skip to Main Content

Reactie FBZ op discussienota Toekomst van de zorg: Maak de zorg aantrekkelijker

Arbeidsmarkt

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse gezondheidszorg op langere termijn voor iedereen goed en toegankelijk blijft? Die vraag staat centraal in de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van VWS. FBZ heeft als vakbond van hoogopgeleide zorgprofessionals op deze nota gereageerd en wil meer focus op de randvoorwaarden om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

Op hoofdlijnen herkent FBZ de denkrichtingen die mede de contouren gaan bepalen voor de toekomstige zorg zoals het verleggen van het accent op ziekte en zorg naar preventie en het zodanig inrichten van de zorg zodat mensen ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden.

Verbeter de randvoorwaarden


Maar wat FBZ betreft is er op dit moment nog onvoldoende focus op de randvoorwaarden om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken. Juist dat is belangrijk voor het aantrekken en behouden van zorgpersoneel. Daarbij spelen de volgende factoren een hoofdrol:

  • Essentieel is dat voor zorgverleners werkplezier weer voorop komt te staan. Wat maakt dat een kwart van de medisch specialisten in opleiding overweegt met hun opleiding te stoppen en de uitstroom onder jonge werknemers in de zorg heel hoog is (binnen twee jaar is 43% weer weg), met name in de eerste jaren dat ze werken in de zorg? Er moet veel meer focus komen op maatregelen die voorkomen dat mensen de zorg verlaten.
  • Zorgprofessionals moeten gezond en veilig hun werk kunnen doen, de hoge werkdruk echter zorgt voor een hoog ziekteverzuim. In onze reactie geven we aan hoe dit kan worden aangepakt.
  • Veel zorgprofessionals zijn gefrustreerd dat zij niet worden betrokken bij het beleid en de gang van zaken binnen hun instelling. Zij weten echter bij uitstek wat nodig is voor goede zorg en zijn gewend en opgeleid om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom vinden we meer zeggenschap van de zorgprofessionals op de werkvloer noodzakelijk. Wat FBZ betreft komen er professionele adviesraden in alle zorginstellingen zodat zorgverleners betrokken zijn bij strategische beslissingen. Dit zal leiden tot meer werkplezier én kwalitatief betere zorg.
  • Er zijn structureel meer financiële middelen nodig om zorgwerkgevers in staat te stellen hun werknemers een passend pakket arbeidsvoorwaarden te bieden. Door inflatie en stijgende pensioenpremies leveren zorgprofessionals nu feitelijk koopkracht in.

Zorgkosten beteugelen


De discussienota pleit in de paragraaf over financiële prikkels voor meer ‘gelijkgerichtheid’ binnen organisaties, zodat de belangen van de verschillende actoren dezelfde kant op wijzen. FBZ is van mening dat alle zorgverleners vanuit hun professionele ambitie gericht zijn op het belang van de patiënt/cliënt en dus de kwaliteit van de zorg. De manier waarop gecontracteerd wordt in de zorg zien we als een obstakel. Prikkels die sturen op productie moeten dan ook worden gereduceerd in de hele keten van afspraken tussen zorgverzekeraars, instellingen en zorgprofessionals. De inzet op gelijkgerichtheid moet wat FBZ betreft in de juiste context geplaatst worden, niet de werkvorm van de mensen die in de zorg werken is een hinderpaal maar de focus op productieomvang over de gehele breedte van het stelsel.

Meer weten?

Lees onze complete reactie

×Close search
Zoeken