skip to Main Content

Eindbod van NVZ onder de maat: vakbonden bereiden ziekenhuisacties voor

Ziekenhuizen

Tijdens het zevende overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 30 januari waren de onderhandeldelegaties van de vier werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na 17 uur intensief overleg dichtbij een akkoord. De onderhandeldelegatie van de NVZ bleek in de nachtelijke uren echter geen mandaat te hebben en werd teruggefloten door het NVZ-bestuur. De NVZ gaf aan met een eindbod te zullen komen. Dat eindbod is intussen binnen en is zeer teleurstellend: van de voorstellen van FBZ is nauwelijks iets terug te zien en de salarisverhoging is voor veel functiegroepen afgetopt. Het bod is zo’n verslechtering dat ons niets anders rest dan een actietraject te starten.

Terwijl de bonden in de nacht van 30 op 31 januari nog in afwachting waren van het eindbod, besloot de NVZ in de media naar buiten te treden met een andere voorstelling van de gang van zaken. Onterecht ontstond daarmee het beeld dat de bonden een goed bod geweigerd zouden hebben. Dit leidde tot veel reuring in de media en het vereiste uitleg. Als vakbonden hebben we zoveel mogelijk getracht het beeld recht te zetten. Pas op de einddatum van de cao, 31 januari, ontvingen de bonden laat in de middag het eindbod van de NVZ.

Weer terug bij af

Tijdens de onderhandelingen maandagavond waren partijen dichtbij een akkoord over het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden, met zowel specifieke als generieke verbeteringen voor de verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuis. Bij bestudering van het eindbod moeten we helaas constateren dat daarin opnieuw de eerdere verslechteringen zijn opgenomen:

  • De NVZ spreekt van een loonsverhoging van 13% (10% in 2023 en 3% in 2024), maar het gaat om een loonsverhoging van 5% per 1 februari 2023, 5% per 1 december 2023 en 3% op 1 september 2024. Die percentages zijn bovendien afgetopt: voor een groot deel van de FBZ-achterban gaat het om slechts 4-5% per jaar, terwijl we mondeling een loonontwikkeling waren overeengekomen die weliswaar nivellering bevatte, maar die in ieder geval tot koopkrachtbehoud voor alle werknemers zou leiden.
  • De NVZ wil dat het generatiebeleid alleen nog maar openstaat voor functies onder functiegroep 65.
  • Functies boven functiegroep 65 krijgen als het aan de NVZ ligt, nog steeds geen ORT.
  • De NVZ is niet bereid om de normweek voor aios strakker te begrenzen, terwijl dat voor ons een belangrijke wens was.
  • De NVZ wil geen stagevergoeding voor WO-stages en coschappen invoeren.
  • Medewerkers krijgen geen individueel opleidingsbudget.
  • Alle beroep-specifieke voorstellen die we hebben gedaan, zijn bovendien niet gehonoreerd.

Al met al zit er te weinig in dit eindbod. FBZ vindt dat de NVZ hiermee ziekenhuiswerknemers niet serieus neemt en onvoldoende oog heeft voor de hoge werkdruk waarmee ze dagelijks te maken hebben.
Lees het volledige eindbod.

Voorbereiden actietraject

Doordat de NVZ een eindbod heeft neergelegd, heeft ze te kennen gegeven niet verder te willen praten. Het is, met andere woorden, slikken of stikken. De optelsom is dat het eindbod ver onder het niveau van ons arbeidsvoorwaardenbeleid ligt. We zijn dus genoodzaakt een collectief actietraject voor te bereiden, want we passen voor ‘achteruit onderhandelen’. De bonden bereiden een ultimatum voor. Op donderdag 2 februari is eerst een landelijk actieberaad van de gezamenlijke bonden met klankbordgroepleden en kaderleden van de andere bonden om de actielijnen uit te zetten.

Leden informeren

De FBZ-beroepsverenigingen kunnen hun leden informeren dat het niet gelukt is tot een cao te komen. Overal in het land worden in de ziekenhuizen op dit moment actiecomités gevormd. Daar kunnen leden terecht om actief mee te denken over en mee te werken aan collectieve acties in hun ziekenhuis.

Binnenkort volgt meer informatie hoe het traject eruit gaat zien. FBZ zal op de website een actiepagina opzetten waar alle laatste informatie te vinden zal zijn, met onder meer een actie-FAQ en voorbeelden van lokale activiteiten.

×Close search
Zoeken