skip to Main Content

FBZ blijft kritisch op plannen InEen voor Cao Gezondheidscentra

Gezondheidscentra

Werkgeversorganisatie InEen heeft deze week samen met werknemersorganisaties NVDA en FNV een bericht uitgebracht over de laatste ontwikkelingen rondom de Cao Gezondheidscentra. FBZ is als enige cao-partij geen afzender van dit bericht, omdat werknemers er, door de richting die InEen inslaat, op kunnen achteruitgaan. Voor FBZ is een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden niet acceptabel.

Wat is er aan de hand?

InEen heeft de Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) opgezegd per 1 maart 2019, omdat ze alle functiegroepen die in gezondheidscentra werken daar waar mogelijk in aanpalende cao’s wil onderbrengen. FBZ heeft dit van meet af aan geen goed idee gevonden: het profiel van gezondheidscentra, waarbinnen zorgprofessionals samen onder één dak werken, vraagt om een eigen cao. InEen blijft echter aan haar plannen vasthouden.

Wat wil InEen?

InEen heeft met de FNV en NVDA intussen een akkoord bereikt om de grootste groep werknemers in gezondheidscentra onder te brengen onder de Cao Huisartsenzorg. Het gaat dan om de doktersassistent, de POH, de POH-GGZ, de verpleegkundig specialist en ondersteunende functies (staf-, beleids-, ICT-functies, administratieve, financiële en facilitaire functies). Ook de physician assistant wordt onder de Cao Huisartsenzorg ondergebracht.
Voor werknemers die al vóór 1 maart 2019 onder de cao vielen en niet naar de Cao Huisartsenzorg ‘verhuizen’, wil InEen voorlopig de oude Cao Gezondheidscentra toepassen, totdat er andere afspraken zijn gemaakt. Qua oplossingsrichtingen wil InEen voor onder andere fysiotherapeuten en verloskundigen een adviesregeling. Over de huisartsen wil ze met de LAD over een oplossing praten. De apothekers wil InEen bij de Cao Apothekers in dienstverband onderbrengen.

Waarom is FBZ niet blij met deze plannen?

Het belangrijkste bezwaar van FBZ zit in de afspraken voor werknemers die niet in een aanpalende cao kunnen worden ondergebracht, zoals de fysiotherapeuten en verloskundigen. Voor hen wil InEen een adviesregeling maken, maar die wil ze niet bindend opleggen aan haar leden. Dat betekent dat werkgevers volledig vrij zijn om de afspraken in de adviesregeling wel of niet te volgen; ze kunnen bijvoorbeeld een lager salaris aanbieden. FBZ ziet adviesregelingen om die reden per definitie als een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast gaan werknemers voor wie de ‘oude’ cao nawerking heeft er sowieso op achteruit, omdat de afspraken uit die cao niet meer worden geïndexeerd. “De plannen van InEen staan haaks op het uitgangspunt dat we vorig jaar in het laatste cao-akkoord zijn overeengekomen, namelijk: dat de werknemer er in de nieuwe situatie niet op mag achteruitgaan”, aldus FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot. “Helaas geeft InEen die garantie niet. Daarom zullen we zeer kritisch zijn op het verdere vervolg.”

Hoe gaat het nu verder?

Physician assistants die lid zijn van beroepsvereniging NAPA zullen worden geraadpleegd over de overgang naar de Cao Huisartsenzorg. Voor de overige groepen blijft FBZ de plannen kritisch volgen totdat er meer duidelijkheid is.

Bent u van mening, dat u, omdat u bij een gezondheidscentrum werkt en uw functie op basis van het overgangsakkoord valt onder dat deel dat overgaat naar de Cao Huisartsenzorg, ook had moeten worden geraadpleegd over dit akkoord? Neem dan contact met ons op via bureau@fbz.nl.

×Close search
Zoeken