skip to Main Content

Welke functies zijn aangepast in het FWG-systeem?

Functiewaardering

Voor tal van functies uit de achterban van FBZ is het functiemateriaal in het FWG-systeem geactualiseerd. Wat is er precies voor deze functies gewijzigd? 

Functies ontwikkelen mee

Veel branches in de zorg (zie onderstaand overzicht) maken voor functiewaardering gebruik van het FWG-systeem. Functies veranderen voortdurend door ontwikkelingen in de zorg. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de vakbonden en werkgeversorganisaties het functiemateriaal in het FWG-systeem hierop aan. FBZ heeft de betreffende verenigingen in de gelegenheid gesteld om input te geven en toe te lichten op welke manier functies zich ontwikkeld hebben. Vervolgens vond afstemming plaats over de aanpassingen. Dit heeft geresulteerd in actualisatie van het volgende functiemateriaal:

 • Geestelijk verzorger: de vragen aan de geestelijk verzorgers zijn de afgelopen jaren breder geworden, en minder vaak specifiek vanuit een bepaalde geloofsrichting. Daarnaast is geconstateerd dat de werkzaamheden van de hbo-opgeleide geestelijk verzorger in de praktijk grotendeels overeenkomen met die van de academisch opgeleide geestelijk verzorger. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een bijgestelde ijkfunctie. De bandbreedte van deze kernfunctie is gelijk gebleven: functiegroep 60-65.
 • Vaktherapeut: het functiemateriaal van de vaktherapeut was verouderd en is daarom geactualiseerd. Er zijn drie ijkfuncties van vaktherapeuten opgenomen: een Vaktherapeut (beeldend) in de ouderenzorg, een Vaktherapeut muziek in de gehandicaptenzorg en een Vaktherapeut psychomotorische therapie in de ggz. De ijkfunctie in de gehandicaptenzorg is toegevoegd, om te verduidelijken dat functiegroep 55 ook aan de orde kan zijn voor vaktherapeuten in andere sectoren dan de ggz en bovendien ook voor andere disciplines binnen de vaktherapie.
 • Psychologisch medewerker: er is sprake van vergrote inzetbaarheid van hbo-opgeleide psychologen die, naast psychodiagnostiek, ook kortdurende (deel-)behandelingen uitvoeren. Vanwege deze ontwikkeling is deze kernfunctie uitgebreid met een nieuw niveau: functiegroep 50. Ook is een ijkfunctie toegevoegd van Psychodiagnostisch werker in functiegroep 50, om dit te illustreren. Dit moet ook duidelijkheid bieden over het verschil tussen de hbo-psycholoog en de academisch opgeleide psycholoog, die worden ingedeeld met de kernfunctie Gedragsdeskundige.
 • Medisch specialist: de functie van de meeste medisch specialisten worden niet met het FWG-systeem ingedeeld, het salaris wordt dan conform de cao op een andere manier bepaald. Er is in het FWG-systeem echter wel een kernfunctie opgenomen van de medisch specialist. Er zijn namelijk enkele functies van medisch specialisten buiten het ziekenhuis die wel worden ingedeeld met FWG. Bovendien is het voor andere functies in ziekenhuizen nuttig om hun functie te kunnen vergelijken met die van een medisch specialist, om te bezien op welke vlakken die functie overeenkomt dan wel afwijkt om een indeling te kunnen onderbouwen. De naam van de kernfunctie is aangepast naar Behandelend medisch specialist, om te verduidelijken waar het onderscheid ligt tussen deze kernfunctie en die van de Medisch ondersteunend specialist. De bestaande ijkfuncties zijn geactualiseerd (van o.a. de Revalidatiearts). Daarnaast is een nieuwe ijkfunctie toegevoegd van Oogarts in de gehandicaptenzorg op functiegroep 75. Ook is duidelijk gemaakt dat de SEH-arts vanaf 2024 valt onder de kernfunctie Behandelend medisch specialist.
 • Onder de kernfunctie met de verzamelnaam Medisch ondersteunend specialist, vallen diverse functies uit de FBZ-achterban: de klinisch fysicus, klinisch chemicus, apotheker, klinisch embryoloog en de patholoog-anatoom. Deze functies worden in de praktijk niet altijd ingedeeld met het FWG-systeem, maar voor een deel wel. Er zijn ijkfuncties toegevoegd van apothekers, waarbij onderscheid is gemaakt tussen een Gevestigd apotheker van een poliklinische apotheek en een Hoofd ziekenhuisapotheek/opleider. De ijkfunctie van Klinisch fysicus is geactualiseerd. De ijkfunctie van Klinisch chemicus is komen te vervallen, voor het indelen van deze functie kan gebruikgemaakt worden van andere ijkfuncties in het FWG-systeem.

Praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling

De daadwerkelijke inhoud van een functie binnen een instelling bepaalt uiteindelijk altijd de bijbehorende indeling. Dus als een functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWG-systeem kan dit reden zijn hoger of lager in te delen. Het is van belang een realistische functiebeschrijving te hebben. Wil je instelling aan de slag met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat je functiebeschrijving is vastgesteld. Ook kan je zelf in veel gevallen een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

In de FAQ functiewaardering kun je nagaan hoe functiewaardering verloopt en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie inhoudt of waarom functies worden aangepast. Wil je advies of ervaar je problemen? Als je vereniging FBZ Rechtshulp aanbiedt als onderdeel van je lidmaatschapspakket kan je voor individuele juridische ondersteuning rechtstreeks terecht bij onze arbeidsjuristen. Als je dit niet zeker weet, bekijk dan via https://www.fbz.nl/rechtshulp/ eerst wat voor jouw beroepsgroep geldt.

Deze zorgbranches gebruiken FWG

Voor de volgende cao’s geldt toepassing van het FWG-systeem of een afgeleide daarvan:

 • Cao Ambulancezorg
 • Cao Gehandicaptenzorg
 • Cao GGZ
 • Cao Kraamzorg
 • Cao VVT
 • Cao Ziekenhuizen
×Close search
Zoeken