skip to Main Content

Casus: Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

CasusRechtshulp

Karl Derksen* werkt als diëtist een ziekenhuis. Vorig jaar werd Karl ziek en kon zijn werk niet voortzetten. Hij kreeg de diagnose Multiple Sclerose en het is onduidelijk of hij nog in staat zal zijn om zijn huidige functie te vervullen. Hij maakt zich zorgen wat dit betekent voor zijn inkomen en neemt contact op met FBZ Rechtshulp.

Derksen komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen, die hem vertelt hij in elk geval de eerste twee jaar salaris ontvangt van zijn werkgever. Het eerste jaar 100% van zijn salaris, het tweede jaar 70%. Dat is zo vastgelegd in de Cao Ziekenhuizen. In de tussentijd zal Derksen samen met zijn werkgever moeten onderzoeken wat het einddoel is van zijn re-integratie. “Zij worden hierbij begeleid door de bedrijfsarts en eventueel een casemanager”, vertelt Welschen. “Meestal is het einddoel volledig dan wel in aangepaste vorm terugkeren naar de eigen functie.”

Onderzoek arbeidsdeskundige

Welschen vertelt dat als het einddoel aan het begin van het tweede ziektejaar nog onzeker is, Karls werkgever aan de bedrijfsarts kan vragen een functiemogelijkhedenlijst (FML) in te vullen. “Vaak krijgt de werknemer vervolgens de vraag mee te werken aan een onderzoek door een arbeidsdeskundige. Wij adviseren meestal dat te doen. Als werknemer wil je namelijk niet het verwijt krijgen dat je niet meewerkt aan je re-integratie.”

Mate van arbeidsongeschiktheid

Als Karl na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, zal bij het UWV een WIA-uitkering worden aangevraagd. “Het UWV toetst eerst of partijen voldoende aan de re-integratie hebben gedaan, en beoordeelt wat de werknemer nog kan doen (restverdiencapaciteit). Het verschil tussen het inkomen dat Karl ontving en de restverdiencapaciteit is het loonverlies; dat bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.”

Twee typen uitkeringen

De WIA bestaat uit twee typen uitkeringen: de IVA en de WGA. Als Karl binnen vijf jaar tijd geen kans op herstel heeft, krijgt hij een IVA-uitkering (inkomensvoorziening volledig duurzaam arbeidsongeschikten) van 75% van het maximumdagloon. In de zorg is in de meeste pensioenfondsen een voorziening opgenomen die zorgt voor een aanvulling tot 75% van het oorspronkelijke loon. Is er wél een kans op herstel met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 tot 100%, dan komt Karl in aanmerking voor een uitkering uit de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid ontvangt hij geen uitkering. In de zorg is in de meeste pensioenfondsen een voorziening opgenomen voor een aanvulling tot maximaal 70% van het loon.

Stimulans tot werken

De WGA bestaat uit meerdere typen uitkeringen. Eerst is sprake van de WGA loongerelateerde uitkering (3 tot 38 maanden) van maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. Maar ook dit is weer gemaximeerd. Daarna kom je in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering (bij een benutting van ten minste 50% van de restverdiencapaciteit) of een vervolguitkering (bij een benutting van minder dan 50%). “De vervolguitkering heeft de grootste gevolgen, omdat deze is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. De aanvulling van een pensioenfonds kan dan zeer beperkt zijn. De wet stimuleert dus werken”, aldus Welschen.

Over FBZ Rechtshulp

Deze ledenservice geldt uitsluitend voor leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden. Onze experts helpen snel bij allerhande vragen of kwesties op arbeidsrechtelijk gebied. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen van cliënten zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

×Close search
Zoeken