U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Voor werknemers in dienst van een GGZ-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Een groot deel van de GGZ-instellingen is lid van GGZ Nederland. Het gaat om 85.000 werknemers. Looptijd cao: 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. Onderdeel van de Cao GGZ is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de GGZ. Deze is van toepassing op medisch specialisten in dienst van een GGZ-instelling.

Looptijd
1 maart 2017 tot 1 juni 2019.

Salarisverhoging in laatste cao

 • Per 1 juli 2017 verhoging van de salarisschaalbedragen met 1,35%
 • Per 1 juli 2018 verhoging van de salarisschaalbedragen met 1,60%
  Verhoging eindejaarsuitkering per 1 december 2017 met 0,30% naar 8,05%
 • Verhoging eindejaarsuitkering per 1 december 2018 naar 8,33%. Daarmee wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand
 • Tweemaal een eenmalige uitkering: op 1 oktober 2017 van 0,25% van het jaarsalaris en op 1 oktober 2018 van 0,25% (van twaalf maal het maandsalaris op 1 oktober 2018).


Standaard arbeidsduur

De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week (fulltime). Voor een aios (arts in opleiding tot medisch specialist) is dat gemiddeld 38 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 166 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Het ‘deelakkoord’ pensioenaftopping dat in het voorjaar van 2017 werd bereikt is integraal onderdeel van de cao. Vanaf 2017 ontvangen alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie in de vorm van een bruto toelage.
 • Medewerkers die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering, ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren gedurende deze periode.
 • Werknemers kunnen een scholingsverzoek indienen. Bij afwijzing kunnen ze daartegen bezwaar maken.  
 • Cao-partijen stimuleren dat zowel werkgevers als ondernemingsraden zich actief inspannen voor een eigen aanpak om de regel- en/of werkdruk te verlagen. Elke ggz-instelling moet uiterlijk 1 juli 2018 met de OR een plan hebben opgesteld. 
 • Het O&O Fonds GGZ, waarbinnen sociale partners werken aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt voor de ggz, doet onderzoek naar gezonde roosters en hoe om te gaan met belastende diensten. Ook wordt een checklist ontwikkeld, zodat roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op gezondheid en duurzaamheid.

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Algemeen verbindend verklaring
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao algemeen verbindend verklaard.

Standaard- of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: GGZ Nederland.

Klankbordgroep
De klankbordgroep voor de Cao GGZ bestaat uit leden van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen.