skip to Main Content

FAQ zondagsdiensten in ziekenhuizen 2023

Op 16 maart 2023 houden 64 ziekenhuizen een zondagsdienst. Daarbij wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het een zondag is. Planbare zorg wordt uitgesteld, maar spoedzorg gaat door, zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt. Ben je als zorgprofessional via je vereniging aangesloten bij FBZ, wees dan actief in je actiecomité en help met zoveel mogelijk ziekenhuiswerknemers mee de druk op de werkgevers voor een goede cao te verhogen. In deze FAQ vind je antwoorden op veelgestelde vragen rondom de ziekenhuisacties.

Hoe komt het dat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen zijn?

Waarom zijn de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen?
Tijdens het zevende overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 30 januari waren de onderhandeldelegaties van de vier werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na 17 uur intensief overleg dichtbij een akkoord. De onderhandeldelegatie van de NVZ bleek in de nachtelijke uren echter geen mandaat te hebben en werd teruggefloten door het NVZ-bestuur. De NVZ kwam vervolgens met een eindbod. Dat eindbod is zeer teleurstellend: van de voorstellen van FBZ is nauwelijks iets terug te zien en de salarisverhoging is voor veel functiegroepen afgetopt. Het bod is zo slecht dat ons niets anders rest dan een actietraject te starten.

Meer weten?
Lees waarom we als gezamenlijke bonden het eindbod van de NVZ voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen niet zien zitten.

Waarom een zondagsdienst?

Het is klip en klaar dat er een betere cao moet komen. Dat lukt alleen als we met zoveel mogelijk ziekenhuiswerknemers de druk op de werkgevers opvoeren en laten zien dat het ons menens is. Niemand zit te wachten op een langdurig actietraject. Daarom is besloten tot een hard middel: zondagsdiensten door heel het land. De zondagsdienst is de meest vergaande actievorm zonder dat de patiëntveiligheid in het geding komt.

Wanneer en waar worden er zondagsdiensten gehouden?

Als de werkgever niet ingaat op het ultimatum van de gezamenlijke bonden betekent dat het startsein om de zondagsdiensten in de ziekenhuizen verder gestalte te geven. De vakbonden kondigen de zondagsdienst aan en maken bekend bij welke ziekenhuizen en op welke dag de zondagsdienst plaatsvindt. Je actiecomité gaat aan de slag met het opstellen van het draaiboek. Daarin staat welke afdelingen meedoen, en hoe ervoor wordt gezorgd dat spoedzorg door kan gaan.

Wat houdt een zondagsdienst precies in?

Tijdens een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Ook opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking gaan over het algemeen zoveel mogelijk door. Om te zorgen dat de zondagsdienst inderdaad patiëntvriendelijk verloopt, moet te allen tijde worden voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op de dag van de zondagsdienst. Het is verantwoordelijkheid van je werkgever om reeds geplande afspraken af te zeggen. Zorg bovendien voor een grotere bezetting dan op een normale zondag. Zorg dat iedereen die normaal gesproken op de dag van de zondagsdienst werkt, ook echt aanwezig is, zodat eventuele incidenten goed kunnen worden opgevangen. Bij twijfel geldt dat het begrip ‘spoedeisend’ altijd in het voordeel van de patiënt moet worden uitgelegd. Tijdens een zondagsdienst kun je ook diverse activiteiten verrichten om de actie kracht bij te zetten.

Welke afdelingen sluiten hun deuren?

Dat staat precies omschreven in het draaiboek van het actiecomité van het betreffende ziekenhuis. Het ziekenhuis weet daardoor precies welke maatregelen ze moet treffen. Patiëntveiligheid staat altijd voorop. Spoedzorg gaat altijd door. Sommige afdelingen sluiten dus niet hun deuren, denk aan; spoedeisende hulp of aan de intensive care. Ook wordt extra rekening gehouden met oncologische zorg en de behandeling van kinderen.

Om te zorgen dat de zondagsdienst inderdaad patiëntvriendelijk verloopt, moet te allen tijde worden voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op de dag van de zondagsdienst. Het is verantwoordelijkheid van je werkgever om reeds geplande afspraken af te zeggen. Zorg bovendien voor een grotere bezetting dan op een normale zondag. Zorg dat iedereen die normaal gesproken op de dag van de zondagsdienst werkt, ook echt aanwezig is, zodat eventuele incidenten goed kunnen worden opgevangen. Bij twijfel geldt dat het begrip ‘spoedeisend’ altijd in het voordeel van de patiënt moet worden uitgelegd. Tijdens een zondagsdienst kun je ook diverse activiteiten verrichten om de actie kracht bij te zetten.

Hoe weet ik wanneer er een informatiebijeenkomst is van het actiecomité in mijn ziekenhuis?

Het lokale actiecomité in je ziekenhuis organiseert met de gezamenlijke vakbonden informatiebijeenkomsten voor medewerkers. Je ontvangt automatisch van ons een uitnodiging.
In het ziekenhuis hangen ook vaak posters met meer info.

Wie kunnen actievoeren?

In Nederland vallen 200.000 werknemers onder deze cao. Zij mogen allemaal actievoeren, maar doen dat altijd met de bonden en nooit op eigen houtje omdat een actie aan allerlei juridische eisen moet voldoen.

Waar moet ik op letten als ik mee wil doen aan een actie?

Als werknemer bepaal je zelf of en aan welke acties je precies meedoet, maar dat moet altijd georganiseerd. Dat betekent dat je nooit op eigen houtje zomaar een actie kan beginnen. De lokale actiecomités werken bij het opstellen van hun draaiboeken nauw samen met de vakbondsbestuurders/onderhandelaars en de actiejuristen van de vakbonden, omdat een actie aan allerlei juridische eisen moet voldoen. Het actiecomité werkt altijd nauw samen met de vakbonden. Houd de berichtgeving van het actiecomité in je ziekenhuis in de gaten en denk maar doe vooral mee.

Hoe zit het juridisch gezien als ik meedoe aan een zondagsdienst: kan mijn werkgever maatregelen tegen mij nemen?

Als je lid bent een beroepsorganisatie die is aangesloten bij FBZ, ben je beschermd op grond van het collectief actierecht. Dit betekent dat je werkgever geen rechtspositionele maatregelen mag nemen (zoals ontslag) wegens werkweigering. Als je de overeengekomen arbeid niet verricht, heb je geen recht op loon. Een aantal vakbonden beschikt over een stakingskas. En daardoor krijg je dan wel loon. FBZ heeft geen stakingskas. Hoewel je werkgever je in theorie dus kan korten op het salaris, achten wij die kans klein. Je bent namelijk gewoon in je ziekenhuis als je bent ingeroosterd en je helpt patiënten in spoedeisende gevallen. Je werkt dus gewoon tijdens een zondagsdienst, maar niet al het afgesproken werk wordt verricht. Er zal extra aandacht en tijd zijn voor de patiënt. Daarnaast kan je ook niet patiëntgebonden werkzaamheden doen, zoals deelname aan een vakgroepvergadering, administratieve achterstanden wegwerken, supervisiegesprekken voeren, de tijd nemen voor een E-learning. Kortom, van alles waar je normaal gesproken niet aan toekomt.

Als zich problemen voordoen met de loondoorbetaling, proberen de onderhandelaars in ieder geval de volledige loondoorbetaling lokaal te regelen.

Wat kan ik doen als de raad van bestuur mij aanspreekt op het feit dat ik meedoe aan een zondagsdienst?

Het gaat om een collectieve actie en je werkgever mag je niet aanspreken op het feit dat je hieraan deelneemt. De raad van bestuur kan zich ook niet verschuilen achter de NVZ.  omdat de werkgever lid en daarmee onderdeel is van de NVZ. Je werkgever moet dus goed werkgeverschap tonen, en dat gebeurt nu allerminst. Geef aan dat je je niet serieus genomen voelt.

Kan ik meedoen met de acties als mijn ziekenhuis actievoert, maar mijn afdeling niet?

Als je afdeling niet in het draaiboek van het actiecomité staat, betekent dat dat op jouw afdeling de reguliere patiëntenzorg doorgaat en jij dus ook je normale werkzaamheden verricht.
Je kan natuurlijk wel in je pauze aansluiten bij ludieke activiteiten in je ziekenhuis van alle actievoerders, zoals oploopjes, het zingen van een actielied, etc.

Hoe meer actiebereide afdelingen, hoe hoger de druk wordt voor een betere cao. Mochten meer zondagsdiensten nodig zijn, dan is het zaak als dat je ervoor zorgt het tijdig bekend te maken aan het actiecomité dat je afdeling heeft besloten mee te doen aan de volgende ziekenhuisstaking. Zorg dat je op de hoogte blijft van de berichtgeving van je actiecomité en sluit je tijdig aan.

Kan onze afdeling nog meedoen als het draaiboek is vastgesteld?

Nee. Er zijn strakke deadlines omdat alles zorgvuldig voorbereid moet worden zodat de patiëntenzorg niet in het geding is. Actiecomités moeten hun draaiboek volgens planning bij de vakbonden aangeleverd hebben. Actiejuristen van de vakbonden checken de draaiboeken op zorgvuldigheid. Na het veiligheidsoverleg tussen de vakbond en je ziekenhuiswerkgever is het draaiboek vastgesteld. Kortom, je kan niet ad-hoc alsnog als afdeling meedoen.

Wat betekent een actie voor de patiëntenzorg?

Per ziekenhuis wordt de omvang van de actie bepaald. Enige hinder voor de patiënten is niet uit te sluiten, het is natuurlijk vervelend als het ziekenhuis een afspraak moet verzetten omdat bijvoorbeeld sommige poli’s gesloten zijn. De comités en vakbonden zorgen ervoor dat de werkgever tijdig over de actieplannen geïnformeerd is, zodat hij kan anticiperen en maatregelen neemt voor de patiëntenzorg.

Wat merkt de patiënt van deze actie?

Reguliere afspraken zijn van tevoren afgezegd. Natuurlijk is dat niet fijn voor de patiënt, maar deze is actiedag nodig om duidelijk te maken dat er écht iets moet gebeuren. De actievoerders ervaren ruggensteun: patiënten zien hoe hard het personeel moet rennen om hen te helpen en steken een hart onder de riem. Een goede cao is nodig om goede ziekenhuiszorg te kunnen blijven bieden. De patiëntveiligheid staat tijdens de acties 100% voorop. Er moet waar nodig exact gehandeld worden conform de draaiboeken. Daarin staan alle maatregelen beschreven, bijvoorbeeld als er een extra operatiekamer open moet. Medewerkers zijn aanwezig en staan dus paraat om noodzakelijke zorg te bieden.

Wat moet ik melden aan de patiënt?

In principe hoef je vooraf niets te melden. Om te zorgen dat de patiënten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de zondagsdienst, verzet je bestaande afspraken en maak je geen nieuwe afspraken op de dag van de zondagsdienst. Als je op de dag van de zondagsdienst patiënten in het ziekenhuis tegenkomt, is het uiteraard wel van belang de patiënt duidelijk te maken waarom actie wordt gevoerd.

Wat moet ik doen als mijn werkgever tijdens de actiedag met me wil praten of met een voorstel komt?

Ga op de actiedag niet inhoudelijk in discussie met je raad van bestuur. Verwijs door naar het landelijk actiecomité en stel ons via acties@fbz.nl op de hoogte bij eventuele problemen.

Zijn medewerkers vrij op de actiedag?

Nee, ingeroosterde werknemers zijn niet vrij, ze leggen het werk niet neer en moeten gewoon aanwezig zijn. Staken in een ziekenhuis is bij wet verboden. Een ziekenhuis kan immers niet dicht. Maar afdelingen wel. De zondagsdienst is dan ook de stakingsvariant voor de ziekenhuizen.

Mag ik thuisblijven op de dag van de zondagsdienst?

Als je ingeroosterd bent op de dag waarop van de zondagsdienst plaatsvindt, dan zorg je dat je gewoon op je werk bent. Een zondagsdienst is geen vrije dag en je mag niet zomaar thuisblijven of elders gaan werken.

Krijg ik onregelmatigheidstoeslag voor de zondagsdienst?

Een zondagsdienst houdt in dat op een doordeweekse dag wordt gewerkt als ware het een zondag. Dat betekent niet dat het feitelijk een zondag is. Je ontvangt dus geen onregelmatigheidstoeslag voor werken op zondag. Natuurlijk ontvang je wel de gebruikelijke onregelmatigheidsdienst voor werken in de avond of nacht, als je die dag ’s avonds of ’s nachts werkt.

Ik ben in dienst van een umc maar ben op de dag van de zondagsdienst gedetacheerd bij een ziekenhuis. Kan ik dan met de actie meedoen?

Nee; als je in dienst bent bij een umc, val je onder de Cao UMC. Dit is een actie voor een goede Cao Ziekenhuizen dus deelname heeft in jouw geval geen zin. Wel kun je je tijdens de zondagsdienst solidair tonen met je ziekenhuiscollega’s.

Wat gaan jullie doen als de NVZ na deze actiedag niet met een beter bod komt?

Na de actiedag ligt er natuurlijk niet zomaar ineens een nieuwe cao. Daarvoor moeten eerst de onderhandelingen opgestart worden. We sluiten nieuwe acties niet uit als het nodig is om de NVZ in te laten zien dat er ziekenhuisbreed écht iets moet gebeuren. We zien graag dat de NVZ eindelijk haar werknemers serieus neemt en het cao-conflict eindigt.
We sluiten op voorhand niet uit dat er meer zondagsdiensten nodig zullen zijn om te NVZ te overtuigen dat goede arbeidsvoorwaarden meer dan ooit keihard nodig zijn als we de huidige werknemers willen behouden (en nieuwe aantrekken).

×Close search
Zoeken