U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Mijn vragen > 
Onderwerpen
Actietraject Cao Ziekenhuizen
Arbeidsovereenkomst
BIG-registratie
Bijzondere bepalingen
Cao
Cao Kraamzorg
Contributie
Faillissement
Functiewaardering
Herverzekering 3e WW-jaar
Loonruimteovereenkomst
Ondernemingsraad
Ontslag & einde arbeidsovereenkomst
Pensioen
Proeftijd
Reorganisatie
Salaris
Sociaal plan
Vakantie
Verlof
Verlof in VVT 2016-2018
Werktijden
Ziekte
Zwangerschap
Mijn vragen
Waar komt herverzekering derde WW-jaar vandaan?
Antwoord sluiten
In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om de duur (en de opbouw) van de WW te beperken. De duur wordt geleidelijk ingekort naar twee jaar. Tegelijkertijd werd overeengekomen dat sociale partners per cao tot herverzekering van het derde WW-jaar konden komen. Afspraken hierover worden in beginsel algemeen verbindend verklaard, waarmee ze van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers in de sector. Vakbonden bij het sociaal akkoord waren FNV en CNV.
Hoe is het aanvullende akkoord tot stand gekomen?
Antwoord sluiten
Los van de nieuwe Cao VVT 2018-2019 is een akkoord tot stand gekomen over de herverzekering van het derde WW-jaar. Deze afspraak is overeengekomen tussen ActiZ, Zorgthuisnl (voorheen: BTN) en vakbonden FNV en CNV. Cao-partijen FBZ en NU’91 hebben van meet af aan aangegeven dit absoluut geen goed plan te vinden en besloten de afspraken over een verplichte herverzekering derde WW-jaar in de VVT niet te ondertekenen.
Waarom zijn wij geen voorstander van herverzekering derde WW-jaar?
Antwoord sluiten
  • De kosten worden bij de werknemers neergelegd. Dit betekent dat ze premie gaan betalen die komende jaren oploopt van 0,3% tot 0,6%.
  • De kans dat werknemers in de VVT er gebruik van gaan maken is uiterst minimaal. Ten tijde van het sociaal akkoord was er sprake van economische recessie en werkloosheid. De huidige situatie en het toekomstbeeld is echter compleet anders. Er is meer dan voldoende werkgelegenheid in de zorg. Sterker nog, er zijn aanzienlijke personeelstekorten die alleen maar dreigen op te lopen. 
  • Er is een enorme vraag naar voldoende gekwalificeerde medewerkers in een alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn dus van belang om werknemers aan te kunnen trekken en te behouden. Dat werknemers een nieuwe premie moeten betalen (die steeds verder oploopt) staat hier haaks op.
Wat betekent dit voor u?
Antwoord sluiten

Als werknemer betaalt u zelf de premie: van 0,3% van het salaris in 2019 naar 0,6% in 2022. Uw werkgever gaat premie, de PAWW-bijdrage, inhouden op uw salaris. In het schema ziet u hoe het percentage de komende jaren oploopt.  
Verzekeringsfonds SPAWW bepaalt de hoogte van de premie. Dit verzekeringsfonds is niet specifiek alleen voor de VVT, maar omvat alle sectoren in Nederland, dus ook buiten de zorg. Denk bijvoorbeeld aan transport. Als in andere sectoren ontslagen vallen, dan kan dat consequenties hebben voor de hoogte van de premie. De Cao VVT is de grootste cao van ons land waarin honderdduizenden werknemers werkzaam zijn. Hun risico op WW is verwaarloosbaar. Maar het is dus wel de bedoeling dat al die werknemers gaan bijdragen aan het fonds.
Wat betekent de algemeen verbindend verklaring?
Antwoord sluiten

Omdat de minister van SZW de afspraken algemeen verbindend heeft verklaard zijn ze van toepassing op alle werknemers binnen de VVT. Dat betekent dat alle werknemers in de VVT verplicht premie moeten betalen.

Wat gebeurt er met uw geld?
Antwoord sluiten
Uw geld verdwijnt in een fonds voor werkeloze werknemers, dat hoogstwaarschijnlijk gebruikt wordt voor sectoren buiten de zorg. Er wordt immers de komende jaren geen werkeloosheid in de VVT verwacht. Integendeel. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt, waarvoor op allerlei manieren dringend naar oplossingen wordt gezocht. 
Wat betekent het voor uw werkgever?
Antwoord sluiten

De PAWW-bijdrage komt niet voor rekening van werkgevers. Voor de werkgever betekent dit slechts een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie en het inhouden van de PAWW-bijdrage.