skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers. Sinds oktober 2020 vertegenwoordigt FBZ aan deze cao-tafel de werknemersbelangen van bedrijfsartsen en psychologen. 

De basis Salaris Functiewaardering Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Soort cao
Deze cao is een standaard cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV, CNV Vakmensen
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Pensioenfonds
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

 • Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een loonsverhoging van 2,5% met een nominale ondergrens van € 75,- bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband.
 • De eindejaarsuitkering stijgt van 2,5% naar 3,0%.
 • In september 2022 bespreken de sociale partners de (actuele) financiële ontwikkeling van Arbo Unie met als doel om te kijken of er ruimte is voor een eenmalige uitkering in november 2022.
 • Medewerkers krijgen per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,- (netto) per thuiswerkdag. In 2021 kregen werknemers een thuiswerkvergoeding van € 2,50, maar dit bedrag was bruto.
 • Iedere fulltime medewerker mag een dag per jaar besteden aan vrijwilligerswerk (gerelateerd aan bedrijfsgezondheidszorg).
 • Sinds 1 juli 2020 krijgen partners vijf weken deels doorbetaald geboorteverlof. Het UVW keert in dit geval 70% van het inkomen uit. In het cao-akkoord is nu afgesproken dat Arbo Unie de UWV-uitkering aanvult tot 100%. Dit geldt niet voor het deels betaalde ouderschapsverlof waar werknemers per 1 augustus 2022 gebruik van kunnen maken.
 • Het mobiliteitsbeleid wordt aangepast.

Salaris

Salarisschalen
De werknemer wordt ingedeeld in de bij de functietypering behorende functieschaal, waaraan een salarisgroep is gekoppeld. In totaal zijn er 21 salarisgroepen (salarisgroep 2 t/m 22). Iedere salarisgroep bevat 13 treden.

Vakantietoeslag
Jaarlijks in de maand mei ontvangt de werknemer een vakantietoeslag van 8% van het feitelijk genoten salaris in het vakantietoeslagjaar.

Eindejaarsuitkering
De werknemer ontvangt in december een structurele eindejaarsuitkering van 2,5% van het in het lopende jaar verdiende bruto jaarsalaris. Als de werknemer vóór december uit dienst treedt, ontvangt hij deze uitkering naar rato bij de laatste salarisbetaling.

Jubileumuitkering
Als een werknemer 25 of 40 in dienst is bij Arbo Unie (of een van de rechtsvoorgangers), ontvangt de werknemer een gratificatie. Bij een dienstverband van:

 • 25 jaar: 1 maandsalaris;
 • 40 jaar: 1 maandsalaris.

Functiewaardering

Bij Arbo Unie wordt gewerkt met een eigen systeem voor functiewaardering. Werknemers kunnen informatie over dit systeem opvragen bij de HR-afdeling van Arbo Unie.

Scholing en ontwikkeling

Het thema Optimaal Werken is een van de onderwerpen tijdens de gesprekken die de leidinggevende met de medewerker voert in het kader van de HR-cyclus. In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerker en de balans tussen werk en privé. Leidinggevende en medewerker bespreken samen op welke wijze de medewerker inzetbaar kan blijven in deze en volgende levensfasen.

De werkgever draagt daarnaast zorg voor adequate, aanvullende opleiding en bijscholing aan werknemers. De werkgever kan de werknemer in overleg verplichten hieraan deel te nemen voor zover dat noodzakelijk is voor het vervullen van de overeengekomen functie.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Arbo Unie 2022:

 • De werknemer, die lid is van een voor beoefenaren van zijn beroep dan wel voor zijn functie gevormde vereniging, komt in aanmerking voor vergoeding van verplichte registraties en de contributie van beroepsverenigingen. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer zijn beroep daadwerkelijk uitoefent.
 • De bijdrage voor de vakbondscontributie kan door de werknemer middels vakbondsopgave en declaratie worden ingediend. De bijdrage betreft 50% van de netto contributie. De betaling geschiedt in december van ieder jaar.

Contracten

Opzegtermijn
Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk op de laatste dag van de maand. Werkgever en werknemer kunnen een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. Als dit het geval is, moet zowel de werkgever als de werknemer zich hieraan houden.

Werktijden en diensten

 • De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.
 • De werktijden liggen tussen 07.00 en 19.00 uur op de in onderling overleg vastgestelde werkdagen. Op overige uren worden alleen werkzaamheden verricht die naar het oordeel van de werkgever strikt noodzakelijk zijn.
 • Zowel de reistijd voor woon-werkverkeer als de tijd die nodig is voor het gebruiken van de lunch, wordt niet tot de werktijd gerekend.

Vakantie en verlof

Vakantie-uren
Werknemers hebben recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Werknemers hebben het recht om een aaneengesloten vakantie van ten hoogste drie weken op te nemen.

Vakbondsverlof
De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de vakvereniging(en) waarvan hij lid is, mits de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten. FBZ valt onder de definitie van vakvereniging. Werknemers die activiteiten verrichten voor FBZ (zoals deelname aan de klankbordgroep Cao Arbo Unie) kunnen daarvoor betaald verlof tot 5 dagen per jaar krijgen.

Lees verder

Bijzonder verlof
In de Cao Arbo Unie wordt bijzonder verlof verleend in de volgende situaties:

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Huwelijksaangifte Een halve dag
Huwelijk werknemer 2 dagen
Huwelijk van gezinslid/-leden werknemer of bloed- en aanverwanten 1ste en 2de lijn 1 dag
Registratie partnerschap 2 dagen
Verhuizing 1 dag (max. 1 per jaar)
25- en 40-jarig huwelijksfeest werknemer 1 dag
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest (schoon)ouders of pleegouders 1 dag

Ziekte

 • Als de werknemer ziek wordt, ontvangt hij gedurende de eerste periode van 52 weken 100% van zijn brutomaandsalaris.
 • Gedurende de tweede periode van 52 weken ontvangt de werknemer 70% van zijn brutomaandsalaris.
×Close search
Zoeken