skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Nederlandse Universiteiten

Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. De cao voor ruim 57.000 universiteitswerknemers liep 31 maart af. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht per 1 april ingaan.

Onderhandelaar Joyce Kuijpers: “We hebben in het akkoord de focus behalve bij salarisverbetering voor de korte termijn gelegd op het doorvoeren een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals goede faciliteiten voor ouderschapsverlof, heldere voorwaarden voor scholing en een studie- afspraak over contracten voor docenten. Alle universiteitswerknemers kunnen rekenen op arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen.”

Wat staat in het onderhandelaarsakkoord?

  • Salaris
    Alle universiteitswerknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per 1 juli 2022. Verder is een eenmalige uitkering afgesproken van bruto € 400. Voor werknemers met een minimumuurloon geldt een eenmalige uitkering van bruto € 750.
  • Ouderschapsverlof
    Bij de universiteiten bestond al een regeling doorbetaald ouderschapsverlof van 13 weken tot 62,5% van de bezoldiging totdat het kind 8 jaar wordt. Dit percentage wordt per 1 augustus verhoogd naar 70% van de bezoldiging in het eerste levensjaar van het kind. De regeling is  ruimer dan de nieuwe wetgeving die per 2 augustus 2022 in werking treedt omdat er bijvoorbeeld geen limiet van het maximum dagloon in zit. Verder geldt geen terugbetalingsverplichting meer bij vertrek binnen 6 maanden na afloop van het gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlof.
  • Scholing
    In de cao stond dat de werkgever faciliteiten verstrekt, maar dat leidde regelmatig tot discussie over bijvoorbeeld of een opleiding onder werktijd mag worden gevolgd. Nu wordt expliciet opgenomen dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.
  • Studieafspraak contracten docenten
    Cao-partijen onderkennen dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universitaire sector en ook voor deze groep medewerkers getuigt van goed werkgeverschap. Daarom starten partijen in september 2022 een gezamenlijke studie om op basis van een analyse van gegevens vast te stellen hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode kan worden verbeterd waarbij met name ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer vaste contracten te creëren. Daarbij worden de mogelijkheden en beperkingen vanuit organisatieperspectief meegenomen. De uitkomsten van deze studie zijn input voor de onderhandelingen voor de volgende cao.

Bekijk de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Hoe verder?
Komende week zal de ledenraadpleging van start gaan bij de verenigingen met leden onder deze cao zodat de achterban van AC/FBZ kan aangeven of ze zich kan vinden in de afspraken voor de nieuwe cao.

×Close search
Zoeken