skip to Main Content

Cao Kraamzorg

In 2017 kwam de eerste cao tot stand voor 7.800 werknemers in deze sector (voorheen vielen werknemers onder de Cao VVT). De huidige cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg vertegenwoordigt ongeveer 120 kraamzorgwerkgevers. Op deze pagina kan je de Cao Kraamzorg downloaden en krijg je antwoord op vaak voorkomende vragen.

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Algemeen verbindend verklaard
De Cao Kraamzorg 2020 is algemeen verbindend verklaard; voor de huidige cao is dit nog niet geregeld.

Soort cao
Dit is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV
Werkgeversorganisatie: Bo Geboortezorg

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Afspraken uit Cao Kraamzorg 2022-2023

 • Werknemers krijgen op 1 maart 2022 een salarisverhoging van 3%. Op 1 februari 2023 wordt het salaris nog eens met 2% verhoogd.
 • Per 1 januari 2023 vervallen de onderste twee periodieken in de schalen 15 t/m 50 en wordt een extra periodiek toegevoegd aan het eind van de schalen 35 t/m 50.
 • Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding van alle reiskosten € 0,21 netto per kilometer. Voor de kraamverzorgenden die ver rijden wordt een extra bepaling opgenomen; zij ontvangen vanaf 23 kilometer € 0,26 per afgelegde kilometer.
 • De wachtdienstvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar 150% als de kraamverzorgende niet wordt opgeroepen. Ook wordt tijdens de looptijd van de cao onderzocht hoe de organisatie van wachtdienst optimaal vorm kan krijgen, zodat er een betere afstemming tussen de werk-privébalans kan worden bereikt en kan worden voldaan aan de wensen en mogelijkheden van zowel werknemers als werkgevers.
 • Tijdens de looptijd van de cao willen de cao-partijen een set aan maatregelen ontwikkelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zodat werken in alle levensfasen goed vol te houden is.
 • Daarnaast gaan de cao-partijen instrumenten/programma’s ontwikkelen die de mogelijkheden voor invloed, (mede)zeggenschap) en mee-spraak bevorderen en faciliteren.

Salaris

Salarisschaal
De werkgever bepaalt op basis van de functie-indeling welke salarisschaal van toepassing is. De werknemer ontvangt eenmaal per jaar een salarisverhoging binnen de schaal, tenzij in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Eindejaarsuitkering
De opbouw is per 1 januari 2020 gebaseerd op 8,0% van het in dat kalenderjaar verdiende salaris. Het salaris is inclusief vakantiebijslag en eventueel meerwerk, maar exclusief alle overige toeslagen en vergoedingen in deze cao.

Reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding van alle reiskosten € 0,21 netto per kilometer. Voor de kraamverzorgenden die ver rijden wordt een extra bepaling m.b.t. dienstreizen opgenomen; zij ontvangen vanaf 23 kilometer € 0,26 per afgelegde kilometer.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Er gelden afspraken over doorbetaling van ORT tijdens vakantie-uren en ander verlof (artikel 4.12).

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
In FWG Geboortezorg zijn de functies ingedeeld. Als werknemer heb je het recht dit in te zien.

Scholing en ontwikkeling

De werkgever stelt jaarlijks in overleg met de OR scholingsplan inclusief budget vast. Het scholingsbudget bedraagt minimaal 2% van de loonsom. De werkgever moet de kosten van de door het KCKZ verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie volledig vergoeden. Ook verplichte re-certificerings en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de cao: op basis van artikel 12.3 heeft de werknemer het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden) uit de eindejaarsuitkering te voldoen. Door de eindejaarsuitkering in te zetten voor de vakbondscontributie krijgt de werknemer de helft terug.

Contracten

Nul-urencontracten
Deze zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties, zoals bij onvoorziene/onplanbare cliëntvragen en bij onvoorziene/onplanbare uitval van personeel. De werkgever biedt de werknemer elk jaar de mogelijkheid het nulurencontract om te zetten naar een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde wekelijks arbeidsduur.

De werkgever mag geen gebruikmaken van een zgn. voorovereenkomst, waarbij de werknemer steeds voor elke periode waarin wordt gewerkt een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt.

Min/max contracten
Boven de maximum arbeidsduur mag de werkgever geen beroep op de werknemer doen. Als de overeengekomen minimum arbeidsduur niet aansluit bij de feitelijk structureel gewerkte uren moet de werkgever in overleg met de werknemer de minimum arbeidsduur verhogen.

