U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Mijn vragen > 
Onderwerpen
Actietraject Cao Ziekenhuizen
Arbeidsovereenkomst
BIG-registratie
Bijzondere bepalingen
Cao
Cao Kraamzorg
Contributie
Faillissement
Functiewaardering
Herverzekering 3e WW-jaar
Loonruimteovereenkomst
Ondernemingsraad
Ontslag & einde arbeidsovereenkomst
Pensioen
Proeftijd
Reorganisatie
Salaris
Sociaal plan
Vakantie
Verlof
Verlof in VVT 2016-2018
Werktijden
Ziekte
Zwangerschap
Mijn vragen
Wat is een arbeidsovereenkomst?
Antwoord sluiten
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarbij de werknemer zich verplicht gedurende zekere tijd arbeid te verrichten en de werkgever zich verplicht salaris te betalen. Een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden aangegaan. Ook een mondelinge arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig. Maar als een werkgever zich niet aan de gemaakte afspraken houdt is het vaak moeilijk het bestaan van de aan de arbeidsovereenkomst ten grondslag liggende afspraken te bewijzen. Het is daarom altijd beter een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien:
 • een gezagsverhouding bestaat tussen werknemer en werkgever;
 • de werknemer verplicht is de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk te verrichten;
 • de werkgever salaris betaalt.
Als aan één of meer van de bovengenoemde elementen niet voldaan is, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht dan niet op de overeenkomst van toepassing zijn.

Voorbeeld: U bent als [beroep] in dienst van een ziekenhuis. Hoewel uw werkgever u geen aanwijzingen kan geven over de wijze waarop u uw werkzaamheden moet uitvoeren is er toch sprake van een gezagsverhouding. U moet immers op bepaalde tijden aanwezig zijn en de overeengekomen werkzaamheden verrichten. Uw werkgever betaalt u uw salaris. Aan alle drie elementen die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst is voldaan. Er is dus sprake van een arbeidsovereenkomst tussen u en het ziekenhuis.
Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en voor onbepaalde tijd?
Antwoord sluiten
Het belangrijkste verschil tussen beide arbeidsovereenkomsten is de wijze van beëindiging.
 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voor een bepaalde periode - weken, maanden, jaren - of voor de duur van een bepaald project gesloten. Na afloop van de termijn of het project eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Gaat het om een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, dan moet de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of verlenging van het contract volgt of niet.
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt voor een onbepaalde periode. Voor opzegging gelden wettelijke regels.
Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd worden?
Antwoord sluiten
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan na ommekomst van de termijn waarvoor hij is aangegaan worden verlengd. Vindt verlenging van de overeenkomst stilzwijgend plaats dan wordt de overeenkomst voortgezet voor dezelfde tijd als de voorafgaande overeenkomst, maar met een maximum van een jaar. De arbeidsvoorwaarden blijven dan verder hetzelfde.

Voorbeeld:
U heeft een arbeidscontract met uw werkgever voor twee jaar. Na afloop van deze termijn zet u uw werkzaamheden voort. Uw werkgever heeft zich daartegen niet verzet. Resultaat: uw arbeidsovereenkomst wordt verlengd voor de duur van één jaar. U blijft werkzaam op dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden?
Antwoord sluiten
Ja, dat kan in de volgende situaties.
 • wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar - aaneengesloten of met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden - gedurende langer dan 36 maanden zijn
  opgevolgd.
 • wanneer vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - aaneengesloten of met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden - zijn aangegaan. De vierde overeenkomst is dan automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Per 1 juli 2015 is er sprake van een wetswijziging. Door wijziging van de ketenbepaling krijgt u eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu drie maanden) op? Dan ontstaat na een periode van twee jaar (nu drie jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband.

Let op!

 • Ook de tweede of de derde arbeidsovereenkomst kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden, namelijk bij overschrijding van de termijn van 36 maanden (per 1 juli 2015 is dit na twee jaar);
 • Een eventuele voorafgaande periode via het uitzendbureau telt mee;
 • In een cao kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken. Voorbeelden hiervan zijn de Cao GGZ en de Cao Ziekenhuizen;
 • Voor beroepsbeoefenaren in opleiding gelden vaak afwijkende regelingen.
Wat is een oproepcontract?
Antwoord sluiten
Een oproepcontract behoort evenals het nul-urencontract en het min-maxcontract tot de flexibele arbeidsrelaties. In feite gaat het bij al deze contracten om de afspraak dat de ene partij, de werkgever, de andere partij, de oproepkracht, zal oproepen wanneer hij werk voorhanden heeft waarvoor de oproepkracht geschikt is en in aanmerking komt. Telkens als gehoor gegeven wordt aan een oproep en er feitelijk arbeid wordt verricht ontstaat er een arbeidsovereenkomst indien er loon wordt betaald en er sprake is van een gezagsverhouding.

