skip to Main Content

Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP

Namens het Ambtenarencentrum (AC) nemen Henk Kingma en Peter van der Spoel deel aan het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ABP. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van ABP over het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de deelnemers. Gevraagd en ongevraagd kunnen zij adviseren over de hoogte van de pensioenpremie en de indexaties, de regels voor het beleggen en de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Zij doen dit dus ook in het belang van de achterban die werkzaam is bij een umc, universiteit of onderzoekinstelling. Mede namens onze federatiepartners feliciteren we Henk Kingma en Peter van der Spoel met hun benoeming.

De deelnemers van het ABP konden onlangs hun stem uitbrengen voor de samenstelling van een nieuw Verantwoordingsorgaan die opkomt op voor de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. Ze adviseert het bestuur bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, intern toezicht, beloningsbeleid of op het gebied van communicatie en beleggingen. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn voor een periode van vier jaar benoemd.

Waar staan onze vertegenwoordigers voor?

In lijn met het belang van de leden is het belangrijk dat het bestuur van het ABP tijdig te adviseren”, geeft Henk Kingma aan. “Daarmee kan het Verantwoordingsorgaan de besluitvorming beïnvloeden en controleren dat de belangen van zowel deelnemers als gewezen deelnemers van het fonds worden gewogen alvorens er een besluit valt.”

“Het AC moet staan voor het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn in de pensioenovereenkomst. Dat is het contract tussen de werkenden (premiebetalers) en later als gepensioneerden (pensioenontvangers) en het pensioenfonds ABP. Het ABP is geen bedrijf maar een organisatie die voor ons de pensioengelden beheert en zorgt voor rendement voor indexatie. Winst maken is goed zolang dat ten goede komt van ons, de klanten. Alle andere zaken zijn daar ondergeschikt aan”, aldus Peter van der Spoel.

Het draait om uw werknemersbelangen

Invloed op uw pensioen ligt in het verlengde van invloed op uw cao. De activiteiten staan via het AC met elkaar in verband. Door de aansluiting van de (beroeps)verenigingen bij het AC voeren we als cao-partij AC/FBZ onderhandelingen over de Cao Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. Onze vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan zorgen ervoor dat we als bonden aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen bij het ABP.

×Close search
Zoeken