skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers. Sinds oktober 2020 vertegenwoordigt FBZ aan deze cao-tafel de werknemersbelangen van bedrijfsartsen en psychologen. 

De basis Salaris en vergoeding Contracten Functiewaardering Contributie Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Soort cao
Standaard cao (lees over het verschil tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV, CNV Dienstenbond
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Pensioenfonds
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

 • Medewerkers krijgen vanaf 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1,6%. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht uitbetaald met de salarisbetaling van 24 maart.
 • Omdat het salaris omhooggaat, wordt er ook meer premie afgedragen voor het pensioen van werknemers. Over de maanden juli tot en met december 2020 kan PFZW de pensioenafdracht echter niet met terugwerkende kracht aanpassen. Daarom zal Arbo Unie het werkgeversdeel van de pensioenpremie over die maanden rechtstreeks aan medewerkers uitbetalen. Ook dat gebeurt met de salarisbetaling in de maand maart.
 • Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag. Dit bedrag ligt 25 procent hoger dan het bedrag dat het NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) adviseert. Bij de salarisbetaling in de maand april wordt deze vergoeding uitbetaald over de eerste maanden van 2021. Daarna zal de vergoeding per kwartaal worden uitbetaald.
 • In 2018 is al een keer de afspraak gemaakt om een nieuw functiehuis en loongebouw te ontwikkelen, maar die afspraak is om diverse redenen nooit uitgewerkt. Dat wordt nu alsnog opgepakt.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
De werknemer wordt ingedeeld in de bij de functietypering behorende functieschaal, waaraan een salarisgroep is gekoppeld. In totaal zijn er 21 salarisgroepen (salarisgroep 2 t/m 22). Iedere salarisgroep bevat 13 treden.

Vakantietoeslag
Jaarlijks in de maand mei ontvangt de werknemer een vakantietoeslag van 8% van het feitelijk genoten salaris in het vakantietoeslagjaar.

Eindejaarsuitkering
De werknemer ontvangt in december een structurele eindejaarsuitkering van 2,5% van het in het lopende jaar verdiende bruto jaarsalaris. Als de werknemer vóór december uit dienst treedt, ontvangt hij deze uitkering naar rato bij de laatste salarisbetaling.

Jubileumuitkering
Als een werknemer 25 of 40 in dienst is bij Arbo Unie (of een van de rechtsvoorgangers), ontvangt de werknemer een gratificatie. Bij een dienstverband van:

 • 25 jaar: 1 maandsalaris;
 • 40 jaar: 1 maandsalaris.

Contracten

Opzegtermijn
Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk op de laatste dag van de maand. Werkgever en werknemer kunnen een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. Als dit het geval is, moet zowel de werkgever als de werknemer zich hieraan houden.

Functiewaardering

Bij Arbo Unie wordt gewerkt met een eigen systeem voor functiewaardering. Werknemers kunnen informatie over dit systeem opvragen bij de HR-afdeling van Arbo Unie.

Vergoeding contributie

Wat zegt uw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die u betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien u in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het kan u een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Arbo Unie 2021: uiterlijk in november van ieder jaar kan de werknemer de bijdrage voor de vakbond declareren bij de werkgever. De werkgever betaalt de helft van de contributie (artikel 28 en 29). Werknemers die lid zijn van een voor zijn functie gevormde vereniging komen in aanmerking voor vergoeding van onder meer de contributie van beroepsvereniging (artikel 17).

Werktijden en diensten

 • De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.
 • De werktijden liggen tussen 07.00 en 19.00 uur op de in onderling overleg vastgestelde werkdagen. Op overige uren worden alleen werkzaamheden verricht die naar het oordeel van de werkgever strikt noodzakelijk zijn.
 • Zowel de reistijd voor woon-werkverkeer als de tijd die nodig is voor het gebruiken van de lunch, wordt niet tot de werktijd gerekend.

Vakantie en verlof

Vakantie-uren
Werknemers hebben recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Werknemers hebben het recht om een aaneengesloten vakantie van ten hoogste drie weken op te nemen.

Vakbondsverlof
De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de vakvereniging(en) waarvan hij lid is, mits de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten. FBZ valt onder de definitie van vakvereniging. Werknemers die activiteiten verrichten voor FBZ (zoals deelname aan de klankbordgroep Cao Arbo Unie) kunnen daarvoor betaald verlof tot 5 dagen per jaar krijgen.

Lees verder

Bijzonder verlof
In de Cao Arbo Unie wordt bijzonder verlof verleend in de volgende situaties:

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Huwelijksaangifte Een halve dag
Huwelijk werknemer 2 dagen
Huwelijk van gezinslid/-leden werknemer of bloed- en aanverwanten 1ste en 2de lijn 1 dag
Registratie partnerschap 2 dagen
Verhuizing 1 dag (max. 1 per jaar)
25- en 40-jarig huwelijksfeest werknemer 1 dag
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest (schoon)ouders of pleegouders 1 dag

Ziekte

 • Als de werknemer ziek wordt, ontvangt hij gedurende de eerste periode van 52 weken 100% van zijn brutomaandsalaris.
 • Gedurende de tweede periode van 52 weken ontvangt de werknemer 70% van zijn brutomaandsalaris.
×Close search
Zoeken