skip to Main Content

FAQ contributie

 

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging heeft de status van vakbondscontributie. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van hun jaarlijkse contributie, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele jaar, maar doe dit in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met het salaris kan verrekenen. Bekijk de praktische tips in deze FAQ. 

Wat kunt u terugkrijgen van de verenigingscontributie?

Als u lid bent van een vereniging die federatiepartner is van cao-partij FBZ, kunt u de contributie van uw vereniging via uw werkgever terugvragen. Dat levert u een aanzienlijk voordeel op.

U kunt rechten ontlenen aan wat hierover in uw cao staat. Soms bestaan er afspraken tussen de werkgever en de OR over de vergoeding van contributie.

Op alle werkgevers in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Kijk op de cao-pagina (onder Contributie) bij de cao waar u onder valt  wat er in uw cao staat over het terugkrijgen van contributie.

Hoeveel kunt u terugkrijgen?

Hoeveel u terug kan krijgen hangt af van wat daarover precies is afgesproken en het bedrag dat u betaalt voor uw lidmaatschap van uw vereniging. Het levert u in elk geval een flinke besparing op.

Teruggave van de contributie geldt alleen voor het lopende kalenderjaar.

In dit overzicht ziet u wat er in de cao’s is opgenomen over het terugkrijgen van contributie.

Hoe vraagt u de contributie terug?

Het financiële voordeel krijgt u niet terug van de beroepsvereniging, maar van uw eigen werkgever. Vraag aan uw afdeling personeelszaken wat u precies moet doen.

Meestal moet u uw contributienota/factuur of jaaropgave contributie van uw vereniging bij uw werkgever inleveren. Uw werkgever zorgt ervoor dat u een deel van uw contributie terugkrijgt.

Wanneer vraagt u uw contributie terug?

Het beste is dit in de eerste helft van het kalenderjaar bij uw werkgever in te dienen. Het kan ook later in het jaar, maar houdt u er rekening mee dat uw werkgever uw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie.

Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan. U kunt even bij P&O navragen voor welke datum u dit precies moet doen.

Hoe vindt de verrekening plaats?

De werkgever verrekent het bedrag aan betaalde contributie eenmalig met het bruto-maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u dat het bedrag bruto is ingehouden.

Omdat de sociale premies en belasting over het resterende bedrag worden geheven, kost het u netto minder (en houdt u dus meer over).

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.

Welke regeling geldt voor u?

Afhankelijk van de instelling waar u werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In uw cao staat wat over de teruggave van uw contributie is afgesproken. In uw cao leest u welke cao-afspraken voor uw branche gelden. Kijk onder contributie op de voor u geldende cao.

Verwijst de tekst naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij P&O of bij een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributie in uw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao.

×Close search
Zoeken