skip to Main Content

FAQ faillissement

 

Als jouw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor jou als werknemer. Een faillissement komt meestal totaal onverwacht en leidt tot veel spanning en onzekerheid bij de werknemers. Deze FAQ geeft antwoord op vragen als: moet ik direct op zoek naar ander werk of kan ik mijn baan behouden? Hoe lang loopt mijn salaris nog door? En hoe zit het met mijn vakantiegeld en mijn pensioen? Is een doorstart mogelijk en zo ja, wat betekent dit dan voor mij?

Mijn werkgever gaat failliet. Wat moet ik wel en niet doen?

Als jouw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor jou als werknemer. Een faillissement komt meestal totaal onverwacht en leidt tot veel spanning en onzekerheid. Want het levert vragen op, zoals: moet ik nu direct op zoek naar ander werk of kan ik mijn baan behouden? Hoe lang loopt mijn salaris nog door? En hoe zit het met mijn vakantiegeld en mijn pensioen? Is een doorstart mogelijk en zo ja, wat betekent dit dan voor mij? In deze FAQ lees je over de gevolgen van een faillissement voor jouw arbeidspositie en wat je wel en niet moet doen.

Mijn werkgever heeft surseance (uitstel) van betaling aangevraagd. Wat betekent dit voor mijn werk en salaris?

Bij ernstige financiële problemen kan een instelling surseance van betaling aanvragen. Dat betekent dat de instelling gedurende een bepaalde periode zijn schulden niet hoeft te voldoen. Surseance wordt verleend als er tijdelijke financieringsproblemen zijn.

De rechtbank benoemt een bewindvoerder, die samen met de werkgever de leiding krijgt over de instelling. De salarissen worden betaald zolang er geld is en de bewindvoerder het toelaat. Bij surseance blijven de medewerkers gewoon in dienst. Er gelden de gebruikelijke regels voor ontslag en ontslagbescherming, indien de werkgever voornemens heeft medewerkers te ontslaan. Het is mogelijk dat een surseance uitmondt in een faillissement. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou als werknemer.

Mijn werkgever is failliet. Wat gaat er gebeuren?

Als een werkgever de rekeningen niet meer kan betalen en schulden niet meer kan aflossen, zal de rechter het bedrijf failliet verklaren. Bij een faillissement houdt het bedrijf in feite op te bestaan: er wordt beslag gelegd op het gehele vermogen. De werkgever heeft er niets meer over te zeggen. De rechtbank stelt een curator aan. Deze krijgt het beheer en de beschikking over het tot het faillissement behorend vermogen (de failliete boedel) en wikkelt het faillissement af. Belangrijkste taak van de curator is zorg te dragen voor de belangen van alle schuldeisers. Dus ook voor de belangen van de medewerkers.

Welke stappen onderneemt de curator? De curator:
• Brengt de bezittingen, schulden en tegoeden in kaart;
• Zegt de arbeidsovereenkomsten op;
• Onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart.

Moet ik blijven werken als mijn werkgever failliet is?

Ook na de faillietverklaring door de rechter blijft het werk in de organisatie doorgaan. Jij blijft gewoon in dienst tot jouw arbeidsovereenkomst door opzegging na afloop van de opzegtermijn is geëindigd. Lopende projecten worden zoveel mogelijk voortgezet en de financiële administratie moet worden afgerond. Je verricht dus jouw werkzaamheden, zolang je arbeidsovereenkomst loopt.

Wat gebeurt er met mijn arbeidsovereenkomst?

Als de organisatie waar je werkt failliet gaat, is het zeer waarschijnlijk dat de curator jouw arbeidsovereenkomst opzegt. Anders lopen de schulden namelijk nog verder op. Meestal is het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten een van de eerste dingen die de curator doet. Bij een faillissement is geen ontslagvergunning van het UWV nodig. Ook vervalt de ontslagbescherming voor zieke en zwangere werknemers. De curator heeft voor de opzegging een machtiging van de rechtercommissaris nodig (deze houdt toezicht op de afwikkeling van het faillissement). Die toestemming zal de curator meestal wel krijgen. Ook is hij verplicht de betrokken werknemersorganisaties, zoals FBZ, op de hoogte te brengen bij het opzeggen van 20 of meer arbeidsovereenkomsten. Ook vraagt hij advies aan de ondernemingsraad. Beide acties onderneemt hij ook als de hij de failliete organisatie wil sluiten of overdragen.