Let op!
De rechtspositie van de werknemer die op basis van een oproepcontract werkt is in het algemeen zwak te noemen. De wetgever heeft echter in een aantal situaties de positie van deze werknemer versterkt. Zo kan onder omstandigheden alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan en/of kunnen hogere loonaanspraken worden verkregen. Desondanks brengen oproepcontracten over het algemeen veel rechtsonzekerheid voor de werknemer met zich mee. Omdat u slechts onregelmatig werkzaam bent kunnen er bovendien allerlei problemen ontstaan met een ziektewet-, zwangerschapsverlof- of werkloosheidsuitkering. Indien u hieromtrent problemen ondervindt kunt u het best contact opnemen met uw beroepsvereniging.

Voorbeeld
U bent BEROEP en heeft afgesproken met BEROEP X dat u werkzaamheden voor X zult verrichten als zijn collega afwezig is. BEROEP X kan u echter geen enkele garantie geven dat u iedere maand een aantal uren bij hem werkzaam zult zijn. Hij biedt u derhalve een nul-urencontract aan. Wordt u niet opgeroepen, dan kunt u geen werkzaamheden/salaris afdwingen.
Als een werkgever de praktijk aan een ander overdraagt/verkoopt, betekent dat dan het einde van de arbeidsovereenkomst?
Antwoord sluiten
Nee. In de wet is bepaald dat bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan de rechten en plichten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer overgaan op de nieuwe eigenaar. Dat betekent dat de nieuwe eigenaar de arbeidsovereenkomst moet eerbiedigen. Aan de arbeidsvoorwaarden mag zonder uw instemming niets veranderd worden.
Voorbeeld
U bent BEROEP in dienst van een BEROEP. Uw werkgever verkoopt zijn praktijk aan een andere BEROEP. Uw nieuwe werkgever biedt u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan waarin andere arbeidsvoorwaarden staan vermeld dan in uw huidige arbeidsovereenkomst. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden hoeft u niet te accepteren.
Is een werkgever verplicht de werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift te geven?
Antwoord sluiten
Ja. Een werkgever is verplicht de werknemer, als die dat wenst, een getuigschrift te geven. Het getuigschrift moet in ieder geval de juiste aard van de verrichte werkzaamheden vermelden en de duur van de arbeidsovereenkomst. Verder moet de werkgever op verzoek van de werknemer tevens vermelden op welke wijze de werkzaamheden zijn verricht, en op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd.
Wat is de relatie tussen mijn arbeidsovereenkomst en mijn functiebeschrijving?
Antwoord sluiten

 Een functiebeschrijving beschrijft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de werknemer heeft. Door de functiebeschrijving in een bepaalde vorm op te stellen kan de functiebeschrijving ook onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet bij alle cao’s het geval, maar meestal wel bij de cao’s in de zorg.  

Kan een arbeidsovereenkomst tussentijds gewijzigd worden?
Antwoord sluiten
Voor een tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst is de instemming van beide partijen vereist. Houdt een voorgestelde wijziging een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in - salarisverhoging, meer vakantiedagen - dan is stilzwijgende instemming van de werknemer voldoende. Bij een voorgestelde wijziging die een verslechtering van geldende afspraken betekent, heeft een werkgever de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer nodig.

Bent u het niet eens met de voorgestelde wijzigingen van uw werkgever, neem dan contact op met uw beroepsvereniging.

Voorbeeld:
U heeft een fulltime dienstverband. Uw werkgever wenst uw dienstverband om te zetten in een parttime dienstverband. U stemt hiermee niet in. Uw werkgever kan nu niet eenzijdig uw fulltime dienstverband in een parttime dienstverband omzetten. Indien uw werkgever zonder uw toestemming uw fulltime dienstverband omzet in een parttime dienstverband heeft u nog steeds recht op uw gehele salaris.