skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

GGZ

FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Daarnaast zijn diverse afspraken gemaakt over opleiding en registraties.

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, gingen de cao-partijen op 23 mei in onderhandeling over een nieuwe cao. Het werd helaas geen vliegende start, omdat in de inzetbrief van GGZ Nederland een aantal verslechteringen werden voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de vier werknemersorganisaties. Uiteindelijk lukte het na vier onderhandelingsrondes om in de nacht van 5 op 6 juli een akkoord te bereiken, waarbij de eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. FBZ-onderhandelaar José Klerks: “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen, waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben.”

In het onderhandelaarsakkoord is (onder andere) het volgende afgesproken:

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd.

Salaris tijdens tweede opleiding en vervolgopleiding

Werknemers die een tweede opleiding in de zorg willen volgen of al een vervolgopleiding doen, waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog, mogen er in salaris niet op achteruitgaan en moeten hun perspectief behouden. Ook is een minimum inschaling bij instroom in de opleiding gegarandeerd. Gedurende de opleiding krijgt de werknemer jaarlijks een periodieke verhoging in de salarisschaal.

Wettelijk verplichte registraties

Aios (incl. aios MIAM) krijgen de kosten voor inschrijving in het RGS vergoed.
Verslavingsartsen krijgen de kosten verbonden aan registratie in het KNMG-register vergoed.
De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijgt de gemaakte registratie door de werkgever vergoed.

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

Slaapdiensten

Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer geen bezwaar heeft tegen slaapdiensten.

Medische staf

In de cao wordt opgenomen dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf) heeft conform de ‘regeling inspraak medisch specialisten’ (zie ook bijlage X in het akkoord).

Twee onderzoeken O&O fonds GGZ

O&O fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds voor de ggz-sector, gaat tijdens de looptijd van de cao twee onderzoeken doen:

  • Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten.
  • Toetsing van de studie afspraak Preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao)

Meer weten?

Bekijk dan het integrale onderhandelaarsakkoord.

Leden van een vereniging die is aangesloten bij FBZ, ontvangen medio juli een uitgebreide toelichting op het akkoord van hun vereniging en kunnen dan ook hun stem uitbrengen.

×Close search
Zoeken