skip to Main Content

Privacy statement

Maart 2021

FBZ neemt uw privacy serieus. In ons privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. INLEIDING

Dit privacy statement heeft betrekking op de statutaire activiteiten van werknemersorganisatie FBZ (“wij” of “ons”), gevestigd aan Mercatorlaan 1200 te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30201486. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van onze leden ontvangen en verwerken.

FBZ stelt zich ten doel de collectieve sociale, economische en maatschappelijke belangen te behartigen van de leden ((zorg)professionals) van de bij haar aangesloten verenigingen en de leden van de aangesloten verenigingen, werkzaam in de gezondheidszorg en daaraan gerelateerd (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek, waaronder mede begrepen het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een bedrijfstakpensioenfonds, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

FBZ streeft haar doel na met volledig respect voor de autonomie en de eigen identiteit van de aangesloten verenigingen, doch bevordert het voeren van een gezamenlijk overeenstemmend beleid door de aangesloten verenigingen.

FBZ tracht haar doel te bereiken door:

 • het onder andere vertegenwoordigen van de door de aangesloten verenigingen gerepresenteerde groeperingen in een (georganiseerd) overleg met werkgevers en/of verenigingen van werkgevers, het op verzoek van een of meer aangesloten verenigingen aangaan van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • het bundelen van volledige rechtsbevoegdheid bezittende, verenigingen van beroepsorganisaties, werkzaam in de gezondheidszorg en (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek;
 • te fungeren als overlegorgaan en orgaan van onderlinge samenwerking tussen de bij haar aangesloten verenigingen;
 • het verwezenlijken van een doeltreffende vertegenwoordiging van de bij de aangesloten verenigingen daarvoor in aanmerking komende organen;
 • het (doen) verlenen van diensten aan de leden van de aangesloten verenigingen, een en ander voor zover:
  o de leden werkzaam zijn in dienstverband
  o FBZ hierover aanvullende schriftelijke afspraken heeft gemaakt met de aangesloten vereniging waarvan de persoon die gebruik wil maken van die diensten, lid is
  en alles wat met bovenstaande verband houdt, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Wij benadrukken dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u, (zorg)professional, verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken , hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ VAN U?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij invulling en uitvoering kunnen geven aan de statutaire doelstellingen zoals in de inleiding beschreven. Wij doen dit namens en ten behoeve van de bij ons aangesloten verenigingen. Deze verenigingen verstrekken op ons verzoek daarom een aantal persoonsgegevens van hun leden die wij nodig hebben voor het realiseren van onze statutaire doelstellingen. Het gaat dan om persoonsgegevens van leden die a. in loondienst zijn en b. vallen onder cao’s waarvoor FBZ namens de aangesloten verenigingen de onderhandelingen voert met werkgevers(organisaties). Op 1 januari december 2019 zijn dat de volgende cao’s:

Arbo Unie
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Kraamzorg
Nederlandse Universiteiten
Universitair Medische Centra (UMC)
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
Ziekenhuizen

Wij vragen uitsluitend categorieën van persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan onze (statutaire) doelstellingen. Wij ontvangen van de aangesloten verenigingen of van uzelf de volgende persoonsgegevens, indien bekend en beschikbaar:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • (Privé) e-mailadres
 • (Beroeps)vereniging
 • Functie
 • Sector (cao)
 • Werkgever
 • Specifieke afdeling

