U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met juni 2019. Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers.

Looptijd 
De cao loopt van 1 april 2018 tot 1 juli 2019. 

Salarisverhoging

  • Per 1 oktober 2018 worden de salarissen structureel verhoogd met 4%.

 
Belangrijkste cao-resultaten

  • Met ingang van 1 januari 2019 wordt de door de werkgever verplicht gestelde scholing (waaronder Wet BIG) volledig vergoed in tijd en geld.
  • De medewerker kan jaarlijks verzoeken om een gesprek over zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling (jaargesprek).
  • Omdat werknemers geregeld vragen stellen over FWG VVT onderzoeken cao-partijen op welke wijze verbeteringen kunnen worden aangebracht binnen FWG VVT.
  • Er wordt een meldpunt ingesteld voor de naleving van de cao.
  • Voor een goede naleving is een toegankelijke en leesbare cao gewenst. Met het oog daarop worden de cao-teksten aangepast. 
  • De ambities van de cao-partijen reiken voor onder meer de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vermindering van werkdruk verder dan de looptijd van deze cao. Daarom is afgesproken deze onderwerpen komende periode verder uit te werken en vast te leggen in een routekaart voor mens en werk.Standaard arbeidsduur

De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof

Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Vanaf 1 januari 2013 is dat:

  • 224 uur basis-vakantieverlof dat bestaat uit 144 wettelijke en 80 bovenwettelijke vakantie-uren, én 
  • Extra bovenwettelijke (vakantie-)uren in een PLB. Sinds 1 januari 2017 gaat het om 35 extra bovenwettelijke (vakantie-)uren.


Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Algemeen verbindend verklaring
Cao-partijen willen de nieuwe cao algemeen verbindend laten verklaren.

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, FBZ, CNV, NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland).

Klankbordgroep
De klankbordgroep voor de Cao VVT bestaat uit leden van de FBZ-organisaties met leden werkzaam in de VVT. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en  Jeugdgezondheidszorg) bestaat sinds 2008 (tot 1 april 2016 gold deze ook voor werknemers in de kraamzorg, deze sector heeft sindsdien een eigen cao). Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao. Nog steeds zijn in de Cao VVT bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor óf werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen óf werknemers in de thuiszorg.