skip to Main Content

FAQ functiewaardering

 

Iedere cao in de zorg kent een zogeheten loongebouw en een daarbij behorend beloningsbeleid. Bij functiewaardering worden alle functies beschreven, en vervolgens ten opzichte van elkaar gewaardeerd. Een functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer. In veel zorgcao’s is de functiebeschrijving onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Functiewaardering: hoe gaat dat?

Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een daarbij behorend beloningsbeleid. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen die ieder weer zijn onderverdeeld in periodieken. Elke schaal kent een minimum en een maximum schaalbedrag. Bij functiewaardering worden alle functies beschreven en vervolgens ten opzichte van elkaar gewaardeerd, meestal aan de hand van een puntentoekenning. Afhankelijk daarvan komt de functie in een bepaalde schaal. Het loongebouw bestaat uit meerdere schalen (met een minimum en een maximum schaalbedrag) en is onderverdeeld in periodieken. Functiewaardering bepaalt de koppeling van een zekere functie aan de beginperiodiek van een salarisschaal. Cao-partijen maken afspraken over het begin en einde van een schaal.

Wat is het FWG-functiewaarderingssysteem?

De meeste cao’s in de zorg gebruiken het FWG-systeem of een afgeleide daarvan. Dit systeem analyseert en waardeert functies vanuit negen gezichtspunten en vergelijkt die met andere functies. Met als resultaat dat een functie wordt ingedeeld in een functiegroep. De cao’s waarin FWG wordt toegepast, onderscheiden 16 functiegroepen. Conform de cao mag iedere werknemer de ‘ter-inzage-versie’ van zijn functie inzien (vraag een inlogcode aan uw werkgever). Daarin ziet u hoe uw functie wordt gewaardeerd en wat de score is voor de verschillende gezichtspunten.

Voor welke sectoren geldt het FWG-functiewaarderingssysteem?

Voor de volgende cao’s geldt toepassing van het FWG-systeem of een afgeleide daarvan:

  • Cao Ambulancezorg
  • Cao Gehandicaptenzorg
  • Cao GGZ
  • Cao Kraamzorg (geboortezorg)
  • Cao VVT
  • Cao Ziekenhuizen

Zijn er nog meer functiewaarderingssystemen?

Ja, een aantal sectoren kent een specifiek functiewaarderingssysteem.

  • Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz. Functies worden in deze methode op zwaarte gerangschikt. Op basis hiervan wordt voor een functie een beloning vastgesteld. De Fuwavaz-methode is door werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties speciaal voor umc’s ontwikkeld. Functies die (nog) niet zijn opgenomen in de normfuncties, worden op basis van de functiebeschrijving met veertien kenmerken gewaardeerd en op basis daarvan ingedeeld in een salarisschaal. Werknemers die het niet eens zijn met de waardering van hun functie kunnen hiertegen bezwaar maken.
  • Universiteiten hanteren voor de functiewaardering een Functieordeningsysteem (UFO).  Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau. Kijk op de site van VSNU voor meer info.

Wat is de relatie tussen mijn arbeidsovereenkomst en mijn functiebeschrijving?

Een functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer. Door de functiebeschrijving in een bepaalde vorm op te stellen kan de functiebeschrijving ook onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet bij alle cao’s het geval, maar meestal wel bij de cao’s in de zorg.  

Moet mijn werkgever mij informatie geven over FWG?

Uw werkgever is op grond van de cao verplicht u voor te lichten over uw arbeidsvoorwaarden, dus ook over FWG. Via uw werkgever kunt het FWG-systeem inzien. Dit recht is vastgelegd in de cao’s die FWG hanteren. Voor informatie over FWG kunt u de P&O afdeling of de systeemdeskundige FWG van uw instelling benaderen.

Kan en mag werkgever bij inschaling afwijken van FWG?

Nee. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid bij toepassing van FWG 3.0 gemotiveerd af te wijken van de zogeheten ‘niveau-indicatie’, zowel naar boven als naar beneden. FWG 3.0 kent voor iedere toegekende letter een aantal punten toe. Een letter kent een bandbreedte aan punten (bijvoorbeeld een G loopt van 39 tot 59 punten). Het systeem kent de midden-waarde toe (in dit voorbeeld 49). Geeft de indeler een of meer malen de voordeel of het nadeel bij twijfel, dan heeft dit een effect op de niveau-indicatie. De indeler dient hiervoor te corrigeren om zuivere toepassing te borgen.

Mijn werkgever wil de functiebeschrijvingen in onze organisatie opnieuw beschrijven/actualiseren. Kan dit op grond van de cao en zijn hier spelregels voor?

Ja. In het kader van het regulier onderhoud van het functiehuis kregen instellingen de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen de behoefte functies (geheel) ‘opnieuw’ te beschrijven (herbeschrijving), zonder dat dit resulteert in een andere functiegroep (herindeling). In de cao’s voor de ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg staan artikelen die exact beschrijven wat de te volgen stappen zijn en welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben.

