skip to Main Content

Er is een nieuwe Cao Kraamzorg

Kraamzorg

Alle cao-partijen bij de Cao Kraamzorg hebben het in juli bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voorgelegd aan hun leden. Ondanks de vele signalen bij de ledenraadpleging is inmiddels bekend dat een krappe meerderheid van de leden van vier van de vijf bonden heeft ingestemd, waaronder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen bij FBZ met leden onder deze cao. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Met de nieuwe cao worden de volgende arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen gerealiseerd:

  • Kraamzorgwerknemers krijgen op 1 maart 2022 een salarisverhoging van 3%. Op 1 februari 2023 wordt het salaris nog eens met 2% verhoogd.
  • Per 1 januari 2023 vervallen de onderste twee periodieken in de schalen 15 t/m 50 en wordt een extra periodiek toegevoegd aan het eind van de schalen 35 t/m 50.
  • Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding van alle reiskosten € 0,21 netto per kilometer. Voor kraamverzorgenden die ver moeten rijden (vanaf 23 km) geldt € 0,26 per afgelegde kilometer.
  • De wachtdienstvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar 150% als de kraamverzorgende niet wordt opgeroepen.
  • Cao-partijen ontwikkelen maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zodat werken in alle levensfasen goed vol te houden is.
  • Ook ontwikkelen ze instrumenten/programma’s voor meer invloed en zeggenschap.

Uitwerking cao-tekst

Cao-partijen gaan aan de slag met de uitwerking tot een definitieve tekst. Zodra dat afgerond is, wordt de cao bij SZW aangemeld voor een algemeen verbindend verklaring. Daarmee zijn de cao-afspraken van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de kraamzorgsector.

×Close search
Zoeken