skip to Main Content

Cao Kraamzorg

In 2017 kwam de eerste cao tot stand voor 10.000 werknemers in deze sector (voorheen vielen werknemers onder de Cao VVT). De huidige cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg vertegenwoordigt ongeveer 120 kraamzorgwerkgevers. Op deze pagina kan je de Cao Kraamzorg downloaden en krijg je antwoord op vaak voorkomende vragen.

De basis Salaris en vergoedingen Contracten Functiewaardering Contributie Werktijden Vakantie en verlof Ziekte Ontwikkeling en scholing

De basis

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Algemeen verbindend verklaard
Is aangevraagd voor de Cao Kraamzorg 2020.

Soort cao
Minimum cao (lees over het verschil tussen een standaard en een minimum cao).

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV
Werkgeversorganisatie: Bo Geboortezorg

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Afspraken uit Cao Kraamzorg 2020

 • Per 1 juli 2020 ontvangen alle medewerkers een salarisverhoging van 3%
 • Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw van de eindejaarsuitkering 7,7% (was 6,2%)
 • Kraamverzorgenden ontvangen in 2020 een eenmalige uitkering van € 150 bruto (ongeacht de grootte van het dienstverband)

Salaris en vergoedingen

Salarisschaal
De werkgever bepaalt op basis van de functie-indeling welke salarisschaal van toepassing is. De werknemer ontvangt eenmaal per jaar een salarisverhoging binnen de schaal, tenzij in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Eindejaarsuitkering
De opbouw is per 1 januari 2020 gebaseerd op 7,7% van het in dat kalenderjaar verdiende salaris. Het salaris is inclusief vakantiebijslag en eventueel meerwerk, maar exclusief alle overige toeslagen en vergoedingen in deze cao.

Reiskostenvergoeding (artikel 6.1 en 6.2)
De werknemer krijgt  € 0,11 per kilometer voor woon-werkverkeer voor de heen en terugreis per dag tussen huisadres en de werklocatie. Reist de werknemer in de wijk tussen woningen van cliënt(en), dan geldt een tegemoetkoming. Voor de eerste 10 kilometer: € 0,15 netto per kilometer, na 10 kilometer:  € 0,26 netto. Parkeerkosten, tolgelden en veerkosten worden volledig vergoed.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Er gelden afspraken over doorbetaling van ORT tijdens vakantie-uren en ander verlof (artikel 4.11).

Contracten

Nul-urencontracten
Deze zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties, zoals bij onvoorziene/onplanbare cliëntvragen en bij onvoorziene/onplanbare uitval van personeel. De werkgever biedt de werknemer elk jaar de mogelijkheid het nulurencontract om te zetten naar een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde wekelijks arbeidsduur.

De werkgever mag geen gebruikmaken van een zgn. voorovereenkomst, waarbij de werknemer steeds voor elke periode waarin wordt gewerkt een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt.

Min/max contracten
Boven de maximum arbeidsduur mag de werkgever geen beroep op de werknemer doen. Als de overeengekomen minimum arbeidsduur niet aansluit bij de feitelijk structureel gewerkte uren moet de werkgever in overleg met de werknemer de minimum arbeidsduur verhogen.

Min- en plusuren
Deze worden per kwartaal geregistreerd. Werkgever en werknemer spreken samen af hoe ze de openstaande min- en plusuren willen oplossen.

Opzegtermijn

 • De wettelijke opzegtermijnen gelden.
 • Als een langere opzegtermijn is overeengekomen en deze niet langer is dan drie maanden, dan geldt voor de werkgever ook een opzegtermijn van drie maanden.
 • Als een langere opzegtermijn dan drie maanden is overeengekomen, dan geldt voor de werkgever het dubbele van deze opzegtermijn.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
In FWG Geboortezorg zijn de functies ingedeeld. Als werknemer heb je het recht dit in te zien.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Kraamzorg 2020: op basis van artikel 5 heeft de werknemer het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie (zolang dit fiscaal gefaciliteerd kan worden) uit de eindejaarsuitkering te voldoen. Door de eindejaarsuitkering in te zetten voor de vakbondscontributie krijgt de werknemer de helft terug.

