skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 225.000 werknemers in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatiecentrum. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS), met een doorvertaling van de afspraken in de ziekenhuis-cao. Voor werknemers in een academisch ziekenhuis geldt de Cao UMC.

Op deze pagina kun je de Cao Ziekenhuizen inzien of als app downloaden, staan de meest recente cao-afspraken op een rij en tref je de laatste stand van zaken aan.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Cao-partijen vragen de avv aan, daarmee wordt de cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Behalve afspraken over een structurele salarisverhoging, betere reiskostenvergoeding, verruimde ORT-regeling en meer zeggenschap over het rooster (zie ook verderop op deze pagina) zijn de volgende afspraken gemaakt in de Cao Ziekenhuizen 2023-2025:

  • Het generatiebeleid heeft voortaan een verplichtend karakter waardoor lokaal afwijken niet langer is toegestaan. Het is bovendien gelukt af te spreken dat het generatiebeleid niet inkomensafhankelijk is (zoals in het eindbod was opgenomen), maar openstaat voor alle werknemers die hier gebruik van willen maken.
  • De onkostenvergoeding voor coassistenten gaat per 1 juli 2023 omhoog van 100 naar 150 euro per maand; dat bedrag geldt nu ook voor andere WO-stages.

Salaris

Dit zijn de afspraken in de huidige cao:

  • Alle werknemers krijgen een salarisverhoging van 5% per 1 februari 2023.
  • Op 1 december 2023 volgt nog eens 5%; deze salarisverhoging is gemaximeerd op € 300 bruto per maand vanaf IP 62.
  • Per 1 juni 2024 krijgen werknemers tot en met IP 62 een structurele salarisverhoging van 5%. Voor werknemers die zijn ingeschaald boven IP 62 worden de salarissen verhoogd met 2% plus € 180 bruto per maand.
  • Als het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024, treden cao-partijen opnieuw met elkaar in overleg.


Salarisschalen

Ziekenhuizen bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt de indeling bij indiensttreding. Werknemers schuiven ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook afzonderlijk afspraken maken.

Reiskostenvergoeding
Volgens de cao stellen de ziekenhuizen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vast. Wel bepaalt de Cao Ziekenhuizen dat dit per 1 juli 2023 ten minste 16 cent is met een maximum van 35 kilometer enkele reis.

Thuiswerkvergoeding
Er geldt een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Dienstreizen
Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer en het goedkoopste tarief. Als de werkgever toestemming geeft om gebruik te maken van een eigen auto ontvang je € 0,30 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers onder de Cao Ziekenhuizen hebben recht op 8,33% eindejaarsuitkering.

Last-minute dienst
Sinds 1 juli 2022 geldt dat wanneer de werknemer op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk werkzaamheden te verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt en vergoed als aanwezigheidsdienst.

Vergoeding bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst
De vergoeding voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten is in de Cao Ziekenhuizen 2023-2025  aangepast: volgens de nieuwe cao kunnen werknemers kiezen tussen tijd of geld. Voor de bereikbaarheidsdienst en de aanwezigheidsdienst is een vast nominaal bedrag afgesproken . Indien de oude vergoeding hoger is dan de nieuwe, blijft de vergoeding op dat niveau geldig. De vergoeding voor consignatiediensten wordt verhoogd naar het niveau van de bereikbaarheidsdienst uit de Cao Ziekenhuizen 2021-2023.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in functiegroep 70 of lager en wordt berekend over maximaal IP 28. De hoogte is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. De onregelmatigheidstoeslag wordt berekend over het geldende uurloon, waarbij voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van IP-nr. 32. Dit betekent dat wie onregelmatige diensten draait, meer toeslag ontvangt.
Een zwangere werknemer die geen diensten meer draait vanwege haar zwangerschap, ontvangt een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste 6 maanden.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao Ziekenhuizen worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens FWG 3.0. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Scholing en ontwikkeling

Volgens de cao heeft iedere werknemer rechten en plichten m.b.t. scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.21, lid 3 e.v. Cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Ook kun je denken aan scholing die noodzakelijk is voor je registratie in een kwaliteitsregister (artikel 3.2.8, lid 4 Cao Ziekenhuizen). Bekijk ook de handleiding scholingsverzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen die je hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Volgens de cao worden functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig vergoed (H3, artikel 3.2.21, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien. Bespreek dus duidelijk of sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.21). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Dit is verder niet geregeld in de Cao Ziekenhuizen.

