skip to Main Content

FAQ sociaal plan

 

Met de meeste werkgevers van zorginstellingen lukt het in goed overleg tot een sociaal plan te komen, waarin de arbeidspositie van werknemers zo goed mogelijk is geregeld mocht er een reorganisatie nodig zijn. Onze belangrijkste speerpunten: 

  • Werkgelegenheidsgarantie: geen gedwongen ontslagen.
  • Iemand die boventallig is en herplaatst wordt in een functie met een lagere salarisschaal, moet zijn salaris behouden.
  • Een objectief en transparant herplaatsingsbeleid.

Hoe weet ik of er binnen mijn organisatie een sociaal plan geldt?

Als je werkgever met de werknemersorganisaties een sociaal plan heeft opgesteld dan staat dat sociaal plan over het algemeen op het intranet.

Kan ik toch worden ontslagen als er een sociaal plan is?

Dat hangt ervan af wat in het sociaal plan is afgesproken met je werkgever. FBZ tekent geen sociaal plan als daarin de mogelijkheid van gedwongen ontslagen is opgenomen, want dat wijkt te ver af van onze principes.

De volgende opties komen voor. Soms staat in een sociaal plan dat gedwongen ontslagen alleen mogelijk zijn na overleg met de werknemersorganisaties, eventueel via een openbreekclausule. In dat geval kunnen de bonden invloed uitoefenen.
Ook kan in een sociaal plan afgesproken worden dat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten, maar dat de werkgever zich tot het uiterste zal inspannen dit te voorkomen.

Het is daarom altijd verstandig het sociaal plan van je werkgever erop na te slaan.

Mijn werkgever heeft een sociaal plan opgesteld zonder de werknemersorganisaties. Wat betekent dit voor mij?

Als je lid bent van een van de beroepsorganisaties die zijn aangesloten bij FBZ en FBZ heeft het sociaal plan niet ondertekend, dan ben je niet aan het sociaal plan gebonden. Dat wil niet zeggen dat je werkgever, als er wel een sociaal plan is overeengekomen met de andere werknemersorganisaties of zelfs met de ondernemingsraad, het sociaal plan niet op jou hoeft toe te passen. Je werkgever is daar namelijk wel toe verplicht. Als er een sociaal plan is, moet je werkgever dat op al zijn werknemers toepassen.

Moet ik akkoord gaan met een overplaatsing naar een andere locatie?

Accepteren van een overplaatsing naar een andere locatie is niet altijd verplicht. Meestal staat in het sociaal plan vermeld wat de grenzen zijn die aan de overplaatsing worden gesteld. Je moet daarbij denken aan reistijd en reisafstand. Over het algemeen worden de grenzen gehanteerd die door het UWV worden gehanteerd: 1,5 uur reistijd enkele reis woon-werk met het openbaar vervoer. Maar in het sociaal plan zijn soms andere grenzen aangegeven. Het is daarom verstandig het sociaal plan van je werkgever daar op na te slaan.

Ben ik verplicht om mee te werken aan het vinden van ander werk, als mijn functie wordt opgeheven?

Ja, dat ben je verplicht. Dat is meestal afgesproken in het sociaal plan. Maar het is ook een eis van het UWV om eventueel, als je geen ander werk kunt vinden, in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Als je niet actief hebt meegewerkt aan het vinden van een andere baan dan kan het UWV je ‘verwijtbaar werkloos’ achten, waardoor je het risico loopt dat je geen WW-uitkering ontvangt. Je moet daarom actief zoeken naar ander werk, zowel bij je eigen werkgever als bij andere werkgevers.

Is mijn werkgever verplicht een sociaal plan op te stellen voor elke reorganisatie?

Nee, dat hoeft niet. Je werkgever kan met de werknemersorganisaties een doorlopend sociaal plan (ook wel sociaal beleidskader genoemd) overeenkomen. Soms is je werkgever verplicht dat te doen omdat dat in de cao is bepaald. Dat doorlopend sociaal plan geldt dan voor iedere reorganisatie die gedurende de looptijd van het doorlopend sociaal plan wordt gedaan. Ook kan het gebeuren dat je werkgever en de werknemersorganisaties niet tot overeenstemming komen over een sociaal plan, of dat je werkgever failliet wordt verklaard. In die gevallen is er geen sociaal plan.

Mijn werkgever doet zaken met één outplacementbureau, maar zij zijn helemaal niet gespecialiseerd in mijn vakgebied. Kan ik vragen om een ander bureau?

Ja, je kunt dat vragen. Het is immers ook in het belang van je werkgever dat je snel een andere baan vindt. Je werkgever kan wel grenzen stellen aan de kosten van een dergelijk bureau.

Wat kan ik doen als ik denk dat het sociaal plan niet goed nageleefd wordt?

Vaak is in het sociaal plan opgenomen waar je terecht kunt als je denkt dat het sociaal plan niet goed wordt nageleefd. In veel gevallen is een advies- of begeleidingscommissie ingesteld. In zo’n commissie zit iemand namens de werkgever en iemand namens de werknemersorganisaties, die samen een onafhankelijke voorzitter hebben aangewezen. Bij deze commissie kun je terecht als je twijfels hebt over de juiste toepassing van het sociaal plan. Als in het sociaal plan een dergelijke commissie niet is ingesteld dan kun je voor juridische ondersteuning contact opnemen met je beroepsvereniging of met de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp (als dit aanbod bij je vereniging in het lidmaatschapspakket zit).

×Close search
Zoeken