skip to Main Content

“Torn niet aan de pensioenopbouw”

ArbeidsmarktPensioen

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke partijen willen tornen aan de pensioenopbouw van werknemers. Geen goed plan, vindt FBZ-voorzitter Maarten Faas. “Dit is niet in lijn met de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel.”

 De doorrekening van het CPB laat onder andere zien dat de VVD en D66 willen dat mensen kunnen kiezen of ze boven 60.000 euro aan bruto jaarsalaris nog pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen. Kort gezegd: de verplichtstelling wordt dan beperkt tot een salaris van maximaal 60.000 euro. ChristenUnie en de SGP gaan op hun beurt voor een aftopping van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. De ChristenUnie stelt voor die aftrekbaarheid af te toppen op 60.000 euro; de SGP legt de grens bij 80.000 euro.

Consequenties

FBZ is niet blij met die voorstellen. “Ik snap dat politieke partijen zoeken naar manieren om kosten te besparen, maar deze voorstellen hebben nogal wat consequenties en sluiten bovendien niet aan bij de afspraken in het pensioenakkoord”, zegt Faas. Daarin staat dat alle werknemers een pensioen moeten kunnen opbouwen van zo’n 80% van het gemiddelde inkomen. “Als je pensioenopbouw deels vrijwillig maakt, zoals D66 en de VVD willen, red je dat zeker niet.”

De fiscale aftopping, die de ChristenUnie en SGP voorstellen, is volgens hem ook niet in lijn met de nieuwe Wet toekomst pensioenen, waarin het akkoord voor een nieuw pensioenstelsel is uitgewerkt. “Afgesproken is dat het fiscale kader niet zou veranderen.”

Geld voor de zorg

Het CPB heeft de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen doorgerekend. Zes daarvan (CDA, GroenLinks, SP, PvdA, DENK en 50PLUS) willen meer geld uittrekken voor de zorg, maar de mate waarin verschilt. Als wordt gekeken naar het salaris van zorgmedewerkers, willen het CDA en D66 bijvoorbeeld alleen het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden verhogen. Faas begrijpt die focus – de personeelstekorten zijn bij die twee beroepsgroepen het grootst – maar roept een nieuw kabinet op om in de volle breedte naar de arbeidsmarktproblematiek in de zorg te kijken. “De werkdruk is over de hele linie hoog, evenals de uitstroom. Zonder maatregelen wordt dat alleen nog maar erger. Volgens ramingen komt de sector zorg en welzijn in het ergste geval 74.000 mensen tekort in 2022. Om de zorg op langere termijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, moet de zorg aantrekkelijker worden gemaakt om in te werken. En daar hangt een prijskaartje aan.”

Geef de zorg de ruimte

Een structureel betere beloning is volgens Faas een van de knoppen waar de overheid aan kan draaien en waar ze rechtstreeks invloed op heeft via de overheidsbijdrage voor arbeidsvoorwaarden in de zorg (OVA). “We dreigen momenteel aan veel cao-overlegtafels in een impasse te raken. Om goede afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zorgprofessionals, is extra investeren echt bittere noodzaak. Maak de zorg dus aantrekkelijker en geef de zorg meer ruimte. Veel zorgprofessionals overwegen de zorg te verlaten vanwege de hoge werkdruk, bureaucratie en administratieve regeldruk. Geef zorgprofessionals dus zeggenschap, investeer in hen en zet ze in de lead.”

 

×Close search
Zoeken