Waarom is het van belang dat bestaande FWG-beschrijvingen worden aangepast?

Functiebeschrijvingen in FWG moeten, op grond van de cao-afspraken, een beeld geven van de daadwerkelijk uitgeoefende functie. Omdat de functiebeschrijving vooral moet worden gezien als een actuele weergave van de arbeidsrelatie (welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de werknemer?), is het van belang dat hierover wederzijds duidelijkheid bestaat. De werkgever kan dan ook om uiteenlopende redenen de behoefte hebben om de bestaande functiebeschrijvingen te herzien. Daarbij valt te denken aan actualisatie, functiedifferentiatie, het leggen van een relatie naar (nieuwe) HRM-doelen of het verminderen van het aantal functiebeschrijvingen.

Mijn werkgever wil niet langer taakgericht, maar juist resultaatgericht beschrijven? Mag dat?

Ja, dat mag. Deze ruimte bestaat sinds de introductie van FWG 3.0 per 1 januari 2000. Ook in de cao’s is veelal (expliciet) opgenomen dat functies resultaatgericht mogen worden beschreven.

Wat gebeurt er als een nieuwe functie ontstaat?

Soms ontstaan nieuwe functies door nieuwe werkzaamheden. Aanleiding kan ook zijn dat de werkgever de functiebeschrijving aanpast aan de actualiteit of functies splitst of juist samenvoegt. Zo’n nieuwe functie moet ingepast worden in het loongebouw en daarvoor mogelijk opnieuw gewaardeerd worden. Sommige cao’s (ziekenhuizen, ggz en gehandicaptenzorg) beschrijven welke stappen gevolgd moeten worden en welke rechten en plichten werkgever en werknemer daarin hebben.

Waaraan moet een eventuele nieuwe functiebeschrijving voldoen?

Cao-partijen zijn overeengekomen dat bij het (her)beschrijven van een functie de bestaande situatie leidend is. Op grond van de cao-afspraken is de basis voor de (her)beschrijving of -indeling van een functie de daadwerkelijk uitgeoefende functie, vastgelegd in een functiebeschrijving die voldoet aan de door cao-partijen vastgestelde kwaliteitseisen (zie uw cao). De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:

  • de herkenbaarheid (de beschrijving dient een herkenbaar beeld op te roepen), en
  • er dient een relevante toelichting op de FWG-gezichtspunten te worden gegeven.

Als mijn functie op basis van de herbeschrijvingsprocedure opnieuw wordt beschreven, is het dan ook echt zeker dat niet toch een andere waardering (functiegroep) aan de orde kan zijn?

De cao’s zijn hierover helder: indien bij aanvang de veronderstelling is dat een nieuwe functiegroep aan de orde kan zijn, is sprake van herindeling. Voor herindeling geldt: zowel werkgever als werknemer kunnen deze pas starten als aan de in de cao genoemde voorwaarden is voldaan.

Als bij aanvang de veronderstelling is dat de functiegroep gelijk blijft, kan toch gaandeweg blijken dat een andere functiegroep moet worden overwogen. Dan bepaalt de cao dat moet worden overgegaan tot start van de herindelingsprocedure.

Overigens blijkt uit ervaring dat in circa 70% tot 90% van de situaties het opnieuw beschrijven van een functie niet leidt tot indeling in een andere functiegroep. De procedure voor herbeschrijving is bedoeld voor die situatie.

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij een functiehuisherziening?

De ondernemingsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht op functiewaardering. Maar dit recht geldt niet als in de cao al inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over functiewaardering, zoals bij FWG het geval is. Dit betekent in elk geval dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. Ten aanzien van functiewaardering is de rol van de ondernemingsraad in de cao beperkt tot het toetsen of is voldaan aan de criteria voor het starten van de herziening van een totaal functiehuis en/of het format van beschrijvingen.

Mijn werkgever heeft een functiebeschrijving gepresenteerd waarin uiteenlopende disciplines zijn ondergebracht in een en dezelfde functiebeschrijving. Is dat mogelijk of wenselijk?

Op grond van de cao-afspraken is voorgeschreven dat per beroep een herkenbare beschrijving wordt gemaakt. Dit betekent dat daar waar een (te) generieke beschrijving voor bijvoorbeeld alle paramedici tot stand is gebracht, het doel is weer te komen tot aparte beschrijvingen per discipline.

Neem contact met de individuele ledenservice van uw vereniging voor advies. U kunt bij FBZ Rechtshulp terecht indien uw vereniging onze individuele ledenservice aan de leden aanbiedt.

Kan FBZ mij helpen bij vragen of problemen met FWG?

Vragen en problemen rondom FWG komen veel voor bij de leden van onze (beroeps)verenigingen. FBZ biedt expertise op dit vlak. Tal van bij FBZ aangesloten verenigingen bieden hun professionals FBZ Rechtshulp aan, onze individuele ledenservice (10 uur gratis ondersteuning per kalenderjaar). Onze experts helpen deskundig en snel. Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl/rechtshulp. Ook voor casussen op dit vlak.

×Close search
Zoeken