U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao is van toepassing op 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS).

Looptijd
1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Salarisverhoging in laatste cao

  • Verhoging salarisschalen en salarissen per 1 juli 2017 met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%. 
  • Drie maal een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
  • Verhoging van de vakantietoeslag van 8,0 naar 8,33%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof

U heeft recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende ORT in de jaren 2012, 2013 en 2014. 

  • Generatiebeleid is geïntroduceerd om te zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd kunnen bereiken en de jonge generatie tegelijkertijd kan in- en doorstromen.

  • Het Principeakkoord Pensioenaftopping in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is in de Cao Ziekenhuizen vertaald naar beroepsgroepen die ook door pensioenaftopping worden geraakt (waaronder klinisch psychologen, SEH-artsen, klinisch chemici en fysici en ziekenhuisapothekers). Ziekenhuizen dragen over 2016 alsnog voor 100% bij aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Vanaf 2017 krijgen medewerkers 70%. De schaalsalaris-bedragen ultimo 2016 zijn hiertoe eenmalig structureel verhoogd.

  • Aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsoefenaren kunnen deel uitmaken van de medische staf. Afspraken worden op instellingsniveau gemaakt.

  • Artsen in opleiding tot medisch specialist krijgen hun verplichte inschrijving bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door de werkgever vergoed.  De lijst met kwaliteitsregisters die voor vergoeding in aanmerking komen, is uitgebreid met 5 verenigingen: EN (ergotherapie), NVM (mondhygiënisten), KNOV (verloskundigen), VVOCM (oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck) en NVKF (klinisch fysicus).


Pensioenfonds

Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Sectorfonds
Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StaZ)

Algemeen verbindend verklaring
Zodra hierover meer bekend volgt informatie.

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
De klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen bestaat uit werknemers van FBZ-organisaties.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).