skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst zijn bij een algemeen of perifeer ziekenhuis, dit betreft zo’n 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). Op deze pagina kun je de Cao Ziekenhuizen downloaden, vind je relevantie informatie en krijg je antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Ziekenhuizen.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Functiewaardering Contributie Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte Scholing en ontwikkeling

De basis

Looptijd
1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Cao-partijen vragen de avv aan, daarmee wordt de cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De Cao Ziekenhuizen is niet van toepassing op werknemers in umc’s.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Behalve salarisontwikkeling hebben partijen afspraken gemaakt over het verminderen van werkdruk, meer rust in roosters en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Ziekenhuizen bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt waar een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook afzonderlijk afspraken maken.

Reiskostenvergoeding
Er is in de Cao Ziekenhuizen vastgesteld dat instellingen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vaststellen. Wel bepaald de Cao Ziekenhuizen dat dit ten minste € 0,08 per kilometer is met een maximum van 30 kilometer enkele reis.

Dienstreizen
Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer en het goedkoopste tarief. Als de werkgever toestemming geeft om gebruik te maken van een eigen auto ontvangt de € 0,30 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers onder de Cao Ziekenhuizen hebben recht op 8,33% eindejaarsuitkering.

Last-minute dienst
Als een werkgever een werknemer vraagt een extra dienst te doen of een wijziging aanbrengt in het rooster, moet hij al binnen 72 uur van tevoren een overwerkvergoeding betalen over de uren van de verschoven dienst. Deze regeling geldt ook voor parttimers.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in functiegroep 65 of lager en wordt berekend over maximaal IP28. De hoogte is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 47%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 52%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 52%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Contracten

Opzegtermijn
Wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd is de opzegtermijn zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst van toepassing. Voor werknemers de voor 1999 in dienst zijn getreden kunnen afwijkingen van toepassing zijn.

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao Ziekenhuizen worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens FWG 3.0. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Vergoeding contributie

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?
De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.

Dit staat er in de Cao Ziekenhuizen 2019-2021: werknemers hebben het recht de vakbondscontributie en contributie van de beroepsvereniging uit het brutoloon te laten voldoen (artikel 3.2.10). De werkgever mag dit verzoek niet afwijzen.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur (1878 uur per jaar), in overleg kan dit worden verhoogd naar een gemiddelde werkweek van 40 uur. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 38 uur (1983 uur per jaar).

Werkweek
Per zeven dagen wordt een medewerker maximaal 5 dagen ingeroosterd.

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn werknemers niet verplichten om nachtdiensten te draaien.

Rusttijd
Na een ingeroosterde nachtdienst heeft een medewerker recht op 14 uur rusttijd. Na een bereikbaarheidsdienst heeft een medewerker recht op 8 uur rusttijd.

Roostervrije dag part-timers
Werknemers met een contract tot maximaal 20 uur krijgen minimaal 1 roostervrije dag.

Vakantiedagen

Vakantiedagen
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Feestdagen
In de Cao Ziekenhuizen worden de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Bevrijdingsdag (5 mei) Hemelvaartsdag, Koningsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Doktersbezoek / tandartsafspraak
Werknemers in ziekenhuizen moeten afspraken met een (tand)arts indien mogelijk zo veel mogelijk buiten werkuren plannen. Is dit niet mogelijk dat mag dit binnen werktijd met behoud van vakantieuren.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao Ziekenhuizen wordt er bijzonder (betaald) verlof verleend in diverse situaties. Lees hieronder wat in welke situatie van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Eigen huwelijk 1 dag
Samenlevingscontract/partnerovereenkomst 1 dag
Huwelijk eerste graad 1 dag
Huwelijk tweede graad 1 dag
Huwelijk derde graad
Huwelijksjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Huwelijksjubileum ouders/schoon-/pleegouders 1 dag
Dienstjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Bestuurlijke en ministeriele commissies op gebeid van gezondheidszorg of medisch tuchtcollege 1 dag
Overlijden eerste graad Dag van overlijden t/m dag van uitvaart
Overlijden tweede graad Dag overlijden en uitvaart
Overlijden derde graad
Verhuizing 2 dagen

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende ziekenhuis te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoud de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoud de werknemer minimaal 70% van het inkomen.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek in de vakantie dan kan hij of zij zich ziek melden zoals volgens de ziektemeldingsprocedure (dus tijdig). De ziektedagen gaan in dat geval niet af van de vakantiedagen.

Ontwikkeling en scholing

Volgens de cao heeft iedere werknemer rechten en plichten m.b.t. scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.19, lid 3 e.v. Cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Ook kun je denken aan scholing die noodzakelijk is voor je registratie in een kwaliteitsregister (artikel 3.2.6, lid 4 Cao Ziekenhuizen). Bekijk ook de handleiding scholingsverzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen die je hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Volgens de cao worden functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig vergoed (H3, artikel 3.2.19, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien. Bespreek dus duidelijk of sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.19). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Dit is verder niet geregeld in de Cao Ziekenhuizen.

Afwijzing scholingsverzoek

Ben je het niet eens met een afwijzing? Dan kun je een beroep doen op de werknemersklachtencommissie (H3, artikel 3.2.3). Volgens dit artikel heeft elk ziekenhuis een dergelijke commissie. Deze commissie kan over je scholingsplan en/of scholingsverzoek een zwaarwegend schriftelijk advies uitbrengen.

×Close search
Zoeken