Wat is de wettelijke opzegtermijn bij een faillissement?

In principe geldt de opzegtermijn die met jou is overeengekomen, dan wel de wettelijke opzegtermijn. Maar bij een faillissement geldt dat de opzegtermijn, nooit langer mag zijn dan zes weken. Dit is het wettelijke maximum bij een faillissement. Er geldt alleen een uitzondering voor oudere werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren en die op die datum al in dienst waren bij de (nu failliete) werkgever. Als voor deze medewerkers op 1 januari 1999 een langere opzegtermijn gold dan zes weken, dan blijft de langere opzegtermijn gelden.

Met welke opzegtermijn moet ik rekening houden als ik bij een faillissement zelf mijn baan wil opzeggen?

Als jij zelf je arbeidscontract wilt opzeggen, geldt ook voor jou de opzegtermijn van maximaal zes weken. Je opzegbrief stuur je aan de curator, niet aan je werkgever. Wil je sneller weg bij je oude werkgever,
bijvoorbeeld als je direct elders aan de slag kunt? Dat is bij een faillissement meestal geen probleem. Afspraken over een kortere opzegtermijn maak je met de curator.

Wordt mijn loon nog betaald?

De medewerkers die nog loon tegoed hebben van hun werkgever zijn schuldeisers van de failliete organisatie. Er bestaat bij een faillissement een duidelijke rangorde in vorderingen: sommige vorderingen hebben voorrang op andere. Is er sprake van achterstallig loon? Of heb je een loonvordering die is ontstaan een paar weken voordat het faillissement werd uitgesproken? Dan is dat een zogeheten bevoorrechte (preferente) vordering.

Je kunt deze vordering indienen bij de curator en het UWV. Deze heeft voorrang om uitbetaald te worden boven de niet-bevoorrechte vorderingen. Het gaat hier overigens niet alleen om loon, maar ook om loonbestanddelen, zoals vakantiebijslag over de periode voordat je werkgever failliet ging. Het loon over de periode na faillietverklaring is ook een boedelvordering. Die heeft een hogere ‘rang’ om uitbetaald te worden, mits er voldoende in de boedel is.

Wat houdt de loongarantieregeling in?

Kan jouw failliete werkgever je loon niet meer betalen? Dan kun je een beroep doen op de loongarantieregeling. Als jouw dienstverband eindigt vanwege een faillissement neemt het UWV een specifieke wettelijke periode, een gemaximeerd deel van de betalingsverplichting van jouw werkgever over. Het is wel belangrijk dat je tijdig het UWV informeert. Doe dit binnen een week zodra duidelijk is dat jouw werkgever jou niet kan betalen en bevestig dit schriftelijk. Jij ontvangt dan een faillissementsuitkering en de premies voor jouw pensioen worden doorbetaald tot aan het einde van de opzegtermijn. Een uitkering als gevolg van de toepassing van de loongarantieregeling is begrensd. Hij is gemaximeerd in duur en omvang. Zekerheidshalve kun je voor datgene dat niet onder de loongarantieregeling valt, ongeacht de eventuele rangorde, een vordering indienen bij de curator.

Wat het UWV precies betaalt, ligt vast in de wet:

  • Het loon dat jij nog tegoed hebt over maximaal 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging van de dienstbetrekking. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, dertiende maand en atv/adv-dagen over die periode.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum (Let op: voor oudere werknemers kan een langere opzegtermijn gelden).
  • Over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: jouw vakantiebijslag, vakantiegeld (loon over een vakantiedag) en pensioenpremie.

Zit er een maximum aan het loon dat ik van het UWV krijg?

Het loon dat je van het UWV krijgt, is gemaximeerd op 150% van het maximumdagloon. Het maximumloon bedraagt vanaf 1 juli 2018 € 4.598,28 bruto. Het loon dat u van het UWV krijgt, inclusief 8% vakantietoeslag bedraagt dus maximaal € 6.897,42 bruto. Dit kan betekenen dat jouw salaris niet volledig wordt vergoed door het UWV.

