skip to Main Content

Cao Onderzoekinstellingen

De cao geldt voor werknemers bij onderzoekinstellingen die zijn aangesloten bij WVOI (werkgeversvereniging onderzoekinstellingen). Deze cao geldt voor ongeveer 2.900 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao Onderzoekinstellingen downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Onderzoekinstellingen.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De Cao Onderzoekinstellingen loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: AC/FBZ, VAWO/CMHF, CNV
Werkgeversorganisatie: WVOI

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Belangrijkste cao-resultaten 

  • Per 1 februari 2018 een structurele loonsverhoging van 2%.
  • Een incidentele aanvulling tot 1.000 euro voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan bruto 1.000 euro op jaarbasis bij een fulltime dienstverband.
  • Per 1 januari 2019 een structurele loonsverhoging van 2,4%
  • Duurzame inzetbaarheid: met een spaarvariant kunnen werknemers bovenwettelijke verlofdagen inzetten voor het aanpassen van de werktijd. Bij een volledige werkweek kan in maximaal vijf jaar maximaal 890 uur gespaard worden.
  • Regeling generatieplan: Werknemers kunnen buitengewoon verlof opnemen met gedeeltelijk behoud van salaris en behoud van de volledige pensioenopbouw. Voor de uren die vrijvallen worden, bij voorkeur, jonge medewerkers aangetrokken.
  • Tijdelijke dienstverbanden worden eerder omgezet in dienstverbanden voor onbepaalde tijd. De beoordelingstermijn is teruggebracht van 2 naar 1 jaar.

Salaris en vergoedingen

De werknemer krijgt een salaris volgens de bepalingen in hoofdstuk 3 in de cao en de salaristabellen in bijlage 1.

Contracten

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de werknemer tot en met schaal 12 bedraagt één kalendermaand. Voor de werknemer vanaf schaal 13 bedraagt de opzegtermijn twee kalendermaanden.

Functiewaardering
De salarisschaal die voor de werknemer geldt, wordt door de werkgever bepaald op basis van de aard en het niveau van de functie. Hierbij wordt het FNM-systeem (functieniveaumatrix) voor onderzoekinstellingen gebruikt.

Werktijden

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur is 38 uur per week. Het feitelijk per week te werken aantal uren is maximaal 40.

Vakantie en verlof

Vakantie-uren
De werknemer met een volledige arbeidsduur (38 uur) en een volledige werkweek (40 uur) heeft per kalenderjaar recht op 338 uur betaald vakantieverlof. Het vakantieverlof is opgebouwd uit 160 wettelijke uren en 178 bovenwettelijke uren. Voor werknemers met een part-time dienstverband geldt het vakantieverlof naar rato, naar boven afgerond op hele uren

Feestdagen
In de Cao Onderzoekinstellingen worden de volgende dagen genoemd als vrije feestdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, 5 mei (Bevrijdingsdag), Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en indien daarvan sprake is op een door de werkgever aangewezen regionaal of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag.

Ziekte

Regelingen rondom ziekte zijn vastgelegd in de “Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen” (ZAOI).

×Close search
Zoeken