skip to Main Content

Cao Jeugdzorg

De cao geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorg-instelling die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers. Op deze pagina kun je de Cao Jeugdzorg downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Jeugdzorg.

De basis Salaris en vergoedingen Contracten Functiewaardering Contributie Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte Ontwikkeling en scholing

De basis

Looptijd
1 april 2019 tot en met 31 december 2020. De cao is verlengd tot en met 31 december 2021. Totdat er een nieuwe cao is, geldt deze cao.

Algemeen verbindend verklaard
De minister van SZW heeft de cao op verzoek van cao-partijen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat alle werkgevers in deze sector de cao-afspraken moeten toepassen op hun werknemers. Het besluit is op 2 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Soort cao
Standaard cao. Met uitzondering van enkele bepalingen mag niet van de cao afgeweken worden, ook niet als dit voor de werknemer gunstiger is. Lees over het verschil tussen een standaard cao en een minimum cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV en CNV
Werkgeversorganisatie: Jeugdzorg Nederland

Pensioenfonds
Je pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Belangrijkste cao-afspraken in de nieuwe cao
Er is met name een aantal financiële afspraken gemaakt. Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per januari 2020. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen van in totaal 1000 euro afgesproken. De vakbondscontributie voor leden van bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen is onderdeel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Cao-partijen werken een aantal inhoudelijke punten vanuit de gezamenlijke inzet van de werknemersorganisaties uit. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over vermindering van werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van medewerkers.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
In de functiematrix staat welke functies er zijn en welke schaal bij welke functie hoort. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage. De werknemer ontvangt er ieder jaar een periodiek bij tot hij het hoogste niveau binnen de salarisschaal voor zijn functie heeft bereikt.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers in een functie in salarisschaal 0 tot en met 11, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een onregelmatigheidstoeslag. Onder andere moet in de arbeidsovereenkomst staan dat hij regelmatig op onregelmatige tijden moet werken.

Reiskosten
De werkgever betaalt een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. De werknemer ontvangt een bedrag voor het één keer per dag heen en weer reizen tussen zijn woning en zijn vaste werkadres.

Dienstreizen
De werkgever moet samen met de OR of PVT afspraken maken over het betalen van de kosten voor dienstreizen en dit vastleggen in een ondernemingsregeling.

Telefoonkosten
Als de werknemer telefonisch bereikbaar moet zijn voor zijn werk, dan ontvangt hij een mobiele telefoon voor zakelijk gebruik of een vergoeding voor zakelijke gesprekskosten.

Tegemoetkoming zorgverzekering
De werknemer ontvangt iedere maand € 20,- bruto als tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren hij volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het salaris dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft ontvangen, vermeerderd met opgebouwd vakantietoeslag.

Registratiekosten Wet BIG en (her) registratiekosten Kwaliteitsregister Jeugd
De werkgever betaalt de kosten voor werknemers die zich moeten (her)registreren volgens artikel 3 en 34 van de Wet BIG. Moet de werknemer zich (her)registeren in het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd? De werkgever en werknemer betalen allebei een deel van deze kosten en tijd (zie artikel 12.5).

Vakbondscontributie
De vakbondscontributie voor leden van bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen is onderdeel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Contracten

Arbeidsovereenkomst
Uitgangspunt is dat werk in de jeugdzorg wordt verricht door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanuit het oogpunt van werkzekerheid, continuïteit en kwaliteit.

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor werknemer en werkgever is 2 maanden. Voor bepaalde functies kan de werkgever een langere opzegtermijn met de werknemer afspreken. Dit moet wel in de arbeidsovereenkomst staan. Deze langere opzegtermijn mag maximaal 6 maanden zijn en geldt voor zowel werkgever als werknemer.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Het ingevoerde generieke functieboek is onderdeel van de cao (bijlage 11). Dit bevat naast alle functiebeschrijvingen ook de bezwaarprocedure en onderhoudsprocedure. Bekijk het functieboek met alle bijlagen.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Jeugdzorg 2019-2020: De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 8.17b). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Een fulltime dienstverband is gemiddeld 36 uur per week. De werknemer kan kiezen voor een werkweek van maximaal 40 uur, als de werkgever daarmee akkoord is. Hij verhoogt evenredig de arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform de lengte van de werkweek. De werknemer mag ieder jaar terugkomen op deze keuze en desgewenst kiezen voor een werkweek van 36 uur. Spreekuren, deelnemen aan vergaderingen en verplichte bijscholing tellen als werktijd.

Werknemers in wisselende dienst werken conform een rooster waarin staat wanneer hij wel en niet werkt. Hij heeft tussen 1 januari en 31 december recht op minimaal 20 vrije weekenden.

Consignatiedienst: verplichte bereikbaarheid
Alleen als dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer staat kan de werkgever de werknemer opdragen dat hij buiten werktijd bereikbaar moet zijn. Er zijn afspraken over vergoeding en compensatie.

Slaapdienst
Een slaapdienst bestaat minimaal uit 6 uur en maximaal uit 8 aaneengesloten uren.

Recht op onbereikbaarheid
De jeugdzorg is geen ‘negen-tot-vijf’-baan, je bent in bepaalde gevallen ook buiten werktijd bereikbaar voor cliënten en de leidinggevende. Toch is het belangrijk om in privé-tijd niet met werk bezig te hoeven zijn. Daarom hebben partijen afgesproken dat werknemers het recht hebben in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn. Het gaat dan om werk dat best een dag of een weekend kan blijven liggen.

Vakantie en verlof

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur. De werknemer heeft recht op drie aaneengesloten weken vakantie.

Bovenwettelijk verlof: verlofbudget
Als de werknemer gemiddeld 36 uur per week werkt, heeft hij ieder jaar recht op 56 uur extra verlof (opbouw naar rato van het aantal uren in de arbeidsovereenkomst). Het verloftegoed bestaat dan uit 200 uren (144 + 56 uur). De werknemer kan de 56 extra verlofuren gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals vrije tijd (waarin het salaris wordt doorbetaald), uitbetalen of bijvoorbeeld inzetten voor de kosten van (her)registratie.

Buitengewoon verlof
De werknemer heeft in een aantal situaties recht op bijzonder verlof, waarbij het salaris wordt doorbetaald (overlijdens, ziekte, bevalling). Er zijn ook situaties met recht op bijzonder verlof zonder dat het salaris wordt doorbetaald (verhuizen, trouwen).

Vitaliteitsbudget
Werknemers hebben 10 jaar voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben recht op een vitaliteitsbudget. De hoogte van het vitaliteitsbudget is bij een 36-urige werkweek op jaarbasis 79 keer zijn uurloon. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2014 in dienst waren bij een werkgever voor wie de Cao Jeugdzorg geldt.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Een werknemer die geheel of deels arbeidsongeschikt is door ziekte, zwangerschap of een bevalling heeft maximaal 52 weken recht op 100% van het salaris (artikel 7.1). Daarna heeft de werknemer nog eens maximaal 52 weken recht op 70% van het salaris.

Ontwikkeling en scholing

Opleidingsplan
De werkgever moet met instemming van de OR/PVT een plan maken over scholings- en loopbaanmogelijkheden van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom van de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling
Binnen het opleidingsbeleid/loopbaanbeleid is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van werknemers, zodat ze hun mobiliteit kunnen versterken. De werkgever stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling en geeft de werknemers de mogelijkheid een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken.

×Close search
Zoeken