skip to Main Content

Wet Arbeidsmarkt in Balans: anticiperen op wijzigingen arbeidsrecht

WAB

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in op 28 mei 2019 met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans. Tijdens de voorafgaande behandeling werden eerst nog enkele moties aangenomen, waarna er over de nieuwe wet als geheel gestemd werd. De instemming van de Eerste Kamer betekent dat de nieuwe wet per 1 januari 2020 van kracht wordt. Vanaf dan hebben organisaties te maken met de nieuwe regels voor arbeidscontracten en flexwerk.

Doel van de wet is de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten meer met elkaar in evenwicht te brengen. Zo moet vast minder vast worden en flex minder flex. Hiermee heeft de nieuwe wet op zich goede bedoelingen, maar FBZ ziet haken en ogen (zie onze input bij de internetconsultatie). Het is daarmee zeer de vraag of met dit pakket aan maatregelen het beoogde doel wordt behaald. FBZ had graag gezien dat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bij de maatregelen waren betrokken. Die worden echter pas in november verwacht.

Belangrijkste maatregelen WAB

  • Ketenbepaling gewijzigd | Na 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar ontstaat recht op een vast contract (was: 2).
  • Recht en opbouw transitievergoeding | Werknemers hebben bij ontslag direct van het begin recht op de transitievergoeding (was: minimaal twee jaar in dienst). Verder is de opbouw nu gekoppeld aan de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Combineren ontslaggronden | De werkgever kan bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter verschillende ontslaggronden combineren.
  • Vaste invulling flexibele contracten | Aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract moet de werkgever elk jaar een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (op basis van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden).
  • Stringentere regels payroll | Payrollwerknemers hebben straks recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij een werkgever. Ze vallen dan niet meer onder het uitzendregime. Een uitzendbeding of ruimere ketenbepaling zijn daarmee van de baan.
  • Meer WW-premie bij flexibel contract | Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Deskundig advies bij FBZ Rechtshulp

Het is belangrijk dat zowel organisaties als werknemers anticiperen op de nieuwe regelgeving. Als u op dit moment in de situatie verkeert van een of meerdere tijdelijke contracten, kan dat misschien de vraag oproepen wat dit voor het vervolg van uw arbeidsovereenkomst kan betekenen.

Voor vragen of deskundig advies kunt u terecht bij onze juristen arbeidsrecht. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via rechtshulp@fbz.nl.

U kunt hier uitsluitend gebruik van maken als uw vereniging is aangesloten bij FBZ en deze service aan haar leden aanbiedt. Als u niet zeker weet of dit het geval is, kijk dan op www.fbz.nl/rechtshulp. Daar staan alle (beroeps)verenigingen vermeld die onze individuele ledenservice aanbieden.

×Close search
Zoeken