U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Jeugdzorg
De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers.

Looptijd
1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Salarisverhoging in laatste cao

 • Per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1,65%
 • In juli 2017 ontvangen alle werknemers (in dienst op 1 juli 2017), een eenmalige uitkering van bruto 0,65% van 12 keer het geldende salaris op 1 juli 2017 (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, exclusief ORT)
 • Per 1 juli 2018 structurele salarisverhoging met 2%.
 • In januari 2019 ontvangen alle werknemers (in dienst op 1 januari 2019), een eenmalige uitkering van bruto 0,5% van 12 keer het geldende salaris op 1 januari 2019 (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, exclusief ORT).
 • Het bodembedrag van de vakantietoeslag is per 1 juli 2017 verhoogd met 1,65%, per 1 juli 2018 gaat dit naar 2%.


Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. 

Vakantieverlof
U heeft recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • In iedere organisatie moeten de werkgever en de OR/PVT samen beleid en een set van normen en/of afspraken ontwikkelen om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier te verhogen. Dit geldt voor alle organisatieonderdelen en functiegroepen. Dit moet uiterlijk 1 mei 2018 gereed zijn.
 • Cao-partijen stimuleren en faciliteren de totstandkoming van werkdrukaanpakken in de organisaties. Cao-partijen trekken gezamenlijk op richting rijk en VNG om de werkdrukproblematiek onder de aandacht te brengen.
 • Uitgangspunt blijft dat werk in de jeugdzorg wordt verricht door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanuit het oogpunt van werkzekerheid, continuïteit en kwaliteit. Eind 2017 onderzoeken cao-partijen het aandeel flexibele arbeidsrelaties.
 • Investeren in een aantrekkelijke sector om jonge werknemers te boeien en binden en oudere werknemers in staat te stellen het werk tot hoge leeftijd vol te kunnen houden. Om te zorgen dat studenten een goed beeld hebben van het werken in de huidige praktijk richten cao-partijen een project in waarin in iedere regio duo’s gevormd worden tussen docenten en ervaren jeugdzorgwerkers. Daarnaast wordt onderzocht of langer durende individuele begeleiding door een ervaren collega helpt voorkomen dat jonge werknemers uitvallen of uitstromen.
 • Het opleidingsbudget in de cao bedraagt 1,5% van de loonsom van de organisatie. Cao-partijen willen zicht krijgen op de huidige praktijk binnen organisaties en volgen daartoe nadrukkelijk de praktijk binnen de organisaties. Als blijkt dat er weinig of geen aandacht of ruimte is voor het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling, bekijken ze wat nodig is om te bereiken dat er een goede balans komt tussen de inzet van het opleidingsbudget voor professionele ontwikkeling, functiescholing en persoonlijke ontwikkeling.
 • Actualisatie van de afspraken over de kosten van de (her)registratie. De werkgever betaalt jaarlijks de kosten voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao, met uitzondering van enkele bepalingen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn.
Werkgeversorganisatie: Jeugdzorg Nederland.

Klankbordgroep
De klankbordgroep voor de Cao Jeugdzorg bestaat uit leden van FBZ-beroepsverenigingen.