skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst zijn bij een algemeen of perifeer ziekenhuis, dit betreft zo’n 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). Op deze pagina kunt de Cao Ziekenhuizen downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Ziekenhuizen.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Algemeen verbindend verklaard (avv)
Nee, de avv wordt aangevraagd. De Cao Ziekenhuizen is niet van toepassing op werknemers in umc’s.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
De cao heeft een looptijd van 27 maanden, in die tijd krijgen werknemers een salarisverhoging die oploopt van 6,4% tot 8%. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over minder werkdruk en wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd.

Lees nog meer belangrijke resultaten

  • De nieuwe cao loopt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.
  • De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 5%. Daarbij geldt dat de salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) met 4% worden verhoogd plus 37 euro per maand. In 2021 worden de salarissen nog eens met 3% verhoogd; voor salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) geldt een structurele verhoging van 116 euro bruto per maand (3% van het bruto maandbedrag van ip-nr. 37).
  • Werknemers krijgen over 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto (voor parttimers is dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband).
  • De onregelmatigheidstoeslag wordt vanaf 2020 berekend over het geldende uurloon, waarbij als maximum het uurloon van functiegroep trede 6 (komt overeen met ip-nr. 28) wordt aangehouden (dit was functiegroep 50, trede 1, oftewel: ip-nr. 19). Dit kan oplopen tot een extra loon van zo’n 2%.
  • De positie van parttimers wordt verbeterd. Zij krijgen minimaal 1 roostervrije dag bij contracten tot maximaal 20 uur. Per zeven dagen wordt een medewerker maximaal 5 dagen ingeroosterd en deeltijders krijgen extra werk eerder als overwerk vergoed.
  • Er zijn diverse afspraken gemaakt over de werkdruk en de flexibiliteit van werknemers. Zo geldt er nu een maximum aantal uren overwerk voor een periode van drie maanden; straks geldt datzelfde maximum, maar dan over twee maanden. Als een werkgever een werknemer vraagt een extra dienst te doen of een wijziging aanbrengt in het rooster, moet hij al binnen 72 uur van tevoren een overwerkvergoeding betalen over de uren van de verschoven dienst in plaats van binnen 24 uur van tevoren. Deze regeling geldt ook voor parttimers. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht verlengd van 6 naar 8 uur. Tot slot krijgt een medewerker na een ingeroosterde nachtdienst minimaal 14 uur rust en het wordt verboden om dit terug te brengen naar 8 uur.
  • Ook physician assistants die lid zijn van NAPA, krijgen de kosten die verbonden zijn aan de registratie in het kwaliteitsregister voortaan vergoed.
  • Coassistenten kunnen vanaf 2020 onkosten (alle kosten in relatie tot coschappen/studie, zoals studiematerialen, kleding/schoeisel, maaltijden) declareren tot maximaal 100 euro per maand. Daarnaast krijgen ze een reiskostenvergoeding.
  • De verslechtering die de NVZ aanvankelijk voorstelde om de loondoorbetaling bij ziekte na 6 maanden met 10% te verlagen, is van tafel.
  • Ook is de verslechtering om de werkgeversbijdrage aan de IZZ-zorgverzekering te laten vervallen, van tafel. Wel geldt dat deze bijdrage vervalt voor nieuwe IZZ-verzekerden.

Salaris en vergoedingen

Salarisschalen
Ziekenhuizen bepalen het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering waar bepaalde salarisschalen aan zijn gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt waar een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Werknemers schuiven ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook afzonderlijk afspraken maken.

Reiskostenvergoeding
Er is in de Cao Ziekenhuizen vastgesteld dat instellingen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vaststellen. Wel bepaald de Cao Ziekenhuizen dat dit ten minste € 0,08 per kilometer is met een maximum van 30 kilometer enkele reis.

Dienstreizen
Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer en het goedkoopste tarief. Als de werkgever toestemming geeft om gebruik te maken van een eigen auto ontvangt de € 0,30 per kilometer.

Eindejaarsuitkering (dertiende maand)
Werknemers onder de Cao Ziekenhuizen hebben recht op 8,33% eindejaarsuitkering.

Last-minute dienst
Als een werkgever een werknemer vraagt een extra dienst te doen of een wijziging aanbrengt in het rooster, moet hij al binnen 72 uur van tevoren een overwerkvergoeding betalen over de uren van de verschoven dienst. Deze regeling geldt ook voor parttimers.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in functiegroep 65 of lager en wordt berekend over maximaal IP28. De hoogte is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 47%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 47%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 52%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 52%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Contracten

Opzegtermijn
Wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd is de opzegtermijn zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst van toepassing. Voor werknemers de voor 1999 in dienst zijn getreden kunnen afwijkingen van toepassing zijn.

Functiewaardering en inschaling
Functies binnen de Cao Ziekenhuizen worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het FWG®-systeem. Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld.

Werktijden en diensten

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur (1878 uur per jaar), in overleg kan dit worden verhoogd naar een gemiddelde werkweek van 40 uur. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 38 uur (1983 uur per jaar).

Werkweek
Per zeven dagen wordt een medewerker maximaal 5 dagen ingeroosterd.

Zwangerschap nachtdiensten
Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn werknemers niet verplichten om nachtdiensten te draaien.

Rusttijd
Na een ingeroosterde nachtdienst heeft een medewerker recht op 14 uur rusttijd. Na een bereikbaarheidsdienst heeft een medewerker recht op 8 uur rusttijd.

Roostervrije dag part-timers
Werknemers met een contract tot maximaal 20 uur krijgen minimaal 1 roostervrije dag.

Vakantiedagen

Vakantiedagen
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Feestdagen
In de Cao Ziekenhuizen worden de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Bevrijdingsdag (5 mei) Hemelvaartsdag, Koningsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen.

Ouderschapsverlof
Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Doktersbezoek / tandartsafspraak
Werknemers in ziekenhuizen moeten afspraken met een (tand)arts indien mogelijk zo veel mogelijk buiten werkuren plannen. Is dit niet mogelijk dat mag dit binnen werktijd met behoud van vakantieuren.

Bijzonder en buitengewoon verlof
In de Cao Ziekenhuizen wordt er bijzonder (betaald) verlof verleend in diverse situaties. Lees hieronder wat in welke situatie van toepassing is.

Lees verder

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Eigen huwelijk 1 dag
Samenlevingscontract/partnerovereenkomst 1 dag
Huwelijk eerste graad 1 dag
Huwelijk tweede graad 1 dag
Huwelijk derde graad
Huwelijksjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Huwelijksjubileum ouders/schoon-/pleegouders 1 dag
Dienstjubileum werknemer (25/40 jaar) 1 dag
Bestuurlijke en ministeriele commissies op gebeid van gezondheidszorg of medisch tuchtcollege 1 dag
Overlijden eerste graad Dag van overlijden t/m dag van uitvaart
Overlijden tweede graad Dag overlijden en uitvaart
Overlijden derde graad
Verhuizing 2 dagen

Ziekte

Ziekmelding
Werknemers die ziek zijn dienen de ziekmeldingsprocedure van de betreffende ziekenhuis te volgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Gedurende het eerste ziektejaar behoud de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoud de werknemer minimaal 70% van het inkomen.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek in de vakantie dan kan hij of zij zich ziek melden zoals volgens de ziektemeldingsprocedure (dus tijdig). De ziektedagen gaan in dat geval niet af van de vakantiedagen.

×Close search
Zoeken