Werktijden

Standaard arbeidsduur
Bij een voltijd dienstverband werkt de medewerker gemiddeld 36 uur per week. De werknemer kan met de werkgever een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur overeenkomen: het maximum is 40 uur. Als de werknemer gedurende een bepaalde periode  gemiddeld 4 uur per week meer werkt dan de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur, bestaat het recht deze uren in tijd te compenseren.

Maximum per dienst
Een dienst bestaat maximaal uit tien uur. In onvoorziene situaties mag de werkgever vragen twaalf uur te werken.

Nachtdiensten
Per januari 2019 geldt voor werknemers die 57 jaar of ouder zijn geldt dat ze in het jaargesprek met de werkgever kunnen aangeven of ze nachtdiensten willen doen en hoe vaak. Voor werknemers die eerder in dienst waren geldt de leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder.

Rusttijd en pauzes
Voor elke aaneengesloten periode van 7×24 uur geldt een rusttijd van tenminste 36 uur. Voor een aaneengesloten periode van 9×24 uur geldt een onafgebroken rusttijd van tenminste 60 uur. De werkgever mag geen wachtdienst opdragen in voorgeschreven periodes van onafgebroken rust.

Per dagdeel is er recht op koffie-/theepauze. Specifieke afwijkende afspraken zijn alleen mogelijk met instemming van de OR.

Wachtdiensten
De werknemer mag 5 maximaal twee aaneengesloten blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart. De werknemer ontvangt een vergoeding conform de afspraken in de cao. Kijk in het bericht rechts hoe het precies zit met de vergoeding bij een oproep tijdens de wachtdienst.

Bereikbaarheidsdienst
Er gelden afspraken over bereikbaarheidsdiensten en de vergoeding daarvan (artikel 4.7).

Gebroken dienst
De werkgever mag de werktijd eenmalig onderbreken. Vaker onderbreken kan alleen met instemming van de werknemer. Onderbreken kan alleen als de werknemer minimaal twee maal twee uur aaneengesloten werkzaam is. Voor de kosten door het heen en weer reizen tussen woon- en werkplaats tijdens de onderbreking geldt een vergoeding (zie artikel 4.8).

Vakantie en verlof

Vakantieverlof
Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heeft de werknemer recht op 144 wettelijke en 80 bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren. Daarnaast is er recht op 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 • Vakantie-uren zijn ook bedoeld voor verlof voor bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals huwelijk, verhuizing en overlijdens. Heeft de werknemer onvoldoende vakantie-uren, dan is er recht op onbetaald verlof conform de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg.
 • De werknemer hoeft geen vakantie-uren op te nemen als deze regelingen moet treffen om de zorg voor een zieke in het gezin te regelen. Er is recht op een maximum van 24 uur verlof per kalenderjaar met behoud van salaris ongeacht de arbeidsduur. Als dit ontoereikend is er recht op onbetaald verlof conform de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg. Voor zorgverlof bij zeer ernstige ziekte kan de werknemer betaald verlof opnemen voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden.
 • Mantelzorg: voor werknemers die 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg geven bespreken werkgever en werknemer hoe overbelasting voorkomen kan worden.
 • Verlengd bevallingsverlof: de werknemer kan onbetaald verlof voor een periode van maximaal vier weken opnemen aansluitend aan het bevallingsverlof.

Lees hieronder hoe het zit met verlof op feestdagen.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
Eerste en tweede Paasdag
5 mei
Hemelvaartsdag
Eerste en Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag
Koningsdag

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Het loon wordt als volgt doorbetaald:

 • de eerste 26 weken 100%
 • de tweede 26 weken: 95%
 • de derde 26 weken: 75%
 • de vierde 26 weken 70%.

Ontwikkeling en scholing

De werkgever stelt jaarlijks in overleg met de OR scholingsplan inclusief budget vast. Het scholingsbudget bedraagt minimaal 2% van de loonsom. De werkgever moet de kosten van de door het KCKZ verplicht gestelde functie- en beroepsgerichte scholingen en de kosten van herregistratie volledig vergoeden. Ook verplichte re-certificerings en examenkosten volgens IBCLC voor lactatiekundigen worden vergoed.

×Close search
Zoeken