skip to Main Content

Werkgevers pakken werkstress actiever aan

Gezondenveiligwerken

Steeds meer werkgevers voeren actief beleid tegen werkstress. In 2014 deed 69 procent dit, in 2016 77 procent. Toch wil dik 45 procent van de werknemers nog (meer) maatregelen op dit gebied.

Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamerleden hierin over de stand van zaken rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daaronder vallen werkstress, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Geen algemeen werkend medicijn tegen werkstress

Volgens Van Ark is er geen algemeen werkend medicijn tegen werkstress. Het gaat om maatwerk, passend bij de organisatie. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen komen tot effectieve afspraken is het creëren van een veilige cultuur, waarbij er geen taboe rust op psychosociale arbeidsbelasting. Een veilige omgeving vormt voor betrokkenen de basis voor het voeren van een open gesprek over het welbevinden van de medewerker in relatie tot het bedrijf, de manier waarop het werk georganiseerd is, de ambities en de werk-privé balans.

Burn-outklachten: jongeren 25-34 jaar grootste risicogroep

TNO en CBS voeren jaarlijks, in samenwerking met het ministerie van SZW, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Zo’n 42.000 werknemers vullen die in. Uit de NEA 2017 blijkt dat 15,9 procent van de werknemers kampt met burn-outklachten. Dat is meer dan in afgelopen jaren. Zulke klachten komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (respectievelijk 17,1% en 14,9%). De grootste risicogroep voor dit type klachten zijn jongeren in de leeftijd van 25-34 jaar. Burn-outklachten komen vooral voor in het onderwijs (22,1%), de zorg (17,9%) en de ICT (17%). Daarbij zijn belangrijke oorzaken: weinig zeggenschap over het werk, hoge werkdruk, gebrek aan steun door collega’s of leidinggevenden en ongewenst gedrag op het werk.

Grote impact pesten, discriminatie en seksuele intimidatie

Ongewenst gedrag als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie kan leiden tot stress, ziekte en uitval. Van al die vormen heeft vooral ongewenst gedrag door collega’s vaak grote impact op het slachtoffer, stelt Van Ark. Van alle ondervraagde werknemers had 16,3 procent hier in 2017 mee te maken. Bij 8,2 procent van de werknemers ging het om pesten, bij 2,1 procent om seksuele intimidatie. Pesten komt voor in alle sectoren en onder alle opleidingsniveaus.

Ongewenst gedrag door derden – denk: agressie of (seksuele) intimidatie door klanten, cliënten of gasten – kwam in 2017 voor bij 23,7 procent van de werknemers. Het meest gebeurt dit in de gezondheidszorg en de horeca. Vrouwen hebben hier meer mee te maken dan mannen. Ook doordat zij vaker in deze sectoren werken.

Nederlandse werknemers scoren “relatief gunstig” op PSA vergeleken met de EU-15. Uitzondering hierop is de hoge score op agressie en geweld door derden. De staatssecretaris geeft aan dat die vermoedelijk voortkomt uit het grote aandeel van dienstverlenende functies in Nederland.

Bron: Arbo-online.nl

×Close search
Zoeken