Afwijzing scholingsverzoek

Ben je het niet eens met een afwijzing? Dan kun je een beroep doen op de werknemersklachtencommissie (H3, artikel 3.2.3). Volgens dit artikel heeft elk ziekenhuis een dergelijke commissie. Deze commissie kan over je scholingsplan en/of scholingsverzoek een zwaarwegend schriftelijk advies uitbrengen.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.
Dit staat er in de Cao Ziekenhuizen 2023-2025:
De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever niet worden afgewezen (artikel 3.2.12). De werkgever mag dit verzoek niet afwijzen.

Contracten

Opzegtermijn
Wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd is de opzegtermijn zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst van toepassing. Voor werknemers de voor 1999 in dienst zijn getreden kunnen afwijkingen van toepassing zijn.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur (1.878 uur per jaar), in overleg kan dit worden verhoogd naar een gemiddelde werkweek van 40 uur. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 38 uur (1.983 uur per jaar).

Werkweek
Per zeven dagen wordt een medewerker maximaal 5 dagen ingeroosterd.

Normatieve werkweek aios
Aios mogen niet  structureel worden ingeroosterd voor 38+10 uur per week.

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien.

Regeling verschoven diensten
De verlengde 72-uurs-regeling voor verschoven diensten die tot meer rust en voorspelbaarheid in de roosters moet leiden is opgenomen in de cao.

Gezond roosteren en zeggenschap over roosters
Roosters worden vanaf 1 juli 2023 drie maanden vooruit gepland. Door mee-/zelfroosteren kunnen werknemers zoveel mogelijk rekening houden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen, zodat ze werk en privé beter dan nu met elkaar kunnen combineren.
Werknemers hebben bovendien het recht onbereikbaar te zijn op momenten dat ze niet zijn ingeroosterd (behalve tijdens een bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst).
Ook hebben werknemers bij de invulling van de diensten en roosters de eerste keuze boven ingehuurde krachten. De werknemer mag het wijzigen van een dienst voor een ingehuurde kracht weigeren. Als naar het oordeel van de leidinggevende het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt, kan deze wijziging van een dienst alsnog doorgaan. In dat geval is de toeslag voor verschoven dienst van toepassing.

Rusttijd
Na een ingeroosterde nachtdienst heeft een medewerker recht op 14 uur rusttijd. Na een bereikbaarheidsdienst heeft een medewerker recht op 8 uur rusttijd.

Roostervrije dag parttimers
Werknemers met een contract tot maximaal 20 uur krijgen minimaal 1 roostervrije dag.

Vakantiedagen

Vakantiedagen
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Feestdagen
In de Cao Ziekenhuizen worden de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag (5 mei) Hemelvaartsdag, Koningsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Rouwverlof
Werknemers krijgen het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind.

Doktersbezoek / tandartsafspraak
Werknemers in ziekenhuizen moeten afspraken met een (tand)arts indien mogelijk zoveel mogelijk buiten werkuren plannen. Is dit niet mogelijk, dan mag dit binnen werktijd met behoud van vakantie-uren.

Bijzonder en buitengewoon verlof
Er wordt bijzonder (betaald) verlof verleend in diverse situaties (zie ook artikel 12.3.3 in de Cao Ziekenhuizen). Lees hieronder wat in welke situatie van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Eigen huwelijk/aangaan samenlevingsverband 14,4 uur
Huwelijk/registratie van partnerschap eerste graad 1 dag
Huwelijk/registratie van partnerschap tweede graad 1 dag
Huwelijksjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Huwelijksjubileum ouders/schoon-/pleegouders 1 dag
Dienstjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Bestuurlijke en ministeriele commissies op gebeid van gezondheidszorg of medisch tuchtcollege 1 dag
Rouwverlof bij overlijden relatiepartner/echtgenoot/kind 57 uur (naar rato dienstverband)
Overlijden eerste graad Dag van overlijden t/m dag van uitvaart
Overlijden tweede graad Dag overlijden en uitvaart
Overlijden derde graad
Verhuizing 2 dagen

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van het betreffende ziekenhuis te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek in de vakantie, dan kan hij of zij zich ziekmelden zoals volgens de ziektemeldingsprocedure (dus tijdig). De ziektedagen gaan in dat geval niet af van de vakantiedagen.

×Close search
Zoeken