Indien FBZ met een aangesloten vereniging aanvullende afspraken heeft over het verlenen van diensten voor de leden van de aangesloten vereniging, dan ontvangt FBZ nog de volgende persoonsgegevens, indien bekend en beschikbaar:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij ontvangen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het voeren van een ledenadministratie van en ten behoeve van het realiseren van de voornoemde statutaire doelstellingen van FBZ.
 2. Voor elektronische en schriftelijke communicatie met de leden van de aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord waarbij het onder meer gaat om u:
 • op de hoogte te kunnen houden van het reguliere overleg alsmede van de vorderingen van het overleg met uw werkgever over een nieuw sociaal plan;
 • uit te nodigen uw stem uit te brengen wanneer wij een akkoord hebben afgesloten voor een sociaal plan voor de organisatie waar u werkzaam bent (ledenraadpleging);
 • uit te kunnen nodigen om deel te nemen aan een bijeenkomst in uw instelling waarin de werknemersorganisaties het sociaal plan toelichten;
 • te raadplegen over een akkoord voor een bepaalde arbeidsvoorwaardelijke regeling met uw werkgever (zoals een overdrachtsregeling of een generatieregeling);
 • uit te kunnen nodigen om deel te nemen als FBZ en/of de andere werknemersorganisaties in uw instelling een informatiebijeenkomst organiseren met betrekking tot uw cao;
 • te benaderen wanneer er verkiezingen voor de ondernemingsraad zijn in de organisatie waarin u werkzaam bent;
 • te benaderen met specifieke vragen of enquêtes, slechts als die ten doel hebben om ondersteuning te geven aan collectieve belangenbehartiging zoals beschreven in het eerste hoofdstuk;
 • te informeren over ontwikkelingen in uw sector of organisatie in de breedste zin van het woord, zolang het betrekking heeft op het behartigen van collectieve belangen.

3.  Voor historische, archief- en statistische doeleinden
4. Het verlenen van diensten aan de leden van aangesloten vereniging, indien FBZ met deze aangesloten vereniging daarover aanvullende afspraken heeft gemaakt.

U heeft het recht uw persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen (zie paragraaf 8). Op dat moment kunnen wij u niet meer informeren over de ontwikkelingen in uw sector of uw instelling op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden, OR-verkiezingen en sociaal plannen. U kunt op dat moment ook niet langer langs die weg invloed uitoefenen op het sociaal plan dat op u van toepassing is en geen uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten over de cao of OR-verkiezingen in uw instelling.

4. WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:

1. De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de lidmaatschapsrechten en -verplichtingen die u als lid van de aangesloten vereniging heeft.
2. Wij kunnen uw gegevens verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van de FBZ en haar leden waaronder in ieder geval moet worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van onze statutaire doelstellingen (zie paragraaf 1), alsmede de doelstellingen van onze leden.
3. Bij uw aanmelding als lid van een aangesloten vereniging of in uw (digitale) contact met ons heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de aangesloten vereniging waarvan u lid bent, en/of door FBZ.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of met toepassing van profilering.

5. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen, tenzij u daar nadrukkelijk, expliciet van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Alleen de accountant heeft inzage in de persoonsgegevens om onze jaarcijfers op juistheid te kunnen controleren.

6. BEWAARTERMIJNEN

Wij ontvangen twee maal per jaar van de bij FBZ aangesloten verenigingen een actueel bestand van hun leden in loondienst die vallen onder de in paragraaf 2 genoemde cao’s. Indien FBZ met een aangesloten vereniging aanvullende afspraken maakt over het verlenen van diensten aan de leden van die aangesloten vereniging, kan worden afgeweken van de frequentie en reikwijdte van het actuele ledenbestand. In alle gevallen geldt, dat het nieuwe ledenbestand het oude vervangt en overschrijft. Zo lang u aan de in paragraaf 2 genoemde uitgangspunten voldoet (in loondienst bij een werkgever onder een relevante cao), of de aanvullende afspraken tussen FBZ en de aangesloten vereniging nog actueel zijn, zal uw (beroeps)vereniging uw gegevens doorgeven. U heeft er dan immers belang bij dat u door ons wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Zodra u niet meer aan de genoemde criteria voldoet zullen wij bij actualisering van het bestand uw gegevens niet meer ontvangen en zullen we deze ook niet meer in ons bezit hebben en verwijderen uit onze systemen.

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij informeren de bij FBZ aangesloten verenigingen hierover en plaatsen een actueel privacy statement op onze site.

9. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen (via vereniging die uw gegevens aan ons verstrekt);
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde;
 • indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken;
 • tot slot heeft u het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten bezwaar aan te tekenen.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via bureau@fbz.nl.

×Close search
Zoeken