U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Mijn vragen > 
Onderwerpen
Arbeidsovereenkomst
BIG-registratie
Bijzondere bepalingen
Cao
Cao Kraamzorg
Contributie
Faillissement
Functiewaardering
Herverzekering 3e WW-jaar
Loonruimteovereenkomst
Ondernemingsraad
Ontslag & einde arbeidsovereenkomst
Pensioen
Proeftijd
Reorganisatie
Salaris
Sociaal plan
Vakantie
Verlof
Verlof in VVT 2016-2018
Werktijden
Ziekte
Zwangerschap
Mijn vragen
Wat kunt u terugkrijgen van uw contributie?
Antwoord sluiten


Als u lid bent van een vereniging die federatiepartner is van cao-partij FBZ, heeft de contributie die u betaalt voor uw lidmaatschap de status van vakbondscontributie. Wist u dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen?

Allereerst kunt u rechten ontlenen aan wat er in de cao’s staat (uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden). Soms heeft de werkgever met de OR afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie.

Op alle werkgevers in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.
Hoeveel krijgt u terug?
Antwoord sluiten
Hoeveel u terug kan krijgen hangt af van wat daarover precies is afgesproken en het bedrag dat u betaalt voor uw lidmaatschap van uw vereniging. Het levert u in elk geval een flinke besparing op.

Teruggave van de contributie geldt in de regel voor het lopende kalenderjaar.
Hoe vraagt u uw contributie terug?
Antwoord sluiten
Het financiële voordeel krijgt u niet terug van de (beroeps)vereniging, maar van uw eigen werkgever. Vraag aan uw afdeling personeelszaken wat u precies moet doen.

Meestal moet u uw contributienota/factuur of jaaropgave contributie van uw vereniging bij uw werkgever inleveren. Uw werkgever zorgt ervoor dat u een deel van uw contributie terugkrijgt.
Wanneer vraagt u uw contributie terug?
Antwoord sluiten
Advies is dit in de eerste helft van het kalenderjaar bij uw werkgever in te dienen. Het kan ook later in het jaar, maar houdt u er rekening mee dat uw werkgever uw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. 

Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan . U kunt het beste navragen voor welke datum u dit precies moet doen.
Hoe vindt de verrekening plaats?
Antwoord sluiten
De werkgever verrekent het bedrag aan betaalde contributie eenmalig met het bruto-maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u dat het bedrag bruto is ingehouden.
 
Omdat de sociale premies en belasting over het resterende bedrag worden geheven, kost het u netto minder (en houdt u dus meer over). 
Voor wie geldt de regeling?
Antwoord sluiten
De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.
Welke regeling geldt voor u?
Antwoord sluiten
Afhankelijk van de instelling waar u werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In uw cao staat wat over de teruggave van uw contributie is afgesproken. In het overzicht (september 2018) ziet u welke cao-afspraken voor uw branche gelden.

Wordt er in de tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij personeelszaken of bij een lid van de OR wat er over de vergoedingen van contributies in uw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao.