U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Nederlandse Universiteiten (NU)
Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers.

Looptijd
1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Salarisverhoging in laatste cao

  • Structurele verhoging met 2% per 1 mei 2018 en per 1 februari 2019 nog eens met 2,6%.
  • Een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris.


Standaard arbeidsduur

De standaard arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Het is mogelijk hiervan af te wijken en 36 of 40 uur te werken. De werknemer kan hiervoor een verzoek bij de werkgever indienen.

Vakantieverlof
U heeft recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Afspraken over maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te faciliteren (Vitaliteitspact 2019) zodat werknemers gezond en vitaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken. Vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom. Werknemers kunnen vanaf 5 jaar voor de AOW- gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder gaan werken (bij een volledige arbeidsduur) tegen een salaris van 85% respectievelijk 70% van het oorspronkelijke salaris met behoud van de volledige pensioenopbouw.

  • Expliciete verankering van ‘een leven lang leren’ in een loopbaantraject voor ondersteunende functies (OBP). Uitgangspunt is dat iedere OBP’er met een vast contract dit doet voor de duur van een vooraf vastgestelde periode van minimaal 4 tot maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode ontwikkelt de werknemer zich zodat na deze periode een stap kan worden gezet. In overleg kan ook worden besloten op dezelfde positie te blijven.

  • Junior docenten krijgen een langer durend (van 4-6 jaar) eenmalig contract aangeboden. Voor junior docenten met onderwijsambities wordt de doorstroom naar een baan in een van de andere onderwijssectoren gefaciliteerd. Voor junior docenten met wetenschappelijke ambities wordt de mogelijkheid gecreëerd van een combinatiefunctie van junior docent en onderzoeker met een eenmalig tijdelijk dienstverband van in principe zes jaar. Voor postdocs wordt onderzocht hoe hun perspectief en werkzekerheid op de arbeidsmarkt versterkt kan worden.


Pensioenfonds

Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao. De cao kent daarbinnen raam- of minimumbepalingen. Hierin is expliciet aangegeven dat en in hoeverre nadere invulling op instellingsniveau mogelijk is.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: AC/FBZ, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen).
Werkgeversorganisatie: VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit leden van de FBZ-organisaties. 

Achtergrond
De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).