Min- en plusuren
Deze worden per kwartaal geregistreerd. Werkgever en werknemer spreken samen af hoe ze de openstaande min- en plusuren willen oplossen.

Opzegtermijn

 • De wettelijke opzegtermijnen gelden.
 • Als een langere opzegtermijn is overeengekomen en deze niet langer is dan drie maanden, dan geldt voor de werkgever ook een opzegtermijn van drie maanden.
 • Als een langere opzegtermijn dan drie maanden is overeengekomen, dan geldt voor de werkgever het dubbele van deze opzegtermijn.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
Bij een voltijd dienstverband werkt de medewerker gemiddeld 36 uur per week. De werknemer kan met de werkgever een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur overeenkomen: het maximum is 40 uur. Als de werknemer gedurende een bepaalde periode  gemiddeld 4 uur per week meer werkt dan de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur, bestaat het recht deze uren in tijd te compenseren.

Maximum per dienst
Een dienst bestaat maximaal uit tien uur. In onvoorziene situaties mag de werkgever vragen twaalf uur te werken.

Nachtdiensten
Per januari 2019 geldt voor werknemers die 57 jaar of ouder zijn geldt dat ze in het jaargesprek met de werkgever kunnen aangeven of ze nachtdiensten willen doen en hoe vaak. Voor werknemers die eerder in dienst waren geldt de leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder.

Rusttijd en pauzes
Voor elke aaneengesloten periode van 7×24 uur geldt een rusttijd van tenminste 36 uur. Voor een aaneengesloten periode van 9×24 uur geldt een onafgebroken rusttijd van tenminste 60 uur. De werkgever mag geen wachtdienst opdragen in voorgeschreven periodes van onafgebroken rust.

Per dagdeel is er recht op koffie-/theepauze. Specifieke afwijkende afspraken zijn alleen mogelijk met instemming van de OR.

Wachtdiensten
De werknemer mag 5 maximaal twee aaneengesloten blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart. De werknemer ontvangt een vergoeding conform de afspraken in de cao. Kijk in het bericht in de kolom rechts hoe het precies zit met de vergoeding bij een oproep tijdens de wachtdienst.

De wachtdienstvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd indien de kraamverzorgende tijdens deze wachtdienst niet wordt opgeroepen. Bij wachten zonder daadwerkelijk ingezet te worden, ontvangt de medewerker 150% van de huidige wachtdienstvergoeding.

Bereikbaarheidsdienst
Er gelden afspraken over bereikbaarheidsdiensten en de vergoeding daarvan (artikel 4.8).

Gebroken dienst
De werkgever mag de werktijd eenmalig onderbreken. Vaker onderbreken kan alleen met instemming van de werknemer. Onderbreken kan alleen als de werknemer minimaal twee maal twee uur aaneengesloten werkzaam is. Voor de kosten door het heen en weer reizen tussen woon- en werkplaats tijdens de onderbreking geldt een vergoeding (zie artikel 4.9).

Vakantie en verlof

Vakantieverlof
Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heeft de werknemer recht op 144 wettelijke en 80 bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren. Daarnaast is er recht op 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 • Vakantie-uren zijn ook bedoeld voor verlof voor bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals huwelijk, verhuizing en overlijdens. Heeft de werknemer onvoldoende vakantie-uren, dan is er recht op onbetaald verlof conform de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg.
 • De werknemer hoeft geen vakantie-uren op te nemen als deze regelingen moet treffen om de zorg voor een zieke in het gezin te regelen. Er is recht op een maximum van 24 uur verlof per kalenderjaar met behoud van salaris ongeacht de arbeidsduur. Als dit ontoereikend is er recht op onbetaald verlof conform de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg. Voor zorgverlof bij zeer ernstige ziekte kan de werknemer betaald verlof opnemen voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden.
 • Mantelzorg: voor werknemers die 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg geven bespreken werkgever en werknemer hoe overbelasting voorkomen kan worden.
 • Verlengd bevallingsverlof: de werknemer kan onbetaald verlof voor een periode van maximaal vier weken opnemen aansluitend aan het bevallingsverlof.

Lees hieronder hoe het zit met verlof op feestdagen.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
Eerste en tweede Paasdag
5 mei
Hemelvaartsdag
Eerste en Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag
Koningsdag

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Het loon wordt als volgt doorbetaald:

 • de eerste 26 weken 100%
 • de tweede 26 weken: 95%
 • de derde 26 weken: 75%
 • de vierde 26 weken 70%.
×Close search
Zoeken