skip to Main Content

Zeggenschap van zorgprofessionals ligt per 1 juli wettelijk vast

MedezeggenschapZeggenschap

Met de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de zeggenschap van zorgprofessionals wettelijk vastgelegd. Vanaf 1 juli moeten zorgverleners in de gelegenheid gesteld worden om invloed uit te oefenen op het beleid van de zorginstelling waar het verlenen van goede zorg betreft. Die professionele blik is essentieel bij het maken van beleid. De wet geldt voor alle zorgprofessionals.

Eind 2022 ging de Eerste Kamer akkoord met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) om zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden te bieden voor inspraak in het beleid van hun zorginstelling. De wetswijziging betreft artikel 3 van de Wkkgz: onder het begrip ‘goede zorg’ valt ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Uitgangspunt is dat binnen zorg­instellingen niets over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder dat zorgprofessionals daarbij betrokken zijn.

Aan de slag

Werkgevers moeten nu aan de slag om zorgprofessionals te betrekken bij besluiten die over de inhoud en organisatie van het werk gaan, bijvoorbeeld in een medische of professionele adviesraad. Maar ook door thema’s als werkdruk, werkplezier, innovatie of tekort aan collega’s (gaten in de roosters) te agenderen voor het werkoverleg. Met de nieuwe wet in de hand kunnen zorgprofessionals zelf binnen hun instelling hun invloed claimen op het beleid.
Om te ondersteunen dat de zeggenschap van zorgprofessionals goed van de grond komt en de wet meer gaat leven voor werkgevers en werknemers wil FBZ dit collectief verankeren in de verschillende zorgcao’s.

 

 

×Close search
Zoeken