skip to Main Content

Nieuwe Cao Gezondheidscentra een feit, maar achterban FBZ wil geen ontmanteling van de cao

Gezondheidscentra

De leden van alle beroepsverenigingen aangesloten bij FBZ en onder deze cao vallen hebben ingestemd met de nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG), evenals de leden van de andere werknemersorganisaties. Daarmee is de nieuwe cao weliswaar een feit, maar voor de toekomst op langere termijn heeft de FBZ-achterban zich tegelijkertijd negatief uitgesproken over de ingezette weg van InEen om de cao te ontmantelen.

Om te voorkomen dat er stilstand zou optreden in het salaris en uitkeringen zijn afspraken gemaakt over een beleidsarme, kortdurende cao die loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. Er zijn salarisafspraken gemaakt van in totaal 3%. Het salaris wordt per 1 juli 2018 verhoogd met 1,75% structureel. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1,25% over 2018.

Moeizaam proces

Het onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG verliep moeizaam, omdat InEen tijdens de start van de onderhandelingen liet weten een eigen cao voor de gezondheidscentra niet toekomstbestendig te vinden en de cao te willen gaan ontmantelen. Het idee is dat iedere functiegroep in een gezondheidscentrum onder een aanpalende cao ondergebracht wordt.

Geen voorstander van ontmanteling

FBZ heeft vanaf het begin samen met de andere werknemersorganisaties steeds aangegeven tegen de ontmanteling van de cao te zijn. We willen geen concurrentie op en geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, geen verschil in ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden binnen één organisatie en vinden het belangrijk dat er oog is voor het specifieke profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen. Daar komt het punt van zorg bij dat we verwachten dat er voor tal van functiegroepen geen aanpalende cao voorhanden is. Dat betekent dat zij niet langer onder de bescherming van een cao zouden vallen. Dat is voor FBZ onacceptabel.

Vervolg

Tijdens een bestuurlijk overleg met InEen op 4 oktober 2018 heeft FBZ wederom nadrukkelijk aangegeven dat ontmanteling van de cao wat FBZ betreft niet aan de orde is. InEen houdt echter hardnekkig vast aan de ingezette lijn. Duidelijk is dat de partijen niet op een lijn zitten.
Inspanningen van FBZ zijn erop gericht de werkgeversorganisatie op andere gedachten te brengen. De nadelige aspecten van de voorgenomen ontmanteling brengen we onder de aandacht van de leden die werkzaam zijn in de gezondheidscentra.

Onze verdere strategie bepalen we in nauwe samenspraak met de aangesloten verenigingen en hun leden. Komende tijd organiseren we, mede op verzoek van de leden, samen met de (beroeps)verenigingen informatiebijeenkomsten in de regio. Waar nodig vragen we de werknemers om de druk op te voeren voor behoud van hun cao. Houd onze berichtgeving dus goed in de gaten.

×Close search
Zoeken