skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao GGZ

GGZ

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn hebben op maandagavond 20 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met de Nederlandse ggz voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Naast verhoging van de salarissen en toeslagen, die kan oplopen tot 9%, zijn er afspraken gemaakt over een balansbudget van 500 euro voor alle leeftijdsgroepen en de mogelijkheid om vier jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken.

Omdat de huidige cao op 1 december afliep, zijn de cao-partijen dit najaar in overleg gegaan over een nieuwe cao. Na vier onderhandelrondes werd een akkoord bereikt voor een cao die loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. De belangrijkste afspraken in dit akkoord zijn:

 • De salarissen worden:
  – per 1 juli 2022 met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis);
  – per 1 mei 2023 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand);
  – per 1 januari 2024 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand).
 • Werknemers krijgen een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per werkdag.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap in de instellingen blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de werkdruk onder psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, aangezien de toename van het aantal zzp’ers voor hen mogelijk werkdrukverhogend werkt bij de invulling van diensten.
 • De onregelmatigheidstoeslag wordt verhoogd met twee periodieken.
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • Er is een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen werknemers met een belastende functie minder uren gaan werken.
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.
 • Coassistenten krijgen – indien zij twee maanden of langer coschappen lopen bij een instelling – een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand gedurende de gehele periode. Deze regeling gaat in voor coschappen die starten vanaf september 2022.

Het woord is nu aan de leden van de vakbonden. Zorgprofessionals die lid zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ, krijgen in januari een uitgebreide toelichting op het akkoord en kunnen dan ook hun stem uitbrengen op het behaalde onderhandelaarsakkoord.

Download het onderhandelaarsakkoord

×Close search
Zoeken