skip to Main Content

Positief voor ziekenhuiswerknemers: regeling verschoven diensten is ongewijzigd verlengd

GezondenveiligwerkenZiekenhuizen

Op verzoek van de bonden is de cao-regeling ziekenhuizen voor verschoven diensten ongewijzigd verlengd: voor het verschuiven blijft een termijn gelden van 72 uur (en niet 24 uur).

Nu de inhaalzorg opgeschaald wordt, omdat de COVID-zorg afgeschaald kan worden, is de verwachting dat ziekenhuiswerkgevers komende tijd onverminderd een beroep zullen doen op de flexibiliteit van werknemers om werkroosters rond te krijgen. Er wordt veel van de medewerkers gevraagd. Het is de bonden een doorn in het oog dat het cao-overleg nog niet is opgestart, waardoor deze regeling voor verschoven diensten anders automatisch zou wijzigen en gedeeltelijk zou vervallen per 1 juli, de datum waarop de huidige Cao Ziekenhuizen afloopt. Daarom hebben de bonden de NVZ voorgesteld de huidige cao-regeling voor verschoven diensten te verlengen. De NVZ heeft zich hiertoe bereid verklaard. Dit betekent dat de huidige regeling nu ongewijzigd van kracht blijft tot 1 januari 2022. Wat houdt deze regeling precies in en hoe zit het met vergoeding?

Wat is een verschoven dienst?

De werkgever kan incidenteel en in bijzondere situaties het vastgestelde arbeids- en rusttijdenpatroon wijzigen (artikel 6.13). Een verschoven dienst is een dienst die verschuift in een al vastgesteld rooster. De uren die de werknemer volgens dit rooster zou werken worden verplaatst naar uren waarop de werknemer volgens het rooster vrij zou zijn.

Wat zou er gebeuren zonder verlenging van de huidige regeling?

Dan zou de werknemer niet binnen 72 uur nadat deze van het vastgestelde rooster op de hoogte is gesteld, maar al binnen 24 uur met een roosterverschuiving te maken kunnen krijgen. Cao-partijen vinden dit onwenselijk. Daarom hebben ze besloten de vervaldatum van 1 juli 2021, zoals opgenomen in artikel 6.13 lid 3 en lid 4, uit te stellen naar 1 januari 2022.

Krijgt de werknemer compensatie voor een verschoven dienst?

Ja, als de werknemer op verzoek van de werkgever binnen 72 uur na dit verzoek een extra dienst buiten het al vastgestelde rooster werkt, dan krijgt deze naast het uurloon over de uren van deze extra dienst een overwerktoeslagpercentage.

Wat houdt deze toeslag in?

Voor het overwerk krijgt de werknemer vrije tijd dat gelijk staat aan het aantal verrichte uren overwerk. Daarnaast heeft de werknemer recht op een vergoeding. De vergoeding hangt af van de dagen en de uren waarop het overwerk plaatsvond. Raadpleeg artikel 8.4. voor alle ins en outs.

Hoe zit het met extra gewerkte uren zonder dat het vastgestelde rooster wijzigt?

In het geval waarin de werknemer gevraagd wordt extra uren te werken bovenop de volgens het rooster vastgestelde uren zonder dat andere vastgestelde uren vervallen, is geen sprake van een verschoven dienst maar van extra werk. Deze extra gewerkte uren worden op gebruikelijke wijze vergoed.

Voorbeeld verschoven dienst: volgens het rooster zou de werknemer op dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur werken, maar deze krijgt op dinsdagochtend het verzoek om van 12.00 uur tot 18.00 uur te werken. Dit is een verschoven dienst: een aantal aaneengesloten uren worden verplaatst van een moment waarop de werknemer volgens het rooster zou werken naar een moment waarop deze volgens het rooster vrij zou zijn.

×Close search
Zoeken