skip to Main Content

Urgentie ontbreekt bij plan arbeidsmarkttekort minister Helder: investeren is nú nodig

Arbeidsmarkt

Door de snel stijgende zorgvraag en een tekort aan zorgprofessionals om die zorg te leveren, stevent de Nederlandse zorgsector af op een enorm arbeidsmarktprobleem. Om het tij te keren, trekt Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) vanaf 2023 jaarlijks 500 miljoen euro uit voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ). FBZ is blij met het voornemen van de minister om zorgprofessionals meer zeggenschap en autonomie te geven, maar dat zijn oplossingen voor de lange termijn. Het ontbreekt echter aan acties die meteen effect hebben, zoals meer geld voor goede arbeidsvoorwaarden.

Het Programma TAZ richt zich op het stimuleren van innovatieve werkvormen, het behouden van medewerkers en meer ruimte voor leren en ontwikkelen. Sleutelwoorden in het programma zijn zeggenschap en professionele autonomie, minder administratieve lasten, beter combineren van werk en privé en een leven lang ontwikkelen.
FBZ heeft deze punten in het overleg voorafgaand aan de totstandkoming van TAZ benadrukt. Zeggenschap en professionele autonomie zijn cruciaal voor het werkplezier van zorgprofessionals en het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast zijn ontwikkelmogelijkheden en een betere balans tussen werk en privé noodzakelijk om het werken in de zorg ook op langere termijn aantrekkelijk te houden. FBZ is dan ook blij dat deze punten centraal staan in het Programma TAZ: er is naar zorgprofessionals geluisterd.

Kortetermijnmaatregelen nodig om zorg aantrekkelijk te houden

Het programma biedt vooral oplossingen voor de langere termijn. Andere manieren van werken, inzet op preventie en innovatie en een kanteling naar meer zorg in de eerste lijn zijn zaken die niet van vandaag op morgen effect hebben. Terwijl er nu enorme problemen zijn: het ziekteverzuim stijgt hard en voor het eerst ook onder jonge zorgprofessionals, het tekort aan collega’s is nu al groot en steeds meer zorgprofessionals denken over een overstap naar een andere baan.

FBZ vindt daarom dat er naast het Programma TAZ ook op de kortetermijn maatregelen nodig zijn om de zorg aantrekkelijk te houden. In de eerste plaats door meer geld voor goede arbeidsvoorwaarden. De huidige financiering via de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is namelijk niet voldoende om de koopkracht van alle zorgprofessionals op peil te houden, laat staan om nog te investeren in zaken als opleiding, begeleiding en zeggenschap. Ook hebben de middengroepen nog altijd een salarisachterstand vergeleken met andere sectoren, die niet uit de OVA-ruimte kan worden ingelopen. Voor het gevoel van waardering en daarmee het behoud van de huidige zorgprofessionals is nú investeren in goede arbeidsvoorwaarden cruciaal. FBZ vindt het onbegrijpelijk dat daar geen extra geld voor is uitgetrokken.

In de komende periode gaat de minister in gesprek met werkgevers, werknemers, beroeps- en brancheorganisaties, onderwijs, zorginkopers en toezichthouders om het programma uit te werken.  FBZ zit aan tafel om een kritische, maar vooral constructieve bijdrage te leveren aan het debat.

×Close search
Zoeken