Hoe zit het met ontslagvergoeding?

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege een faillissement, heb je geen recht op de wettelijke transitievergoeding. Een werkgever is mogelijk in een sociaal plan overeengekomen dat medewerkers een vergoeding krijgen bij gedwongen ontslag. In geval het ontslag en einde arbeidsovereenkomst geeffectueerd is voor de datum van het faillissement, is het advies de ontslagvergoeding als vordering bij de curator in te dienen.

Hoe zit het met concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding?

Nadat de arbeidsovereenkomst van de medewerker door de curator is beëindigd, bestaan tussen de failliete werkgever en de medewerker wel nog rechten en verplichtingen. Dat zijn de zogeheten postcontractuele verplichtingen. Heb je een concurrentie- of relatiebeding of een geheimhoudingsbeding getekend toen je in dienst trad bij je werkgever? Deze afspraken blijven ook na een faillissement van kracht. Jouw failliete werkgever kan je van deze verplichtingen ontslaan. Doet hij dat niet en hinderen deze verplichtingen jou te veel bij het vinden van een nieuwe werkkring, dan kun je een juridische procedure starten.

Wat betekent een doorstart voor mijn contract?

Het is goed mogelijk dat bij faillissement de organisatie of een deel daarvan kan blijven voortbestaan. In dat geval is sprake van een doorstart. Wordt de instelling overgedragen aan een andere werkgever, dan is er in principe geen sprake van ‘overgang van onderneming’. Zittende medewerkers gaan met hun contract dan ook niet automatisch mee over naar de doorstarter. De doorstarter bepaalt met wie hij een arbeidsovereenkomst aangaat. De medewerkers die door de doorstarter niet worden overgenomen, blijven in dienst van de failliete werkgever totdat de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door opzegging door de curator, is geëindigd.

Voor een doorstart zijn vaak ingrijpende veranderingen en een behoorlijke kapitaal-impuls nodig. Voorwaarde is ook dat de schuldeisers bereid zijn hieraan mee te werken. Meestal kan slechts een deel van de medewerkers ‘mee’ naar de nieuwe werkgever. Het is gebruikelijk dat de curator eerst alle medewerkers ontslaat. Vervolgens krijgt een aantal van hen een nieuw werkaanbod. Behoor jij tot de medewerkers die een aanbod krijgt om werkzaamheden te verrichten in de doorstartende organisatie, dan betekent dit dat jij een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden. Je moet opnieuw afspraken maken over je salaris en andere arbeidsvoorwaarden. In plaats van een vast contract kun je een tijdelijk contract krijgen. Je kunt een nieuwe baan bij de doorstartende werkgever overigens niet zomaar weigeren. Dit kan gevolgen hebben voor je WW-uitkering.

Wat is mijn arbeidsrechtelijke positie bij opvolgend werkgeverschap?

Soms wordt de doorstartende werkgever beschouwd als de opvolger van de failliete werkgever. Bij opvolgend werkgeverschap, zijn er meer rechten die de werknemers beschermen. En dan heb je misschien een steviger arbeidspositie, dan aanvankelijk gedacht. Diverse factoren spelen een rol bij het bepalen of sprake is van opvolgend werkgeverschap. Belangrijk is of jij precies dezelfde werkzaamheden gaat verrichten als bij jouw oude werkgever. Vermoed je dat er sprake zou kunnen zijn van opvolgend werkgeverschap? Neem dan contact op met jouw beroepsvereniging. Deze schakelt met ons over de te volgen stappen.

Over jouw arbeidsrechtelijke positie bij opvolgend werkgeverschap
Bij een eventuele toekomstige ontslagronde tellen de dienstjaren van voor het faillissement mee. Als de doorgestarte werkgever een afvloeiingsregeling verschuldigd is, tellen mogelijk de dienstjaren bij jouw failliete werkgever mee bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding. Ook tellen jouw dienstjaren mee bij het bepalen van de opzegtermijn. Verder heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als je twee jaar of langer bij de failliete werkgever hebt gewerkt, zelfs als de doorstarter jou een jaarcontract heeft aangeboden.

×Close search
Zoeken