist wordt niet ingedeeld in het FWG-systeem.

Lees verder

Vergoeding onregelmatige dienst
De werknemer die is ingedeeld in functiegroep 65 of lager kan indien van toepassing aanspraak maken op een onregelmatigheidstoeslag. Lees er meer over in de cao in hoofdstuk 10, artikel B.

Vergoedingsregeling bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst
De werknemer ontvangt voor de uren van de bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst, dag- en nachtaanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd. Daarnaast ontvangt de werknemer een vergoeding van de verrichte arbeid tijdens deze diensten. Lees er meer over in de cao in hoofdstuk 10, artikel C.

Vakantiebijslag
De vakantiebijslag wordt éénmaal per jaar in de maand mei uitbetaald en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris (exclusief overwerk) over een vol jaar.

Gratificatie
Werknemers die een aantal jaren onafgebroken in dienst zijn bij dezelfde werkgever, krijgen een eenmalige gratificatie bij de volgende jubileum-jaren:
– 12,5 jaar in dienst: een kwart maand salaris bruto
– 25 jaar in dienst: een half  maand salaris netto
– 40 jaar in dienst: een heel maand salaris netto

Vergoeding overwerk
Voor overwerk ontvangen werknemers een vergoeding als ze langer dan een half uur hebben overgewerkt. Werknemers met een salaris tot nr. 49 van de inpassingstabel ontvangen een vergoeding voor de uren die ze overwerken bóven hun arbeidsduur. Werknemers met een salaris vanaf nr. 49 ontvangen een vergoeding als ze meer dan 4 uur overwerken boven hun reguliere arbeidsduur. Aios ontvangen een vergoeding als ze meer dan 10 uur gemiddeld per week overwerken boven hun arbeidsduur.
Ook kan sprake zijn van een toeslag op het uurloon zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van hoofdstuk 4 Cao 2019-2021.

Woon-werkverkeer en dienstreizen
De vergoeding voor woon-werkverkeer is maximaal € 152,76 per maand (peildatum 01-01-2019). Op dit bedrag komt een eigen bijdrage in mindering van € 25,98 (per 01-01-2019).
Voor de dienstreizen geldt een vergoeding gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer, of bij gebruik van een eigen auto een vergoeding van € 0,36 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers ontvangen in december een eindejaarsuitkering van 8,33% van het feitelijk verdiende salaris dat de werknemer heeft verdiend op de periode tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.

Contracten

Opzegtermijn
Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk op de laatste dag van de maand. Werkgever en werknemer kunnen een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn, maar mag nooit langer dan drie maanden bedragen.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een werknemer werkt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor aios geldt een arbeidsduur van gemiddeld 1.983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Medisch specialisten werken gemiddeld 36 uur per week, maar kunnen een naar boven afwijkende arbeidsduur tot maximaal 45 uur per week afspreken.

Vrijstelling onregelmatige diensten

 • Werkgevers delen zwangere werknemers na de derde maand zwangerschap niet meer in een onregelmatige dienst in, tenzij de werknemer hier bezwaar tegen maakt.
 • Werkgevers delen werknemers van 57 jaar of ouder niet meer in de nachtdienst in, tenzij de werknemer hier bezwaar tegen maakt. Als een werknemer van 57 jaar of ouder ervoor kiest om wel te worden ingeroosterd voor nachtdiensten, hoeft hij per kalenderjaar 40 uur (voor parttimers: naar rato) minder te werken.

Minimale rusttijd na oproep
Als de werknemer tijdens zijn bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst, dag- of nachtaanwezigheidsdienst tussen 00.00 – 06.00 uur:

 • op oproep meer dan 2 uren werkt of
 • als hij meer dan 2 maal aan een oproep om te komen werken gevolg geeft, wordt hij tijdens de eerstkomende nacht niet voor een dienst ingezet. Hij kan de eerstkomende nacht alleen worden ingezet als hij na de oproep daadwerkelijk heeft gewerkt en daarna tenminste 6 uren rust heeft genoten.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
De werknemer met een voltijd-arbeidsduur heeft per kalenderjaar recht op 144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren.

Bovenwettelijk verlof

 • De werknemer mag aansluitend aan het bevallingsverlof onbetaald verlof voor een periode van maximaal 4 weken opnemen.
 • De werknemer heeft na de bevalling van zijn echtgenote of relatiepartner recht op betaald verlof gedurende eenmaal de arbeidsduur per week.
 • De werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven aan (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner, ouders of grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, andere huisgenoten dan kinderen of partner met wie de werknemer een sociale relatie heeft en die van de hulp van de werknemer afhankelijk zijn en in geval iemand hulpbehoevend of ziek is. De werkgever betaalt minstens 70% van het salaris door. Het maximumaantal op te nemen uren kortdurend zorgverlof bedraagt in een periode van 12 maanden twee keer de overeengekomen arbeidsduur per week.
 • Langdurend zorgverlof is er om voor langere tijd noodzakelijke zorg te geven aan (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner, ouders of grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, andere huisgenoten dan kinderen of partner met wie de werknemer een sociale relatie heeft en die van de hulp van de werknemer afhankelijk zijn en in geval iemand hulpbehoevend of ziek is. Langdurend zorgverlof is zonder doorbetaling van salaris. Het maximum aantal uren op te nemen langdurend zorgverlof bedraagt per 12 maanden maximaal 6 keer de overeengekomen arbeidsduur per week.

Lees verder

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel pensioen op.

Bijzonder verlof
In de Cao GGZ wordt er bijzonder verlof verleend in de volgende situaties:

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Verhuizing werknemer in opdracht van werkgever 2 vrije dagen
Huwelijk/geregistreerd partnerschap van een gezinslid 1 vrije dag
25- en 40-jarig huwelijk/geregistreerd partnerschap werknemer 1 vrije dag
25- en 40-jarig priesterjubileum van de werknemer die lid is van een religieuze communiteit 1 vrije dag
Huwelijk/geregistreerd partnerschap van bloedverwanten in de jaren in de 1ste en 2de graag van werknemer of partner 1 vrije dag
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk/geregistreerd partnerschap van (pleeg)ouders van werknemer of partner 1 vrije dag
Overlijden partner, (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders van de werknemer of partner De dag van overlijden t/m de dag van de uitvaart
Overlijden bloed- en aanverwanten in de tweede graad van de werknemer of partner 1 vrije dag
25- of 40-jarig dienstverband van de werknemer 1 vrije dag

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn, volgen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende ggz-instelling.

Loondoorbetaling bij ziekte
Werknemers ontvangen de eerste 104 weken de wettelijke loondoorbetaling van 70% van het loon, op voorwaarde dat ze zich direct hebben ziekgemeld bij de werkgever. Daar bovenop ontvangt de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden op of na 1 oktober 2019 een aanvulling tot aan een percentage van het brutoloon:
Week 0 t/m 26                100%
Week 27 t/m 52                90%
Week 53 t/m 78                80%
Week 79 t/m 104             75%

Let op: werknemer ontvangen gedurende 104 weken 100% loondoorbetaling als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een erkende beroepsziekte of een bedrijfsongeval of komt door een omstandigheid waarvoor de werkgever aansprakelijk is (artikel 7:658, lid 2 BW).

Ziek tijdens vakantie
De werknemer die tijdens zijn vakantie arbeidsongeschikt wordt, meldt zich volgens de geldende procedure ziek. De dagen waarop de werknemer arbeidsongeschikt is gelden niet als vakantie.

×Close search
Zoeken