skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers. Sinds oktober 2020 vertegenwoordigt FBZ aan deze cao-tafel de werknemersbelangen van bedrijfsartsen en psychologen. 

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019.

Soort cao
Standaard cao (lees over het verschil tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV, CNV Dienstenbond
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Pensioenfonds
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

  • De salarissen worden op 1 januari 2018 verhoogd met 1,2% en op 1 januari 2019 met 1,1%. De helft van het boven-geprognotiseerde-netto-resultaat (in casu 1,5 miljoen euro) wordt als budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een eenmalige uitkering.
  • Afspraken over de reiskosten voor woon-werkverkeer: om werknemers te stimuleren van het openbaar vervoer (OV) gebruik te maken, wordt voor medewerkers die structureel met het OV reizen, de vergoeding voor woon-werkverkeer uitgebreid, zodat de reiskosten tot 100 km enkele reis worden vergoed. In aanvulling daarop wordt de maximale woon-werkverkeer vergoeding verhoogd van 40 km enkele reis naar 75 km enkele reis (conform fiscale vrijstelling).

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
De werknemer wordt ingedeeld in de bij de functietypering behorende functieschaal, waaraan een salarisgroep is gekoppeld. In totaal zijn er 21 salarisgroepen (salarisgroep 2 t/m 22). Iedere salarisgroep bevat 13 treden.

Vakantietoeslag
Jaarlijks in de maand mei ontvangt de werknemer een vakantietoeslag van 8% van het feitelijk genoten salaris in het vakantietoeslagjaar.

Eindejaarsuitkering
De werknemer ontvangt in december een structurele eindejaarsuitkering van 2,5% van het in het lopende jaar verdiende bruto jaarsalaris. Als de werknemer vóór december uit dienst treedt, ontvangt hij deze uitkering naar rato bij de laatste salarisbetaling.

Jubileumuitkering
Als een werknemer 25 of 40 in dienst is bij Arbo Unie (of een van de rechtsvoorgangers), ontvangt de werknemer een gratificatie. Bij een dienstverband van:

  • 25 jaar: 1 maandsalaris;
  • 40 jaar: 1 maandsalaris.

Contracten

Opzegtermijn
Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk op de laatste dag van de maand. Werkgever en werknemer kunnen een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. Als dit het geval is, moet zowel de werkgever als de werknemer zich hieraan houden.

Werktijden en diensten

  • De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.
  • De werktijden liggen tussen 07.00 en 19.00 uur op de in onderling overleg vastgestelde werkdagen. Op overige uren worden alleen werkzaamheden verricht die naar het oordeel van de werkgever strikt noodzakelijk zijn.
  • Zowel de reistijd voor woon-werkverkeer als de tijd die nodig is voor het gebruiken van de lunch, wordt niet tot de werktijd gerekend.

Vakantie en verlof

Vakantie-uren
Werknemers hebben recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Werknemers hebben het recht om een aaneengesloten vakantie van ten hoogste drie weken op te nemen.

Vakbondsverlof
De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de vakvereniging(en) waarvan hij lid is, mits de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten. FBZ valt onder de definitie van vakvereniging. Werknemers die activiteiten verrichten voor FBZ (zoals deelname aan de klankbordgroep Cao Arbo Unie) kunnen daarvoor betaald verlof tot 5 dagen per jaar krijgen.

Lees verder

Bijzonder verlof
In de Cao Arbo Unie wordt bijzonder verlof verleend in de volgende situaties:

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Huwelijksaangifte Een halve dag
Huwelijk werknemer 2 dagen
Huwelijk van gezinslid/-leden werknemer of bloed- en aanverwanten 1ste en 2de lijn 1 dag
Registratie partnerschap 2 dagen
Verhuizing 1 dag (max. 1 per jaar)
25- en 40-jarig huwelijksfeest werknemer 1 dag
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest (schoon)ouders of pleegouders 1 dag

Ziekte

  • Als de werknemer ziek wordt, ontvangt hij gedurende de eerste periode van 52 weken 100% van zijn brutomaandsalaris.
  • Gedurende de tweede periode van 52 weken ontvangt de werknemer 70% van zijn brutomaandsalaris.
×Close search
Zoeken