skip to Main Content

Medezeggenschap (OR)

Steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld, komen terecht op de tafel van de Ondernemingsraad (OR) van een instelling. Daarnaast vinden in veel zorginstellingen reorganisaties plaats, waar de OR een belangrijke rol bij speelt. FBZ vindt het belangrijk dat zorgprofessionals zijn vertegenwoordigd in een OR, zodat ze invloed hebben op belangrijke beslissingen binnen hun instelling.

Een goede samenwerking tussen een OR en de werknemersorganisatie is belangrijk, immers:

  • Beide behartigen de belangen van werknemers.
  • Een werknemersorganisatie sluit een cao af; de OR geeft een nadere invulling aan regelingen.
  • Bij reorganisatie of fusie kunnen de gevolgen voor het personeel zo goed mogelijk opgevangen worden in het af te spreken sociaal plan. FBZ voert in de regel vooroverleg met de OR. Signalen en ontwikkelingen die daarin aan de orde komen, kan FBZ vervolgens inbrengen in het overleg met de werkgever.

FBZ draagt waar mogelijk kandidaten voor wanneer in een instelling verkiezingen worden gehouden. Lees er meer over in onze Factsheet In de OR namens vakbond FBZ.

×Close search
Zoeken