U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Gezondheidscentra
Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra/AHG. Het gaat om 4500 werknemers. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing. Deze regeling maakt deel uit van de Cao Gezondheidscentra.

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019.

Salarisverhoging in laatste cao
Er zijn salarisafspraken gemaakt van in totaal 3%. Het salaris wordt per 1 juli 2018 verhoogd met 1,75% structureel. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1,25% over 2018.

Belangrijkste resultaten
Bij de start van de onderhandelingen van de huidige cao gaf werkgeversorganisatie InEen aan dat ze de Cao Gezondheidscentra/AHG wil ontmantelen. Ze vindt een eigen cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig. In haar optiek verliest de cao aan betekenis, omdat er door de werknemers steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden bovendien niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra gehanteerd worden door zorgverzekeraars. 

FBZ heeft van meet af aan aangegeven dat ontmanteling niet in het belang is van zowel werknemers als werkgevers: niemand is erbij gebaat als er straks binnen één gezondheidscentrum meerdere arbeidsvoorwaardenpakketten gelden, met bijvoorbeeld verschillende salarisverhogingen. Bovendien is er niet voor iedere functiegroep een aanpalende cao, waardoor ‘cao-lozen’ straks veel minder zekerheid hebben dan functiegroepen die wellicht wel onder een cao kunnen worden ondergebracht. 

InEen blijft echter bij haar standpunt van ontmanteling/opheffing van de cao en gaat haar voorstel verder uitwerken. Dat kost tijd. Omdat we wilden voorkomen dat er geen stilstand in het salaris en uitkeringen zou optreden, is een ‘beleidsarme’ kortdurende cao overeengekomen, met enkel salarisafspraken. FBZ blijft intussen inzetten op behoud van de cao en probeert InEen er intussen van te overtuigen dat het specifieke profiel gezondheidscentra om een eigen cao vraagt.

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao. Van de Cao Gezondheidcentra mag alleen afgeweken worden als het gaat om afspraken tussen u en uw werkgever die vóór 1985 zijn gemaakt en in gunstige zin afwijken van de cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV en NVDA.
Werkgeversorganisatie: InEEn.

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit leden van FBZ-beroepsverenigingen.

Standaard arbeidsduur

  • Nieuwe werknemers hebben een 38-urige werkweek. Werknemers die vóórdat de Cao 2015-2017 werd gesloten een 36-urige werkweek hadden, behouden die.
  • De arbeidsduur van een huisarts met op naam ingeschreven patiënten wordt niet vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week, maar op basis van de tijd die benodigd is om de op naam ingeschreven patiënten de benodigde huisartsenzorg te (doen) geven. Een voltijds dienstverband komt overeen met het aantal op naam ingeschreven patiënten voor de lokaal vastgestelde normpraktijk. De werkgever stelt met instemming van het Lokaal Overleg Huisartsen (LOH) per praktijk de omvang van de normpraktijk vast op basis van de zorgzwaarte, leeftijdsopbouw van de praktijk, de sociaal-economische kenmerken en specifieke lokale omstandigheden. Uitgangspunt voor het overleg is de normpraktijk zoals door de NZa vastgesteld. Bij wijziging van de omstandigheden of aanpassing van de NZa-norm wordt de omvang van de lokale normpraktijk heroverwogen. De normpraktijk voor 2018 is door de NZa vastgesteld op 2.095. In 2017 was de NZa-norm 2.168.

Vakantieverlof

De werknemer heeft in het kader van de cao recht op 180 vakantie-uren met behoud van salaris, zijnde 25 vakantiedagen. De huisarts heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband.

AHG
De AHG geldt voor huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum en maakt als hoofdstuk AHG deel uit van de Cao Gezondheidscentra. De AHG is een complete arbeidsvoorwaardenregeling met uitzondering van:
  • een aantal van toepassing verklaarde cao-regelingen (wachtgeld, pensioenregeling, duur arbeidsovereenkomst, jubileumgratificatie en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet);
  • de voor de cao geldende afspraken met betrekking tot salaris-/premiesystematiek (inclusief eindejaarsuitkering).
    Voor deze punten gelden de bepalingen uit de cao.


Professioneel statuut
Het professioneel statuut voor huisartsen in dienstverband maakt deel uit van de AHG en vormt één geheel met de arbeidsovereenkomst. Een professioneel statuut geeft de kaders aan waarbinnen de zorg wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden met de daarbij behorende rechten en plichten van de huisarts in dienstverband.

Achtergrond AHG
De Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra is in 2003 ontstaan omdat er behoefte was aan een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor de huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum. Onder meer omdat het gaat om huisartsen met eigen ingeschreven patiënten. Het ‘ondernemerschap’ is meegenomen in de bepalingen van de AHG. Vandaar dat de AHG voor de huisartsen bestaat uit een deel vast salaris en een deel variabel inkomen: de eenmalige (jaarlijkse) uitkering.