skip to Main Content

(Na)scholing: wat is er in de Cao Ziekenhuizen en GGZ geregeld?

GGZZiekenhuizen

Wat is er precies in de cao geregeld als zorgprofessionals een opleiding willen volgen? Krijgen ze de kosten vergoed en wat moeten ze in een ontwikkelingsplan vastleggen? Omdat we veel vragen krijgen van zorgprofessionals die in een algemeen ziekenhuis of ggz-instelling werken, zette FBZ de belangrijkste bepalingen voor de Cao Ziekenhuizen en Cao GGZ op een rij.

Cao Ziekenhuizen

In de Cao Ziekenhuizen is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.19, lid 3 e.v. Cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geeft u hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet uw opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt u in overleg met uw werkgever vast in uw persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP).
Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Ook kunt u denken aan scholing die noodzakelijk is voor uw registratie in een kwaliteitsregister (artikel 3.2.6, lid 4 Cao Ziekenhuizen). Bekijk ook de handleiding scholingsverzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen die u hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met uw werkgever maakt u vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Volgens de cao worden functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die u in opdracht van uw werkgever volgt, volledig vergoed (H3, artikel 3.2.19, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.Bespreek dus duidelijk of sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van uw werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Bent u werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Uw werkgever heeft in dat geval de plicht ervoor zorg te dragen dat u de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW). Als uw werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kunt u immers uw verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest u uw vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heeft u recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.19). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kunt u een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij uw werkgever. Dit is verder niet geregeld in de Cao Ziekenhuizen.

Afwijzing scholingsverzoek

Bent u het niet eens met een afwijzing? Dan kunt u een beroep doen op de werknemersklachtencommissie (H3, artikel 3.2.3). Volgens dit artikel heeft elk ziekenhuis een dergelijke commissie. Deze commissie kan over uw scholingsplan en/of scholingsverzoek een zwaarwegend schriftelijk advies uitbrengen.

Cao GGZ

In de Cao GGZ is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en inzetbaarheid van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H7, artikel 6 e.v. Cao GGZ). De Nederlandse ggz, de werkgeversorganisatie en partij bij de cao, heeft onlangs aangegeven opleiden te zien als onderdeel van het ontwikkelen van werknemers. In dit kader is het gebruikelijk dat een werknemer in dialoog met zijn werkgever een ontwikkelingsplan opstelt, en opleidingen volgt en vergoed krijgt, ook ten behoeve van de BIG-registratie. In datzelfde kader adviseert de Nederlandse ggz haar leden.

Ontwikkelingsplan
Hoe geeft u hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet uw opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt i in overleg met uw werkgever vast in uw persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om scholing gericht op duurzame inzetbaarheid. U kunt alle denkbare leervormen opnemen, dus ook online cursussen of trainingen, zoals in H7, artikel 7 van de cao staat verwoord.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met uw werkgever maakt u vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Vanuit de cao geldt dat de kosten van opleidingen die u in opdracht van uw werkgever volgt, volledig worden vergoed (artikel 8, H7 Cao GGZ). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien. Bespreek dus duidelijk of sprake is van verplichte scholing in opdracht van uw werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Bent u werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Uw werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat u de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao GGZ en artikel 7:611a BW). Als uw werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kunt u immers uw verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest u uw vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heeft u recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (art. 8 H7). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kunt u een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij uw werkgever. Uw werkgever is verplicht om binnen één maand schriftelijk gemotiveerd te laten weten of uw verzoek is toe- of afgewezen. Bent u het niet eens met een afwijzing? Dan kunt u een beroep doen op de interne klachtencommissie (art. 7 H7 Cao GGZ). Onder de volgende voorwaarden mag uw verzoek sowieso niet worden afgewezen:

  • als de werkgever in het jaar waarin u uw scholingsverzoek indient géén jaarlijks opleidingsplan op instellingsniveau heeft opgesteld;
  • én uw verzoek functiegerichte scholing betreft of scholing gericht op duurzame inzetbaarheid;
  • én de opleidingskosten niet financieel disproportioneel zijn.
×Close search
Zoeken